Statsbudsjettet oppsummert

Publisert

Vi har samlet de viktigste sakene for Nelfo-bedriftene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Arbeidsliv:

 • Vil styrke arbeidsmarkedstiltakene rettet mot arbeidssøkere med 825 millioner kroner i 2021, inkludert mer ressurser til NAV. Den forsterkede innsatsen skal bidra til å få ledige raskere i jobb, og motvirke at ledigheten biter seg fast som følge av koronakrisen.
 • Gjør det lettere å kombinere dagpenger og opplæring. Regjeringen foreslår å videreføre den midlertidige ordningen til 1. juli 2021.
 • Styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år. 14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.
 • Øker bevilgningene til NAV med 500 millioner kroner. Midlene skal brukes til å redusere saksbehandlingstiden, styrke oppfølgingen av arbeidsledige og å håndtere NAVs koronarelaterte IKT-løsninger.

Energi og klima:

 • CO2-avgiften øker med 5 prosent (utover prisjustering).
 • Det innføres avgift på forbrenning av avfall: Formidabel satsing på CCS (2,7 milliarder kroner) til bygging av lager og fangstanlegg. (Med 10 års drift har anleggene en forventet kostnad på 25,1 mrd., hvorav regjeringen foreslår at staten dekker 16,8 mrd.)
 • Tiltak for økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband og arbeidet med grønn flåtefornyelse av lasteskip videreføres.
 • Enova skal spisses som klimavirkemiddel i neste avtaleperiode (2021 – 2024). Ny styringsavtale vil vektlegge reduksjon av ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030 og teknologiutvikling og innovasjon som medvirker til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Enova ble gitt en tilleggsbevilgning på 2 milliarder kroner i forbindelse med Prop. 127 S (2019 – 2020) som vil kunne finansiere klimaprosjekter også i kommende år.
 • Økte bevilgninger til tiltak for sirkulær økonomi.
 • Elavgiften prisjusteres.

Bransjeprogram og utdanning:

Les mer: Bransjeprogrammet for elektrifisering av Norge videreføres.

 • Det ekstra lærlingtilskuddet på 4.250 kroner videreføres frem til våren 2021.

Forskning og utredning:

 • Regjeringen foreslår å prioritere mer enn 9 milliarder kroner til næringsretta forskning og innovasjon.
 • 333 millioner kroner til Grønn plattform i Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva, i tråd med signalene fra i vår.
 • 700 millioner kroner til klimainvesteringer i regi av Nysnø.
 • 100 millioner kroner til hydrogenstrategi.
 • Nytt FME senter for vindenergi.
 • Norge skal delta i Europas digitaliseringsprogram - Digital Europe Programme (DEP)
  Regjeringen foreslår 56,2 millioner kroner til norsk deltakelse i EUs nye, ambisiøse digitale program - DEP. Det er lagt opp til opptrapping i følgende år.

Formuesskatten - arbeidende kapital:

 • Reduserer formuesskatten på arbeidende kapital ved å øke verdsettelsesrabatten fra 35 til 45 prosent.

Endringer i vannkraftskatten:

Oppgradering av sikkerhet i tuneller - oppfølging av tunnelsikkerhetsforskriften:

 • Arbeidet med å utbedre tunneler for å ivareta krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene videreføres. Med budsjettforslaget vil ni tunneler på TEN-T-veinettet bli ferdig utbedret i 2021. Det gjenstår med dette å oppgradere 28 tunneler på TEN-T-veinettet. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har åpnet traktatsbruddprosedyre mot Norge for manglende overholdelse av fristen for oppgradering av tunneler på TEN-T veinettet. For tunneler på det øvrige riksveinettet vil det være et betydelig etterslep for å rekke tidsfristen for tunneloppgradering.

Bredbånd - veien til gigabitsamfunnet:

Les mer: Ikke nok til bredbånd.

Telesikkerhet og beredskap:

 • Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap videreføres med vel 125 millioner kroner, som er en nedgang fra 2020 (141 millioner kroner + 90 mill i revidert budsjett). Her er det rom for forbedringer i Stortingets behandling.
 • Flere offentlige utredninger peker på at Norge må forberedes på flere hendelser, for eksempel mer ekstremvær. Ekomnett må da bygges for å takle større værpåvirkning. Traséer til sentrale infrastrukturpunkter bør derfor være redundante eller sikres utover de rent kommersielle hensynene. Tilsvarende må vi være forberedt på å forebygge og møte organiserte cyberangrep. Nelfo mener staten bør ta et økt ansvar for finansiering av kritiske sikkerhets- og beredskapstiltak samfunnet er avhengig av – og som er vanskelig å legge på enkeltaktører i markedet. Dette gir rom for en større bevilgning på post 70 i årene fremover.

Oppgradering av el-anlegg i verneverdige kirker:

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket:

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddsrammen for 2021 til 97 millioner kroner. Utslippsreduserende investeringer skal prioriteres.

Velferdsteknologiprogrammet foreslås videreført:

 • Programmet skal legge til rette for at kommunene tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten.

 • Økte bevilgninger til rehabilitering/modernisering og utskifting av om lag 500 heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsbolig.

 • Regjeringen foreslår også å øke lånerammen til Husbanken fra 16 mrd. kroner i saldert budsjett i 2020, til 20 mrd. kroner.