Koronavirus: Konsekvenser for kontrakter

Nyhet, Fagartikkel, Arbeidsliv, Jus

Publisert

Nelfo har fått en rekke henvendelser fra medlemsbedrifter om hvordan bedriftene skal forholde seg dersom kontraktsarbeider blir forhindret som følge av koronaviruset.

Last ned varsel om fristforlengelse.

Etter Nelfos vurdering vil en hindring som følge av koronaviruset antagelig være force majeure og dermed gi grunnlag for fristforlengelse. Det må altså foretas en konkret vurdering på bedriften og aktuelle kontrakter. Vilkåret for å påberope seg force majeure er at det foreligger forhold/hindring utenfor partenes kontroll, og som man ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av ved kontraktsinngåelsen.
Koronaviruset vil kunne hindre gjennomføringen av kontraktsarbeidet som følge av sykefravær, karantene eller andre tiltak for å hindre spredning av viruset. Det vil også kunne foreligge hindringer i form av forsinket leveranse av materiell fra leverandører i Norge og utlandet.

Fristforlengelse
De aktuelle standardkontraktene og bustadoppføringslova har alle bestemmelser som gir entreprenøren rett på fristforlengelse dersom fremdriften blir hindret som følge av force majeure.
Entreprenøren må skriftlig varsle sine kontraktsparter uten ugrunnet opphold når det blir klart at fremdriften blir hindret som følge av de inntrufne forhold. Varslet skal fremsettes selv om det ikke er mulig å angi omfanget av forsinkelsen.
Så snart det er grunnlag for å beregne omfanget av forsinkelsen skal det sendes spesifisert og begrunnet krav om antall dager det kreves fristforlengelse.

Samarbeid
Ved force majeure har partene kun krav på fristforlengelse, men ikke dekning av merutgifter som følge av hindringen. Ved force majeure bærer partene selv sine kostnader tilknyttet forsinkelsen. Videre plikter partene å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse og samarbeide med hverandre om de tiltak som kan iverksettes.

Nye kontrakter
Ved inngåelse av nye kontrakter vil man ikke kunne påberope at koronaviruset er force majeure, fordi hindringen allerede er oppstått og det kan hevdes at det burde blitt tatt i betraktning ved kontraktsinngåelse. Nelfo anbefaler derfor at bedrifter som skal inngi tilbud til private aktører tar forbehold i tilbud/kontrakt tilknyttet potensielle hindringer for fremdrift som kan oppstå som følge av koronaviruset.

Les mer om NHOs råd til bedriftene om korona og kontrakter.

Her kan du lese mer om hvilke råd NHO gir bedriftene om koronaviruset.