Foto:

Slik er karantenereglene ved reise til jobb

Nyhet, Arbeidsliv, Jus

Publisert

Foto:

Karantene: Disse reglene gjelder for folk som er bosatt i utlandet, men jobber i Norge.

  • Finner og svensker kan pendle til Norge i forbindelse med arbeid, uten å bli satt i karantene. ("Pendlerunntak").
  • Andre EØS-borgere som er bosatt i Norge eller arbeider i Norge kan komme til Norge, men blir satt i 14 dagers karantene. Man får med andre ord karantene både når reisen er knyttet til arbeid og når man returnerer etter en fritidsreise.
  • Tredjelandsborgere uten oppholdstillatelse (arbeidstakere så vel som turister) blir bortvist på grensen.

Forskrift om karantene
Forskrift om karantene ved ankomst til Norge (FOR-2020-03-13-287) angir i § 1 at hovedregelen er at personer som kommer til Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter at de kommer til landet.

Det er gitt et generelt "arbeidsreiseunntak" eller "pendlerunntak" i § 2. Her heter det at personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid. Unntaket er altså både personelt og saklig begrenset. Det gjelder bare for svenske og finske statsborgere som arbeider i Norge. Det finnes ikke et unntak for andre EØS-borgere. Videre er unntaket begrenset til å gjelde for arbeidsreiser.

Fritidsreiser utløser med andre ord karantene også for svensker og finner.

I § 2 i forskriften er det definert et unntak fra karantenereglene. Det står at personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt.

Forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen
Etter forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen (FOR-2020-03-15-293) kan det treffes vedtak om bortvisning av utlending uten oppholdstillatelse etter utlendingsloven, jf. § 1.

I praksis vil dette skje på grensen (lufthavner, havner, jernbanestasjoner mv) og utlendingen må forlate Norge uten ugrunnet opphold. Unntak for bortvisning gjelder EØS-borgere, og deres familiemedlemmer etter utlendingsloven § 110, som er bosatt eller arbeider i Norge. EØS-borgere blir altså ikke bortvist på grensen, men må i karantene, jf. ovenfor.