Foto:

7 prinsipper for å håndtere korona-risiko i tilbud

Foto:

Bygg- og anleggsbransjen er enige om hvordan forhold som skyldes koronasituasjonen på store byggeprosjekter skal håndteres.

- Vi er glade for at det er blitt enighet om prinsipper som gjør det tryggere å regne på prosjekter og legge inn tilbud. Vi er også svært fornøyd med at de tekniske fagene har sittet ved forhandlingsbordet og prinsippene om samhandling også omfatter underentreprenør, sier Vigdis Sværen, fagsjef i Nelfo.

Les hele dokumentet: Håndtering av koronarelatert risiko i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter.

Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), Nelfo og Rørentreprenørene Norge har hatt en god dialog med de største bestillerne, Statens vegvesen, Bane Nor og Statsbygg, og blitt enige om viktige prinsipper for risikofordeling i nye kontrakter.

Koronapandemien skaper en uforutsigbar situasjon for bygg- og anleggssektoren. I løpende prosjekter gjelder inngåtte avtaler, men for nye kontrakter er det viktig å finne riktig balanse for fordeling av risiko mellom partene.

- Vi er godt fornøyd med at vi har kommet frem til noen overordnede prinsipper for nye kontrakter. Det vil fjerne mye av usikkerheten som er knyttet til hvordan ukjente korona-forhold skal prises, sier Sværen.

Bakgrunn for punktene er hentet fra et arbeid ledet av professor Knut Kaasen.

7 prinsipper for å håndtere konflikter som oppstår på grunn av koronasituasjonen:

  1. Åpenhet og transparens i vurdering, kvantifisering og plassering av koronarelatert risiko er nødvendig for å skape tillit mellom partene i dagens situasjon.
  2. Det må legges opp til god bransjedialog, enten i forkant, eller som en del av konkurransegjennomføringen, for å sikre at risikoene er forstått og fordelingen avklart mellom partene i den enkelte kontrakt.
  3. Utgangspunktet må være at koronarelatert risiko plasseres hensiktsmessig. Det er ikke rasjonelt å invitere leverandørene til å ta en klart ikke-kalkulerbar risiko.  Dette kan som nevnt resultere i at tilbud ikke gis, eller at de gis med urealistisk høye eller lave prispåslag.
  4. Det er ikke mulig å overskue viktige sider av korona-risikoen (varighet, utslag, myndighetshåndtering, økonomiske virkninger globalt og nasjonalt, m.v.) Følgelig er det heller ikke ønskelig eller hensiktsmessig å pris- og tidsette all risiko ved  kontraktsinngåelse.
  5. På en annen side vil alle tilbud ha elementer av risiko og det er ingen grunn til at koronarelatert risiko prinsipielt skal falle utfor. Utfordringen er å utforme tilbudsgrunnlag som inkluderer egnet risikoomfang og risikoprofil for partene.
  6. Regler om dette må utformes i krysningen mellom flere hensyn: Leverandøren bør få kompensert for utslag av risiko som ikke er priset i tilbudet, og graden av kompensasjon må fastsettes ut fra hva som fremstår som rimelig (ut fra en rekke kriterier) samtidig som leverandørens forpliktelser til å drive effektivt i hele verdikjeden opprettholdes.
  7. Incentivordninger som driver partene til proaktivt å jobbe for risikoreduksjon i prosjektene bør etableres dersom det er hensiktsmessig.