Ny tiltakspakke: Nå skal folk tilbake i jobb og skape en grønn fremtid

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

- Øremerkede midler til vedlikehold av offentlige bygg vil gi nye oppdrag, sier Tore Strandskog i Nelfo om regjeringens tredje krisepakke.

Fredag 29. mai kom regjeringen med den sin tredje krisepakke. Her legger regjeringen nye milliarder på bordet for å sikre gjenoppbygging etter Koronakrisen.

- Vi synes regjeringen godt på vei innfrir her, med øremerkede midler til vedlikehold av offentlige bygg og en grønn vekstpakke. Dette vil stimulere etterspørselen fra privat næringsliv og gi oppdrag til Nelfos medlemmer over hele landet. Det er også svært positivt med økt lærlingtilskudd og at Enova viderefører støtten til enøktiltak i privatboliger. Vi ser selvsagt også forbedringsmuligheter i pakken, og ser frem til at Stortinget i tiden frem til 19. juni vil sikre en enda bedre og treffsikker pakke, sier direktør for næringspolitikk i Nelfo, Tore Strandskog.

Dette er de viktigste satsningene for Nelfos medlemmer:

 • Det foreslås å bruke om lag 4 milliarder kroner for å stimulere bygg- og vedlikeholdstiltak, der det øremerkes 2,5 milliarder kroner til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og 0,5 milliarder kroner til vedlikehold av sykehusbygg. I tillegg kommer øremerkede midler til studentboliger, forsterking av Ekomnettene og vedlikehold av kirker. 
  Nelfo mener: Det er viktige er at kommunene og offentlige byggherrer som får penger nå prioriterer tekniske vedlikehold og investeringer i energi- og klimatiltak som kan settes i gang raskt.
 • Det foreslås en satsning på grønn vekst på om lag 3,6 milliarder kroner. Det skal bli en hovedstrategi for Norges vei ut av krisen. Av dette går 2 milliarder kroner til Enova for å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling. Midlene skal bl.a. støtte opp under grønn teknologiutvikling i leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi. Videre skal 1 milliarder kroner brukes over tre år til kommersialisering, innovasjon og pilotprosjekter knyttet til nye grønne løsninger (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva). Og nye 385 millioner kroner grønn skipsfart, og hovedsakelig til flåtefornyelse. I følge NRK vil Enova få som oppgave å gi støtte til bedrifter og privatpersoner som ønsker å ta i bruk ny klimateknologi.
  Nelfo mener: Det er viktig å få på plass flere ubyråkratiske og enkle Enova-tiltak som utløser støtte til energisparing og egenproduksjon hos private, samt støtte til lading av biler og båter. Vi venter spent på om Enova vil møte disse behovene. Dersom så ikke skjer må politikerne vurdere bruk av andre virkemidler, for eksempel å bruke skatte- og avgiftssystemet for å stimulere privat etterspørsel.

 • Potten til lærlingtilskudd foreslås høsten 2020 økt med 170 millioner kroner og et ekstraordinært tilskudd på 150 millioner kroner for at avgangselever som ikke fullfører denne våren, kan få mulighet til å fullføre videregående opplæring.
  Nelfo mener: Vi skulle gjerne sett et enda større bidrag til hovedmodellen, en ekstra støtte til de mange medlemsbedriftene som tar samfunnsansvar, og beholder og rekrutterer nye lærlinger gjennom krisen. Vi får se om Stortinget kan forbedre dette.

 • Mer penger settes av til Utdanningsløftet, for å sikre at flere kommer i jobb, og får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.
  Nelfo mener: Vi er svært positive til styrking av satsningen på bransjeprogram og bedriftsintern opplæring i fylkeskommunene.

 • Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder, til og med august. Det blir justeringer fra juni og det foreslås en ny ordning der bedrifter får kontanttilskudd per medarbeider som tas inn igjen fra permittering i juli og august. Kontanttilskuddet avhenger av omsetningsfallet i den aktuelle måneden.
  Nelfo mener: Dette er viktig for de Nelfo bedrifter som har, eller står i fare for å måtte permittere.