Stort skifte i Nasjonal transportplan

- Nasjonal transportplan tydeliggjør at elektrifisering og digitalisering er en viktig løsning for å få ned utslippene i transportsektoren, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Nasjonal transportplan ble vedtatt i Stortinget 15. juni og vil gjelde fra 2022 til 2033, med en ramme på drøye 1.200 milliarder kroner, hvorav 123 milliarder er bompenger.

– Denne planen utgjør et stort skifte fra tidligere NTPer fordi klima og miljø blir løftet så tydelig frem, og den slår fast at elektrifisering og digitalisering er den viktigste løsningen for å få ned utslippene i transportsektoren, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

NTP tar i stor grad opp klima og miljøutfordringene i transportsektoren. Det er tross alt her de store og forpliktende utslippskuttene må skje i Norge, og elektrifisering av transportsektoren er et svært viktig tiltak.

- Det må til en massiv satsning på elektrifisering og digitalisering langs vei- og banenett, i byene og langs kysten, sier Strandskog.

Det er også positivt at NTP understreker viktigheten av å legge til rette for bruk av ny teknologi i transportsektoren. Ny teknologi vil i stor grad kunne bidra til å redusere ulykkesrisiko, samtidig som vi vil oppnå mer effektiv, smartere og mer miljøvennlig mobilitet.

Økt bruk av intelligent trafikkstyring (ITS) i kombinasjon med bedre informasjonssystemer til trafikantene vil kunne gi bedre kapasitetsutnyttelse og økt samfunnsnytte i forhold til investeringene.

- Vi er også svært fornøyde med at Stortinget vedtok å etablerer en nasjonal ladestrategi. Nelfo har i sine høringsinnspill til planene pekt på nettopp infrastruktur for lading, både til lands og til vanns som helt sentralt for å nå de nødvendige utslippskuttene i transportsektoren, sier Tore Strandskog.

NTP – noen hovedtall:

  • NTP rammen over 12 år er 1 200 milliarder kroner. Endelige vedtak om igangsetting av tiltak og prosjekter skjer gjennom proposisjoner og Statsbudsjettene de kommende årene.
  • 510 milliarder kroner til riksveier. Dette er fordelt med 440,6 milliarder kroner til Statens vegvesen, og 69,4 milliarder kroner til Nye Veier AS. Nær 100 milliarder kroner prioriteres til drift og vedlikehold av riksveiene.
  • Regjeringen innfører en helt ny tilskuddsordning for fylkesveier, og styrker kompensasjonen for nødvendig oppgradering av tunnelene på fylkesvei etter tunnelsikkerhetsforskriften. I dag er dei samla tilskota til fylkesveg på om lag 35 milliardar kroner. Regjeringa har lagt til grunn ei totalramme på heile 52,4 milliardar kroner til fylkesvegar i ny Nasjonal transportplan. Til sammen vil regjeringen bruke 16 milliarder kroner ekstra til fylkesvei i perioden.
  • Regjeringen planlegger å bruke nær 400 milliarder kroner på jernbanen de neste 12 årene. I tillegg til ny infrastruktur og bedre vedlikehold, er digitalisering et viktig stikkord for satsingen. Nytt digitalt signalanlegg - 20 mrd til det nye digitale signalsystemet ERTMS på jernbanenettet – og bedre nettdekning er sentralt i moderniseringen av norsk jernbane.
  • Flere byer får byvekstavtale. Regjeringen følger opp de fire inngåtte byvekstavtalene, legger opp til fem nye og kommer også med et nytt tilskudd for fem mindre byområder. Samlet satsing på byområdene er om lag på 80 milliarder kroner.
  • Effektiv bruk av ny teknologi skal bidra til enklere reisehverdager og det grønne skiftet. 120 millioner kroner i året til forskning. Det er en dobling fra 2021. Teknologiutviklingen har bidratt til å gjøre transporthverdagen til folk bedre, enklere og tryggere. Gjennom forskning og innovasjon vil regjeringen legge til rette for at fremtidens teknologi blir virkelighet. – Selvkjørende og utslippsfrie biler, intelligente transportsystemer og hydrogenferjer er eksempler på teknologi som kan gi nye muligheter for en mer effektiv, sikker og miljøvennlig transport.
  • Norge har en langstrakt kyst. Her finner man både arbeidet, reiseveien og matfatet til mange nordmenn. legger opp til å bruke 33 milliarder kroner de neste 12 årene for å legge til rette for en konkurransedyktig, effektiv, trygg og klima og -miljøvennlig sjøtransport. Midlene vi prioriterer skal bidra til mer effektive havner og transportkorridorer, samt god beredskap mot akutt forurensning,
  • Nye lufthavner i Bodø og Mo i Rana. Luftfarten vil fortsatt være viktig for transport av både mennesker og gods i fremtiden. I den nye transportplanen planlegger regjeringen å bruke omkring 4,9 milliarder kroner til flytting av Bodø lufthavn og til ny lufthavn i Mo i Rana.
  • En grønnere transportsektor. Transportsektoren står for rundt en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og rundt 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, sammenlignet med 2005.
  • Følge opp handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser.