Krav til fagpersonell i bedriften for vedlikehold av ekomnett

Nyhet, IKT/Ekom

Publisert

Nkom: Dette er kravene hvis fagpersonell er sykmeldt, permittert eller i karantene på grunn av koronaviruset.

Det kreves autorisasjon for virksomheter som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av ekomnett. For å oppfylle kravet må den autoriserte virksomheten ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til utdanning og praksis, altså en kvalifisert person.

For å hindre at virksomheten må innstille på grunn av koronakrisen, kan Nkom gjøre unntak fra kravet om at bedriften må ha en kvalifisert person på jobb.

Nkom kan også i særlige tilfelle gjøre unntak fra øvrige bestemmelser i autorisasjonsforskriften.

Karantene - korttidsfravær
Det er ikke nødvendig å søke om unntak fra krav om kvalifisert person hvis kvalifisert person er i karantene (korttidsfravær). Denne praksisen gjelder også ved normalt sykefravær, normale ferieperioder og kortere permisjoner.

Permittering
Det skal søkes om unntak fra krav om kvalifisert person hvis kvalifisert person er i en lengre permittering og virksomheten fremdeles utfører autorisasjonspliktig arbeid. Hvis det ikke utføres autorisasjonspliktig arbeid eller kvalifisert person er permittert i en kortere periode er det ikke nødvendig å søke om unntak fra krav om kvalifisert person.

Ansvar
Virksomheten, ved daglig leder, er ansvarlig, under normal drift, karantene, permittering og andre forhold, for at fagpersonellet har riktig kompetanse og at arbeidet blir utført på en faglig forsvarlig måte.