Nelfos forventninger til en ny regjering

- Sats på jobbskaping, kompetansebygging og grønn omstilling med elektrifisering og digitalisering, et serøst arbeidsliv med EØS avtalen som grunnlag, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- De siste årene har Nelfo jobbet inn mot borgerlig regjering – og et bredt Storting med alle partiene. Nå ser vi frem til å videreføre det samme gode samarbeidet med ny regjering fra rødgrønn side – og ellers både nye og kjente stortingspolitikere, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Når den nye regjeringen skal jobbe frem sin erklæring og i det første statsbudsjettet er det viktig for Nelfo at det satses på etterspørselsstimulerende tiltak, som kan hjelpe ordrebaserte næringer opp i fart etter koronapandemien, og ikke minst med tiltak som sikrer grønn omstilling og fornyelse.

Seriøsitet

Elektrobransjen har et kvalifikasjonsregime med målrettede lover og forskrifter. Dette er vi stolt av. Det er et regime som er viktig å videreutvikle/forbedre. Samtidig er det for mange useriøse som arbeider under radaren av myndighetens kontroll. De leverer farlige anlegg og fanges ikke opp.

Elektrifisering

Om lag en tredjedel av Norges totale utslipp av klimagasser kommer fra transportsektoren.  Elektrifisering gir nullutslipp. Vi ber om en politikk som bidrar til å realisere potensialet for både utslippskutt og næringsutvikling i Norge.

Velferdsteknologi

Frem mot 2040 vil antall eldre over 80 år dobles. Velferdsteknologiske løsninger vil være et viktig bidrag til at eldre og andre med omsorgsbehov kan mestre hverdagen bedre innenfor trygge rammer. Det vil gi økt livskvalitet og bidra til en bedre og mer verdig omsorg.

Kompetanse

Det må lønne seg å investere i arbeidskraft og ta samfunnsansvar som opplæringsbedrift. Hver femte arbeidstager i vår bransje er lærling, og dette er et resultat av mange års satsing på rekruttering.

Nelfo ber i 2022 regjeringen prioritere:

  • At kommunene får øremerkede midler til vedlikehold og energi- og klimatiltak i kommunal bygningsmasse.
  • At det gis incentiver for å øke aktiviteten og bygging av skip på norske verft. Innen skipsverftsindustrien er ordrebildet dramatisk nå i 2021.Det må stilles høye krav til miljøteknologi (elektrifisering, batteri og digitalisering).
  • At vi får bedre ordninger for å stimulere bruk av smarte energiteknologier og energieffektivisering hos sluttbrukerne, bl.a. gjennom Enova eller andre fradragsordninger. Støtteordning til egenproduksjon av strøm må styrkes, og også inkludere støtte til batterier.
  • At vi får innført et landsdekkende ladetilskudd til boligselskap, samt utvidede ordninger for land- og ladestrøm, batteriinstallasjon og energieffektivisering i skip.
  • At det utformes en Nasjonal elektrisk transportplan, som beskriver veien frem til en fullelektrisk nasjonal transportsektor.
  • At investeringene i fiberbredbånd styrkes. I 2025 skal Norge bli et gigabitsamfunnet. Det betyr at alle husholdninger, næringsliv og offentlig tjenesteyting skal ha tilgang til internett med kapasitet på minst 1 Gbit/s.
  • At Statens Vegvesen, fylkene og Bane NOR øker vedlikeholdsinnsatsen. Sett i gang prosjektene raskt og effektivt. Ta igjen etterslepet på teknisk oppgradering av veituneller iht. nye tekniske krav til elsikkerhet.
  • At alle som har rett til offentlige omsorgstjenester fra kommunen må få tilbud om en trygghetspakke (sikkerhet ivaretas i tilfelle brann, fall og/ eller ved kognitiv svikt).
  • At det innføre en kraftigere lærlingeklausul, der offentlige anbud stiller krav til at det skal være lærlinger for alle fag på byggeprosjekter.
  • At de etablerte bransjeprogrammene videreføres.