Statsbudsjettet: Vil ikke skape folkelig engasjement for klimaomstillingen

– Skal vi nå klimamålene må det mye kraftigere tiltak til, sier Tore Strandskog i Nelfo om Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet, derav 100 millioner til å støtte etablering av hurtigladere for elbiler. Det kom ingen gode nyheter om styrket innsats for energitiltak i boliger og yrkesbygg.

– Det er isolert sett positivt med mer hurtiglading, men det må mye kraftigere tiltak til for å få mer fart på den grønne omstillingen. Vi setter nå vår lit til at SV i forhandlingene klarer å få regjeringen til å satse mer på de konfliktfrie alternativene som energieffektivisering og lokal solstrømproduksjon, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Ytterligere kutt i El-avgiften, lite målrettet

Støre-regjeringen forsterker Solberg-regjeringens kutt i elavgiften. Forslaget vil redusere inntektene til staten med om lag 2,9 milliarder kroner og gi en årlig besparelse på om lag 750 kroner for en husholdning med et gjennomsnittlig strømforbruk.

– Jeg var tydelig i oktober når Solberg-regjeringen kom med sitt kuttforslag, og jeg gjentar nå, disse pengene kunne vært brukt mye mer målrettet for å skape et folkelig engasjement for klimaomstillingen, sier Strandskog.

– Problemet med redusert el-avgift er at det belønner det høyeste forbruket mest, mens vi burde belønne de som gjør forbedringer i boligen sin for å redusere strømforbruket.

Ved å bevilge 3 milliard kroner til en tilskuddsordning for energieffektivisering, varmepumper og egenproduksjon av strøm, estimerer vi at det ville gitt 1,5 TWh konfliktfri strøm. 1,5 TWh ny strøm demper dessuten kraftprisen med om lag 1 øre (kilde NVE) og husholdningene vil på tre år spare det samme, og disse innsparingen fortsetter hvert år som en varig innsparing. I tillegg gir det andre gode gevinster for samfunnet da vi får frigjort fornybar strøm til utfasing av fossil energi i andre sektorer og økt forsyningssikkerhet.

– Men det positiv er at regjeringen nå har vist er at de har råd til 3 milliarder kroner for å gjøre noe med strømprisen. Da har vi store forventninger til hva SV kan få gjort i forhandlingene, for å vri handlingsrommet over til å støtte energitiltak i boliger og yrkesbygg, sier Strandskog.

Klimaavgifter: Moms på dyre elbiler utsettes

Regjeringen opprettholder CO2-avgiftsforslaget til Solberg-regjeringen. Støre-regjeringen vil imidlertid kompensere bilistene ved å redusere veibruksavgiften og ferjetakstene. Støre-regjeringen foreslår også å beholde Solberg-regjeringens pakke med endringer i bilavgiftene. Regjeringen utsetter i tillegg innføring av moms på elbiler som koster over 600.000 kroner.

Mer frie inntekter til kommunene, bør øremerkes til rehabilitering

I tilleggsnummeret til statsbudsjettet øker regjeringen de frie inntektene til kommunene med 2,5 milliarder kroner sammenliknet med den forrige regjeringen sitt budsjett. Veksten blir til sammen 4,5 milliarder kroner.

- Det er positivt at regjeringen ønsker å styrke kommuneøkonomien, men Nelfo hadde helst sett at disse midlene ble mer målrettet slik at kommunene kunne rettet opp det store etterslepet som er innen rehabilitering av teknisk infrastruktur og kommunal bygningsmasse. Og gjerne kombinert med egen støttepakke fra Enova som er målrettet mot grønne kommunale tiltak, sier Strandskog.

100 millioner ekstra til bredbånd, et steg på veien mot nødvendig opptrapping

Regjeringen Solberg foreslo 204,6 millioner kroner til bredbånd i 2022. Regjeringen Støre foreslår nå 100 millioner kroner i tillegg, slik at bredbåndstilskuddene kommer opp i 304,6 millioner kroner.

Regjeringen peker også på kommunene som får styrket økonomi neste år, og dermed styrke lokale myndigheters mulighet til å bidra inn i det spleiselaget bredbåndstilskuddet er. Regjeringen varsler også at de vil gjennomgå bredbåndspolitikken og de ulike virkemidlene i sin helhet.

- Nelfo er fornøyd med at bredbåndsstøtten løftes noe, men vi skulle gjerne sett en raskere opptrapping, sier Strandskog. Nelfo har etterlyst en sterkere satsing over statsbudsjettet på utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt utbyggbare, og mener sammen med 17 andre organisasjoner, at bredbåndsstøtteordningen må økes til 1 milliard årlig fra 2022 til og med 2025.

Mer til lærlinger

Regjeringen foreslår at fylkeskommunene skal få 370 millioner kroner for å opprette læreplassgarantier og kvalifisere og yrkesfagelever til læreplass. Det er en økning på 113,5 millioner kroner sammenlignet med forslaget fra regjeringen Solberg.

Forslaget er blant annet en oppfølging av Samfunnskontrakten for flere læreplasser som partene i arbeidslivet har sluttet seg til. I Samfunnskontrakten forplikter alle seg til å gjøre en ekstra innsats for å få yrkesfagelevene vi vet sliter med å få læreplass ut i læra. Det gjelder særlig elever med høyt fravær, mindre gode karakterer og gutter med minoritetsspråklig bakgrunn.