Dette mener Nelfo om Byggkvalitetutvalgets innstilling

Publisert

(Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

Høringssvar fra Nelfo: - Det skal lønne seg å være seriøs og å levere på seriøsitet, kvalitet, kompetanse og gjennomføringsdyktighet, sier Tore Strandskog i Nelfo. Tirsdag gikk høringsfristen for å levere innspill til Byggkvalitetutvalgets innstilling ut.

Les hele Nelfos høringssvar.

Byggkvalitetutvalget har hatt som oppgave å se på dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet - dvs. enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt som f.eks maling - bidrar til å oppfylle målsetningen om: forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar, og kvalifiserte og seriøse aktører. Ekspertutvalgets innstilling har vært på høring siden 5. februar med høringsfrist 1. september.

- Utvalget foreslår mange og store endringer i dagens regelverk, men drøfter ikke i tilstrekkelig grad alle konsekvenser og virkninger av disse endringene. Utvalgets rapport gir med andre ord ikke et komplett grunnlag å ta stilling til, sier Tore Strandskog, direktør for næringslivspolitikk i Nelfo.

Dette mener Nelfo om byggkvalitetutvalgets innstilling:

  • Overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning må utvides med nye tre år, til 1. juli 2025.
  • Lovregulering av yrker: Økende grad av kompleksitet og omfang, gjør at en lovregulering også bør kunne omfatte andre tekniske fag enn elektrofaget.
  • Mindre byråkrati: Økt samordning mellom de ulike kvalifikasjonsregimene i de ulike departementene.
  • Avvikle sentral godkjenning: Dagens ordning med sentral godkjenningsordning har mistet mye av sin verdi, og bør derfor avvikles. For elektrofaget er det her viktig at man baserer seg på DSBs regelverk.
  • Bedre samordning: Nelfo støtter utvalget i behovet for økt kvalitetssikring og kompetansemessig kontroll. Her ligger det også til rette for å utvide og bedre samordningen mellom myndigheter.
  • Arbeidslivskriminalitet: Nelfo vil spesielt peke på behovet for å redusere og hindre arbeidskriminalitet. Lover og sanksjoner fra myndighetene, samt kontroll, må bli langt sterkere enn i dag.
  • Generell forsikringsordning: For å støtte de seriøse aktørene støtter Nelfo utvalgets forslag om en generell forsikringsordning for alle byggearbeider, som skal avløse dagens ansvarsrettsystem. Forutsetningen for å støtte en slik ordning er at de mer seriøse aktørene over tid kommer betydelig billigere ut. Dess færre feil, dess lavere premie. De dyktige markedsaktørene øker dermed sin konkurransekraft.
  • Byggeskaderegister: Nelfo støtter ekspertutvalgets forslag om å opprette et byggeskaderegister som vil bidra til å utvikle en enda mer kvalitetsbasert konkurranse, og styrke de seriøse og kompetente aktørene.
  • Ansvarsrett: Nelfo støtter utvalgets forslag om å oppheve dagens ansvarsrettssystem, og legge dette ansvaret på tiltakshaver alene, men at det etableres en generell forsikringsordning og et byggeskaderegister knyttet til en slik ordning. Det er også et premiss at man ikke svekker de private forbrukeres stilling, og gjør det vanskeligere å være privat, ikke-profesjonell kunde av byggenæringen.

Les mer om byggkvalitetsutvalget på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider.