Revidert nasjonalbudsjett: En forsiktig grønn omstart

Nelfo er skuffet over manglende tiltak for å nå FNs bærekraftsmål i revidert nasjonalbudsjett. - Vårt håp var at dette skulle bli det første skrittet på veien til grønn omstilling, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Nelfo har anbefalt at krisetiltakene rettes inn mot områder som har et potensial for varig grønn verdiskaping, innenfor de rammene som FNs bærekraftsmål og Norges klimaforpliktelser setter. Grønn omstart kaller vi det, og håpet var at revidert nasjonalbudsjett skulle bli et første skritt på veien.

- Med dette budsjettforslaget vil vi bidra til aktivitet i hele landet, grønn omstilling og vekst i næringslivet, sa finansminister Jan Tore Sanner da han tirsdag 12. mai presenterte forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Nelfos vurdering er imidlertid at det er satt av for lite midler til grønn omstart i budsjettet. Vi er likevel positive til forslagene til en skjerpet satsing på grønn skipsfart og økte midler til det statlige investeringsfondet i fornybare energiteknologier.

Mangelen på grønne prioriteringer i budsjettet kom likevel ikke som en overraskelse, ettersom regjeringen har tidligere varslet at den i slutten av mai vil fremme egen proposisjon med tiltak som skal sette oss bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet.

- Vi hadde ikke store forventninger til innholdet i revidert budsjett, kommenterer Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

- Vi har hele tiden vært innforstått med at grønn omstart først vil kunne finne sted den 29. mai, da regjeringen har varslet at den kommer med en egen grønn omstillingspakke. Derfor er vi fornøyd med at man i budsjettet setter av 100 millioner kroner økt satsning på grønn skipsfart, samtidig som rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 150 millioner kroner for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferjer på fylkesveisambandene, avslutter han.