Regjeringen legger opp til et A og B-lag blant fremtidens fagarbeidere

Vi har lenge advart mot å skape et A og B-lag blant lærlinger, men i regjeringens forslag til utdanningsreform tas ikke disse advarslene på alvor. Dersom reformen blir vedtatt vil det legges til rette for at enda flere skal få fagbrev uten å ha vært i lære ute i arbeidslivet slik de fleste er i dag, skriver Ove Guttormsen (Nelfo) og Jan Olav Andersen (El og IT Forbundet) i dette innlegget.

Da Vg3 i skole ble innført, var det en nødløsning for de som hadde søkt, men ikke fått læreplass. Med regjeringens forslag beveger dette seg mot en permanent ordning hvor elevene fullfører sin yrkesfagutdanning i skolen.

Skolebenken kan ikke erstatte læretid i bedrift

Vi frykter at vi vil få mange nyutdannede uten god nok kompetanse. Mer Vg3 i skole kan aldri fullt ut erstatte eller bli et likeverdig tilbud som læretid i bedrift. Dette vil på sikt skape personer med A-fagbrev som er attraktive på arbeidsmarkedet fordi de har vært i lære, og B-fagbrev hos de som ikke har vært det. Det er i tillegg flere fag innenfor utdanningsprogram i elektrobransjen som ikke egner seg i et alternativt skoleløp. Dette gjelder f.eks. alle flyfagene og Maritim elektriker som er regulert av internasjonale konvensjoner.

Kan true lærlingeordningen

Vi er også bekymret for at forslaget «fagbrev som elev» gjør at flere virksomheter dropper å ta inn lærlinger for heller å la det offentlige stå for finansieringen av opplæringen. Det kan på sikt true hele lærlingeordningen.

Vi mener det nå må utredes en ordning der partene i arbeidslivet skal bestemme hvilke enkeltfag som krever læretid i bedrift før avleggelse av fag- eller svennebrev innenfor de ulike utdanningsprogrammene. I praksis betyr det at en søker som ikke får tilbud om læreplass i et fag, vil få tilbud gjennom fylket om opplæring i alternativt Vg3 i skole. Dersom eleven har søkt i fag hvor det kreves læretid i bedrift, men ikke fått læreplass, kan fylkeskommunen gi tilbud til eleven om alternativt Vg3 i et annet fag enn faget der eleven opprinnelig søkte læreplass. Eleven vil fortsatt ha rett til å fullføre.

Dårligere utdanning er ikke riktig vei

Vårt forslag sikrer samtidig bransjene hvor disse fagarbeiderne skal arbeide, innflytelse over hvilke lærefag som kan tilbys som alternativt Vg3 skoleløp. Dette vil også skape en større spredning i lærefag som fylkene kan tilby og enigheten i arbeidslivet om opplæring i bedrift blir ivaretatt. Ordningen vil også sikre fagområder, som ellers mangler søkere, et større tilfang av både praksisplasser, lærlinger og fagarbeidere. Vi har behov for mange dyktige fagarbeidere i Norge framover, og vi trenger å legge til rette til at flere ungdommer fullfører fagutdanningen sin. Å gi flere en dårligere utdanning er likevel ikke veien å gå.