Revidert nasjonalbudsjett: - Dette er ikke nok

- Det viktigste vi gjør nå er å sørge for at vi opprettholder arbeidsplasser. Da må kommunene få øremerkede midler til å gjennomføre teknisk vedlikehold, service og investeringer i grønne energi- og klimatiltak, sier Tore Strandskog i Nelfo. Les mer om hva revidert nasjonalbudsjett betyr for vår bransje.

- Dette er ikke nok, men vi har stor tro på at det vil komme mer i de nye tiltakspakkene som kommer i slutten av mai. Da kommer det egne pakker rettet inn mot viktige klimatiltak, samt for bygg og anlegg. Begge deler er svært viktige for Nelfos medlemsbedrifter, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

For Nelfos medlemmer er det viktig at det kommer mer penger til kommunene og da gjennom øremerkede midler.

- Elektro- og automasjonsbransjen er en stor sysselsettingsnæring i distriktene, men hvis ikke privat sektor stimuleres, risikerer vi at mange arbeidsplasser går tapt, sier Strandskog.

At kommunene får inntil 2 mrd. kroner ekstra i frie midler nå er bra, men det er viktig at dette ikke bare blir penger til å dekke kommunenes koronaunderskudd.

Andre saker i revidert nasjonalbudsjett:

Forlengelse av permitteringsreglene: Regjeringen foreslår at permitteringsperioden forlenges ut oktober. Samtidig vil de utvide perioden med arbeidsavklaringspenger tilsvarende.

  • Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut oktober.

Avinor styrkes med 5 milliarder kroner: I revidert nasjonalbudsjett 2020 styrkes Avinor med fem milliarder kroner. Bevilgningen er fordelt på tilskudd, avdragsfrihet på lån og at staten ikke tar utbytte.
Formålet med bevilgningene er å sette Avinor i stand til å gjennomføre igangsatte investeringsprosjekter, og prosjekter som har betydelige kostnader eller gevinsttap ved å bli utsatt.

En milliard kroner til Nysnø Klimainvesteringer AS: Nysnø er foreslått styrket med 300 millioner kroner. Dette vil øke Nysnøs kapasitet til å investere i bedrifter med lovende klimateknologi.

100 millioner kroner til grønn skipsfart: Regjeringen foreslår å omdisponere 100 millioner kroner til grønn skipsfart. 25 millioner kroner til Grønt Skipsfartsprogram sitt arbeid for grønn flåtefornyelse av lasteskip (KLD) og 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for nærskipsfarten (NFD).

150 millioner ekstra til innfasingen av lav- og nullutslippsferjer: Regjeringen foreslår 150 millioner kroner ekstra til fylkeskommunene for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferjer på fylkesveisambandene. Dette vil legge til rette for at fylkeskommunene kan prioritere miljøvennlige ferjeløsninger uten at det slår ut i økte ferjetakster.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d: Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides: Regjeringen vil utvide ordningen med gunstig skattemessig behandling av opsjoner i små oppstartsselskaper.

Elavgift: Regjeringen foreslår at Stortingets vedtak om full elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre, oppheves. Redusert elavgift til store datasentre videreføres som i dag. Endringen for kraft til utvinning av kryptovaluta er ikke iverksatt i påvente av nødvendig avklaring med ESA om statsstøtte. Avgiftsmessig forskjellsbehandling.

Fem milliarder kroner i ekstrabevilgning til Husbanken: Husbankens utlånsramme øker fra 16 til 21 milliarder kroner. Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene, og det er grunn til å frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vil regjeringen legge til rette for at flere kan få startlån til å kjøpe seg sin egen bolig gjennom Husbanken. Det vil ha en positiv effekt på etterspørselen i det private boligmarkedet.

Utvalg - Norge mot 2025: Regjeringen har satt ned utvalget «Norge mot 2025». Utvalget som skal vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke for utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025. Koronapandemien kan ha gitt varige endringer som påvirker grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd i Norge. Utvalget skal vurdere hva som blir den nye «normalen».