Nelfo

Innhold

Sju støtteordninger for gode energi- og klimaløsninger

Nelfo har laget en liste med sju støtteordninger som kan være aktuelle for din bedrift.

Listen består av støtteordninger fra Enova og Innovasjon Norge. Regjeringen kommer med en tiltakspakke for klima i månedsskiftet mai/juni 2020 der ett av områdene i pakken vil være en vesentlig styrking av Enova. Nelfo er i kontakt med regjeringen og Stortinget, for å gi innspill til hvordan Enovas ordninger blir bedre og får utløsende effekt i koronakrisen.

Det er også verdt å merke seg at mange kommuner og fylkeskommuner har egne programmer for næringsutvikling, bedriftsintern opplæring og egne tiltak for å møte koronakrisen – sjekk med din kommune og fylkeskommune.

Enova

1: Enovatilskuddet til El-produksjon

Enova gir støtte til eier av bygg og anlegg som investerer i El-produksjon. Fra 1. juli 2020 reduseres den faste støttesatsen. Kunder som bestiller og får utført installasjon av solcelleanlegg før 30. juni 2020 (med registrering av faktura i Enovas søknadsportal) får dagens støttesatser.

2: Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder

Enova kan gi støtte til investeringer i innovative løsninger som viser hva som er mulig å oppnå i bygg og eiendomsmarkedet. Innovasjonen må innebære et vesentlig sprang i forhold til etablert praksis. Neste søknadsfrist er 2. juni 2020.

3: Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi

Enova kan gi støtte til kommersiell utprøving av innovative energi- og klimaløsninger som tidligere kun har vært utprøvd i mindre skala. Støtten gis til bygg- eller områdeutviklere som vil strekke seg lenger enn dagens tekniske standarder og hyllevareløsninger. Søknader behandles fortløpende.

4: Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem

Enova kan gi støtte til å utrede et godt beslutningsgrunnlag for å nyskapende energi- og klimaløsninger. Eiere av bygg og anlegg kan få inntil 1 million kroner i støtte. Neste søknadsfrist er 15. mai og deretter 1. september 2020.

5: Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Enova kan gi støtte til forbildeprosjekter som bringer fram og demonstrerer ny og innovativ energi- og klimateknologi, herunder systemer som integererer flere teknologier og løsninger. Neste søknadsfrist er 1. september 2020.

Innovasjon Norge

6: Fornybar energi i landbruket

Innovasjon Norge kan gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til investeringer i fornybar energi i landbruket. Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering, og eksempler på investeringer som kan motta støtte er anlegg for solenergi og lagring i våningshus og veksthus.

Mer informasjon om innovativ energiteknologi i landbruket finnes på Norges Vel sine nettsider.

7: Miljøteknologiordningen

Det er ofte store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala. Gjennom miljøteknologiordningen tar Innovasjon Norge en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi. Det kan søkes om forstudie og hovedprosjekt. Koronakrisen har medført at det er tilført mer penger til dette tiltaket i 2020.