Gjennomslag for Nelfo om effekttariffer

Publisert

Denne uken droppet NVE sitt opprinnelige forslag om effekttariffer, etter å ha fått stor motbør i høringsrunden. – Jeg er glad for at NVE har lyttet til Nelfo og andre i denne saken, sier Tore Strandskog.

Det forslaget som nå er levert inn til departementet er blitt betydelig modifisert og endret. Nelfo har hele tiden ment at NVEs opprinnelige forslag til nettleie bommet på målet.

Uforståelig nettleie

– Det opprinnelige forslaget betød en svært komplisert tariffstruktur som ikke ville fungert i praksis. Den ville skapt betydelige barrierer mot energieffektivisering, desentralisert strømproduksjon og elektrifisering, og det uten at vi sparer en krone i nettinvesteringer. Når nettleien i tillegg blir helt uforståelig for vanlige forbrukere, er det ikke noen tvil om at dette var feil medisin, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Økt nettutnyttelse

NVE dropper nå forslaget om å innføre effekttariffer for husholdninger og mindre næringskunder. Dagens tariffstruktur, med et fastledd og et energiledd på regningen, skal beholdes. Det skal imidlertid kunne etableres insentiver til økt nettutnyttelse ved at fastleddet skal reflektere kundenes effektbehov, samt at man skal kunne legge på en «rushtidsavgift» på energileddet.

Mer lønnsom med enøk

Med endringene vil også lønnsomheten ved å investere i solceller og energieffektivisering bli bedre, sammenlignet med NVEs opprinnelige forslag. Ettersom det variable energileddet fortsatt vil utgjøre en stor andel av nettleien, vil det fortsatt kunne være lønnsomt å spare eller produsere egen strøm. NVE forslår imidlertid at energileddet maksimalt skal utgjøre 50 prosent av den totale nettleien. Det vil redusere lønnsomheten i lokale energiløsninger, sammenlignet med dagens nettleie.

Fortsatt rom for forbedring

– NVEs nye forslag er betydelig bedre, men det er fortsatt rom for forbedringer. I den videre oppfølgningen mot Olje- og energidepartementet må vi øke maksgrensen for energileddet, sier Strandskog.

– Dette, sammen med behov for å forenkle og standardisere utformingen av fastleddet, er noe vi kommer til å jobbe med i fortsettelsen. Men gitt de politiske målene på området, har vi stor tro på at vi skal komme helt i mål, avslutter han.