Overgangsordning for nye innleieregler

Som kjent trer de nye reglene som begrenser adgangen til innleie fra bemanningsbyrå i kraft 1. januar 2019. Det er gitt overgangsregler for avtaler som er opprettet før 1. januar 2019. Overgangsreglene innebærer at lovendringen i AML 14-12(2) for disse avtalene først trer i kraft 1. juli 2019.

Overgangsregelen gjelder konkrete innleieforhold som allerede eksisterer ved ikrafttredelsen. For disse vil de nye reglene først tre i kraft 1. juli 2019. Departementet legger til grunn at bestemmelsen vil omfatte inngåtte avtaler om konkrete innleieforhold, dvs. der en konkret, navngitt arbeidstaker skal utføre bestemte arbeidsoppgaver i en konkret avtalt periode. Avtaler som ikke er konkrete om det enkelte oppdrag, arbeidstaker osv. vil falle utenfor overgangsregelen.