Trefaselading av elbil i IT-nett

Publisert

I Norge har vi nå over en halv million biler som kan lades, det krever en ladeinfrastruktur som fungerer godt. For å sikre at laderne blir korrekt og sikkert installert er det viktig at installasjonsbedriftene har god kunnskap om de tekniske standardene som gjelder.

- Kundene forventer at laderne fungerer slik de skal og at installasjonen er trygg og sikker i bruk. Derfor er det viktig at installasjonsbedriftene har kunnskap om de standardene som gjelder for utstyr og installasjon. En faglig dialog med utstyrsprodusentene er viktig for å kunne sikre at installasjonen blir egnet til forutsatt bruk, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, teknisk direktør i Nelfo.

I det siste har han fått flere spørsmål om hvorvidt trefaselading på IT-nett fungerer og om det kan føre til farlige feil.

- Utfordringen er at standardene for lading ikke dekker trefaselading på IT-nettet. I verste fall kan slik lading medføre varmgang i kontakten, varmgang i bilen eller føre til varig skade på bilens ladesystem, sier Hanstad.

Her har vi beskrevet noen forhold i den elektrisk installasjonen og hvor ansvarsfordelingen ligger:

Elektriske produkter

I Norge er elektrisk utstyr regulert gjennom, forskrift om elektrisk utstyr. Dette er også en implementering av lavspenningsdirektivet i nasjonalt regelverk.

Det vil si at når en produsent eller importør skal sette et elektrisk produkt ut i markedet, må de følge denne forskriften. Produktet skal ha en samsvarserklæring som erklærer at produktet samsvarer med relevante standarder for produktet. Hvis det ikke finnes en standard for produktet eller det er forhold som ikke er dekket av standarden, må produsenten dokumentere at produktet er sikkert, da direkte opp mot Lavspenningsdirektivet.

Alle elektriske produkter har en installasjonsveiledning og den skal i alle tilfeller følges, hvis denne ikke er fulgt vil det kunne føre til farlige eller uheldige situasjoner. I installasjonsveiledningen skal produsenten av utstyret oppgi eventuelt spesielle forutsetninger for valg og montasje av utstyret.

Elektriske installasjoner

Elektriske installasjoner består av elektriske produkter som settes sammen for å oppnå en funksjon eller et formål, og dette gjøres normalt basert på NEK 400 i elektriske lavspenningsinstallasjoner. For området elbillading er dette omtalt i NEK 400-7-722.

Denne delnormen peker videre på noen spesifikke utstyrsstandarder, slik som IEC 61269-2 for type 2 kontakten, og IEC 61851 for lading. Det er i IEC 61269-2 ikke omtalt trefaselading av elektriske biler på IT nett. Det betyr at det påhviler produsenten av ladeutstyret et spesielt ansvar for å dokumentere at alle elsikkerhetsmessige forhold ved lading av kjøretøy på trefaselading i IT nettet er ivaretatt.

Hvis trefaselading på IT nett ikke er omtalt i produsentens installasjonsveiledning og det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon på at dette kan gjøres, kan man ikke benytte utstyret for dette formålet. Merking av utstyret, med eventuelle forbehold for bruk av utstyret, er ikke regnet som ett tilstrekkelig sikkerhetstiltak.

En elektroinstallatør må sørge for at den tjenesten som leveres ut i markedet har tilfredsstillende elsikkerhetsnivå. Det betyr at installasjonen må prosjekteres, utføres og dokumenteres skikkelig. Dokumentasjonen på utstyret er en viktig del av dette og man er avhengig av å ha seriøse produsenter som tar sitt ansvar på alvor.

Produsenten av ladeutstyret må dokumentere at elsikkerheten for produktet er ivaretatt, og at produktet oppfyller alle relevante standarder. Ved prosjektering og montasje av ladeuttak for elbiler må NEK 400.722 følges, og utstyr som følger de angitte standardene må benyttes. All relevant dokumentasjon skal overføres til eier ved overlevering av installasjonen.

Problemstillingen vil bli diskutert på møte i komiteen NK64.

Dette er NK64:

NK 64 er en av NEKs største komiteer og behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske lavspenningsanlegg. NK 64 forvalter blant annet normsamlingen NEK 400 som er henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.