Innleie av arbeidskraft

I et marked med store svingninger er vikarer og annen innleid arbeidskraft en nødvendig ressurs for de tekniske bransjene. For mange bedrifter er det en utfordring å balansere behovet for fleksibilitet med ønsket om fast arbeidskraft.

Les om nye regler for begrensning av innleie her og om overgangsordning her. Nye regler om etablering av tariffavtale finner du her.

Les Arbeids- og inkluderingsdepartementets veileder om hvordan de nye reglene for innleie skal forstås.

De tekniske entreprenørene benytter seg mer og mer av innleid arbeidskraft – og en stor andel av de innleide arbeiderne er utenlandske. Skiftende konjunkturer og økt utenlandsk konkurranse, har gjort det nødvendig med en mer fleksibel bruk av arbeidskraft. Hensynet til økt fleksibilitet må balanseres mot bransjens ønske om en mest mulig fast kvalitativ arbeidskraft. 

Behov for fleksibilitet

For norsk næringsliv og de tekniske entreprenørene er det viktig å ha tilgang til kvalifisert arbeidskraft i tillegg egne fast ansatte. Mangel på arbeidskraft i flere markedsnisjer, økt konkurranse fra utenlandske bedrifter og økende nasjonalt kostnadsnivå, gjør at mange bedrifter leter etter muligheter for å møte de nye utfordringene. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft til en konkurransedyktig pris er en viktig nøkkelfaktor.

Alternative måter å dekke bemanningsbehov

Mange bedrifter opplever med jevne mellomrom et behov for å øke bemanningen og hvor avveiningen mellom å øke egenbemanning er vurdert opp mot temporær bemanningsøkning avhengig av den aktuelle produksjonsleveranses omfang og lengde. Det kan for eksempel være at et prosjekt forutsetter en spesiell kompetanse bedriften ikke har selv eller at et prosjekt har et stort midlertidig behov for arbeidskraft. I slike situasjoner har bedriften flere måter å løse dette på; utsetting av arbeid (underentreprise), midlertidig ansettelser, innleie fra produksjonsbedrift eller innleie fra bemanningsbyrå/vikarbyrå. Bedriftene står fritt til å velge det alternativet som fremstår som mest hensiktsmessig, forutsatt at lovens vilkår er oppfylt.

Hovedavtalen forutsetter at bedriften iverksetter drøftinger med de tillitsvalgte (klubben) forut for utsetting av arbeid, innleie eller midlertidige ansettelser. Jfr. Hovedavtalen § 9-3.

  • Utsetting av arbeid (underentreprise): Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har  i § 16.12 bestemmelser om fremgangsmåten ved etablering av underentreprisekontrakter, og forutsetter forutgående drøftelser med bedriftens tillitsvalgte hvor behovet for utsettingen, omfang og varighet skal omhandles. 
  • Midlertidig ansettelse: Dette reguleres i LOK § 2 hvor det heter at bedriften forutfor slik ansettelse, skal drøfte dette med bedriftens tillitsvalgte. Adgangen og rammen for midlertidig ansettelse reguleres av AML § 14-9, 1.ledd og er  f.eks. sykdom, ferie og svangerskaps- eller utdanningspermisjon, og ved sesongmessige svingninger og uforutsigbare, kortvarige arbeids topper. Etter avtale med bedriftens tillitsvalgte kan adgangen til å ansette midlertidig utvides, jf AML § 14-9, 2.ledd. 

    Fra 1. juli 2015 ble det innført en generell adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder uten at loven setter krav til særskilt begrunnelse for å benytte denne muligheten, jfr AML § 14-9, bokstav f. Adgangen til å ansette på dette grunnlaget er imidlertid underlagt karantene og kvotebegrensninger.

    Les spørsmål og svar om midlertidig ansettelse her 
  • Innleie fra produksjonsbedrifter: Dette reguleres i LOK §17 og er tillatt forutsatt at den innleide arbeidstakeren er fast ansatt hos utleier, at produksjonsbedriften ikke har til formål å drive utleie, at utleie skjer innenfor samme fagområde som utgjør utleiers hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn  50% av de fast ansatte hos utleier. Før beslutning om innleie foretas, skal dette drøftes med de tillitsvalgte. For innleie som overstiger 10 prosent av de tilsatte hos innleier, likevel ikke færre enn tre personer, eller som har en varighet ut over ett år, skal det inngås avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. Bestemmelsen gjelder ikke innenfor samme konsern. Etter krav fra tillitsvalgte som representerer den arbeidstakerkategori innleien gjelder, skal arbeidsgiver dokumentere at vilkårene for innleie etter første ledd er oppfylt. 
  • Innleie fra bemanningsbyråer: I LOK er det utarbeidet et bilag som regulerer adgangen til innleie fra bemanningsbyråer. Bilaget inneholder også lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde ved slik innleie.
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.