Tariffoppgjøret 2018 er i gang

Mandag overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.

Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund møttes med sine respektive forhandlingsdelegasjoner mandag 12. mars. Det tradisjonelle håndtrykket mellom NHO-sjefen og LO-lederen markerte starten på årets tariffoppgjør.

 

Dette skjer i lønnsoppgjøret:
  • 12. mars: Kravoverlevering
  • 13. mars: Forhandlingene starter
  • 22. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene
  • 3. april: Mekling
  • 8. april: Eventuell streik         

Dette skjer i lønnsoppgjøret.    

Årets oppgjør er samordnet, som betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp. Alle NHO-medlemmer som har tariffavtale med LO eller YS er omfattet av det samordnende lønnsoppgjøret. Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Forhandlingene starter tirsdag 13. mars, med forhandlingsfrist torsdag 22. mars. Det er flere krevende temaer i årets oppgjør, og det er derfor stor sannsynlighet for at oppgjøret vil ende i brudd og påfølgende mekling.  En eventuell mekling vil skje etter påske med avslutning lørdag 7. april 24:00. En eventuell streik vil først kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.


Forbundsvise tilpasninger

Det vil bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. - 20. mars. Tilpasningsforhandlingene vil ha et begrenset omfang, og det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp her. Dersom partene ikke blir enige, videreføres dagens bestemmelser uendret.

Dersom det blir endringer i de forbundsvise forhandlingene, vil ikke disse bli gjort kjent før det foreligger en løsning i de sentrale forhandlingene.

Betinget permitteringsvarsel

Vi gjør allerede nå oppmerksom på at dersom forhandlingene ender i brudd og mekling, må bedriftene før påske (senest fredag 23. mars) drøfte og varsle om betinget permittering, slik at man unngår lønnsplikt for medarbeidere som ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte dersom kolleger er i streik.

Vi vil sende nærmere informasjon om dette dersom det blir brudd i forhandlingene med LO og YS 22. mars. Dersom det skal gjennomføres permitteringer må det må dette drøftes med de tillitsvalgte. Det må settes opp protokoll og de ansatte må orienteres. Varselet kan gis ved oppslag på bedriften. Blir streiken en realitet kan bedriften permittere ansatte samtidig med at en eventuell streik starter.

Les mer om permittering på grunn av streik på Arbinn.