Foto:

Tariffoppgjøret 2018

Her har vi i kronologisk rekkefølge samlet artikler og stoff om Tariffoppgjøret 2018. Nyeste sak kommer først.

Tariffoppgjøret er vedtatt

Både LO og YS sine medlemmer og NHO-bedriftene har vedtatt resultatet av årets tariffoppgjør.
Fredag 27. april ble resultatet av LOs uravstemning klart. Der stemte 77 prosent for den inngåtte avtalen. Også YS sine medlemmer sier ja i uravstemningen. Fra før har NHO-bedriftene gitt sin tilslutning.

Protokoll LO-NHO vedr. lugardeling av enkeltlugar

Nye lønnssatser per 1. april 2018

Partene enige - storstreik avverget

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. Partene ble sittende 15 timer på overtid hos Riksmekleren, og klarte til slutt å finne en løsning på de kompliserte spørsmålene som lå på meklerens bord.

- En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, men vi har fått løsninger på kompliserte spørsmål som AFP og reise, kost og losji, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Mekling på overtid

LO/YS og NHO mekler på overtid. Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO/YS og NHO hadde frist ved midnatt lørdag, men partene fortsetter meklingen på overtid.

NHO vil raskt informere medlemsbedriftene når det foreligger et resultat av meklingen.

Streikevarsel for mange bedrifter

LO/YS har varslet plassfratredelse for omlag 35 000 arbeidstakere. Mange bedrifter vil bli rammet av en eventuell storstreik.

Omkring 29 000 LO-medlemmer og 6 000 YS-medlemmer, blant annet innen industri, transport, matvareindustri, spedisjon og renhold, tas ut i streik hvis det ikke blir enighet mellom NHO og LO. Innenfor Nelfos områder omfattes ca. 3 000 arbeidstakere. Partene har frist til midnatt 8. april med å bli enige.

Les informasjon om plassfratredelser her

Brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

Dermed blir det opp til Riksmekleren å hjelpe partene med å finne de beste løsningene.
Meklingen starter rett etter påske og det er i hovedsak fire spørsmål partene er uenige om.

  • Økonomi
  • AFP
  • Tjenestepensjon
  • Reise, kost og losji

 

Siste uke med forhandlinger

Det kan bli brudd i forhandlingene torsdag 22. mars. Husk fristen for å sende ut betinget permitteringsvarsel.
Siden onsdag 14. mars har det vært forhandlet innenfor de ulike tariffområdene, den såkalte forbundsvise sløyfen.  Frist for disse forhandlingene er tirsdag 20. mars kl. 24.00.

Onsdag 21.3 fortsetter tariffoppgjøret på LO-NHO-nivå, og det er særlig temaer knyttet til pensjon som gjør årets oppgjør krevende.  Sannsynligheten for brudd i forhandlingene er derfor stor.  Alle bedrifter som er omfattet av oppgjøret vil motta nærmere informasjon via e-post torsdag 22. mars.

Tariffoppgjøret 2018 er i gang

Mandag overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.

Les mer

Dette er lønnsoppgjøret 2018

Årets lønnsoppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør. Samordnet oppgjør betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp.

Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Les mer på nho.no her