Nelfos markedsrapport: - Mye har gått bedre enn fryktet

Nyhet, Medlemsfordel, Marked og lønnsomhet

Publisert

- Utsiktene for elektromarkedet ser lysere ut enn det gjorde før sommeren, sier Harald Lid i Nelfo. Det viser siste utgave av Nelfos markedsrapport.

Koronaviruset har snudd opp ned på tilværelsen det siste halvåret. Mange medlemmer har hatt fall i omsetningen, flere har måttet permittere og noen har også måtte si opp medarbeidere.

Økonomi- og organisasjonsdirektør Harald Lid i Nelfo er optimist på vegne av elektrobransjen.

- Heldigvis ser utsiktene for elektromarkedet nå noe lysere ut enn de gjorde før sommeren. Mye har gått bedre enn fryktet. 

Markedsrapporten bygger på oppdaterte data og prognoser fra Prognosesenteret, SSB, Norges Bank, NHO og andre offentlige kilder.

Færre permitterte elektrikere

Arbeidsledigheten steg kraftig i mars, fra rundt 400 til nesten 4 000 ledige elektrikere i løpet av uker. Målt i andel av arbeidsstyrke økte ledigheten fra 1,3 prosent til 10,9 prosent. Mesteparten av økningen skyldtes permitteringer, og antall elektrikere i NAVs registre hadde falt til 1 400 personer i august. Det er likevel tre ganger så mange ledige som i februar.

- Det er først fremst lavere nybygging og lavere aktivitet i petroleumsnæringen som påvirker elektromarkedet negativt i år og de neste årene. Innen bygg må vi forberede oss på en forskyvning av negative effekter fra 2020 til 2021. Det er spesielt markedet for nye boliger som har kraftig nedgang. ROT/Servicemarkedet ventes å stabilisere aktiviteten i elektro tilknyttet bygg, sier Lid.

Fall på fire prosent i 2021

Samlet sett i bygg ventes det knapt nedgang i år. I 2021 kan det derimot bli et fall på fire prosent i elektro i bygg. Veksten i solstrømmarkedet vil i år stoppe opp, bl.a. pga. lave kraftpriser, men ny vekst forventes fra neste år.

Klimainvesteringer øker etterspørselen

Det er fortsatt sterke markeder innen infrastruktur og samferdsel. Spesielt trekker investeringer i vei og bane markedet oppover. Det er likevel noe usikkerhet om det offentlige klarer å stille med investeringsmidler til alle prosjektene som planlegges. Vi forventer også klimainvesteringer vil bidra til etterspørselen etter elektrifisering i transportsektoren, og etter energismarte bygg. Elektrifisering og automatisering holder også oppe investeringene i kraftproduksjon og -nett. Det samme med Ekomnett som har høye investeringer med utrulling av fiber og 5G.

Kommunene må holde aktiviteten oppe

En viktig joker fremover er hvorvidt kommuner holder aktiviteten oppe både i nybygg og ROT-markedene. Videre er det avgjørende at smittesituasjonen holdes under kontroll, slik at det store og viktige private servicemarkedet kan gå som normalt.

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til om lag 70 milliarder kroner i 2019, og for våre markeder totalt ventes nå omtrent nullvekst i 2020 (+1 prosent) og 2021 (-1 prosent), før vi ser ny vekst på tre prosent i 2022. Samlet verdi av automasjonsarbeidene er anslått til 17 milliarder kroner i 2019. Etter flere år med kraftig vekst, ventes nå en mer moderat vekst på tre prosent i år, én prosent i 2021 og deretter fire prosent i 2022.

Nelfo fortsetter å arbeide for gode tiltakspakker fra staten, Enova og kommunene. Krisepakke nummer fire ble lagt frem 21. september. Her ble permitteringsreglene stadfestet til 52 uker og det gis lønnstilskudd for bedrifter som tar inn igjen permitterte også i fjerde kvartal 2020.

Les hele markedsrapporten fra Nelfo (tilgjengelig for medlemmer).