Nelfo

Innhold

NHOs ti krav for å dempe koronakrisen

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Møte med Næringsministeren: Nelfo presenterte, sammen med NHO og de andre landsforeningene i NHO, i dag en liste med ti tiltak som kan dempe virkningen av koronakrisen.

  1. Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.
  2. Fjerne arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare. Egenmelding kan ikke benyttes og medisinskfaglig vurdering må fortsatt være et vilkår.
  3. Arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid. Bedrifters mulighet til å holde produksjonen oppe må vektlegges i HMS-arbeidet.
  4. Smitteverntiltak må være nasjonalt koordinerte og ikke-vilkårlige. Helsevesenet må ha nok ressurser til smittevern. Det må være en god balanse mellom smittevern og de økonomiske konsekvensene av tiltakene.
  5. Renten bør kuttes for å understøtte etterspørselen og holde lånekostnader og kronekurs nede.
  6. Utsatte skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis for flypassasjeravgift, CO2-avgift, formuesskatt, selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.
  7. Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.
  8. Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
  9. Hotline til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak, eksempelvis for mat- og drikkeprodusenters dialog med mattilsynet.
  10. Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.

Det viktige er å sikre at bedriftene har likviditet, samt fleksibilitet til å håndtere utfordringene som kommer.  Politikerne må også forstå at dette får langvarige effekter. Derfor må det fortløpende vurderes nye tiltak og vi forventer å ha god og løpende dialog med myndighetene i tiden fremover.

Slik rammes norsk økonomi og våre bedrifter

- Via verdikjedene, både direkte og indirekte: En tredel av norsk vareimport er innsatsvarer, og import fra andre land utgjør en firedel av norsk industrieksport. Med «lean» produksjon og små lagre, vil stans ett sted i kjeden raskt bety stans andre steder.

- Via råvare- og energimarkedene, gjennom lavere volumer og priser, som i neste runde betyr lavere inntekter og etterspørsel. Lavere oljepris betyr både (på sikt) lavere oljeinvesteringer og aktivitet i leverandørindustrien, og lavere inntekter til staten og (på sikt) lavere etterspørsel over statsbudsjettet.

- Via redusert reisetrafikk, både færre turister utenfra, men vel så viktig gjennom redusert innenlandsk reise- og konferanse-/møteaktivitet.

- Via brems i tilførsel av ferdigvarer, som vil bety økte priser, men først etter hvert.

- Via økt usikkerhet, som bidrar til redusert/utsatt etterspørsel, særlig investeringer.

- Via finansmarkedene, gjennom verdifall på aktiva, økte risikopåslag (dyrere kreditt) og potensielt vanskeligere tilgang på både egen- og fremmedkapital. Svakere krone virker tosidig – både bedret konkurranseevne og dyrere import og dermed lavere kjøpekraft og husholdningsetterspørsel.

- Via de smitteverntiltak som myndigheter og bedrifter pålegger seg selv og andre.