Ikke lenger rett til 16 dagers egenmelding

Regjeringen endrer nå på retten til egenmelding til slik den var før koronakrisen.

Les mer på regjeringen.no: Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær.

For å sikre at det var nok kapasitet i primærhelsetjenesten, besluttet regjeringen å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Disse reglene hadde virkning fra 16. mars.

Siden kapasiteten nå er god i helsevesenet tilbakestilles reglene for egenmelding ved sykefravær fra 1. juni.

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men de er ikke lenger pålagt å godta dette.

Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag. Fra samme dato må arbeidstaker også ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.