Stabilt sykefravær blant Nelfo-bedriftene

Det legemeldte sykefraværet har hold seg stabilt gjennom koronaperioden, mens det egenmeldte fraværet har økt. Det skyldes blant annet at arbeidstakere har vært i karantene pga. smitte i familien.

Koronapandemien har ført til en økning i egenmeldinger, men det legemeldte sykefraværet holder seg stabilt.

Gjennomsnittlig legemeldt sykefravær for Nelfos medlemsbedrifter var 4,7 prosent i 2021. I 2020, som også var et år preget av koronapandemien, var det på 4,8 prosent, mens det i 2019 var på 4,1 prosent.

Se sykefraværstallene for Nelfo-bedriftene.

Ifølge tall fra NAV var det legemeldte sykefraværet i Norge for fjerde kvartal 2022 det høyeste siden 2009.

Les mer hos NAV: Sykefraværet i 4. kvartal 2021: Høyeste siden 2009.

Det totale legemeldte sykefraværet for alle bransjer i Norge er nå 6,8 prosent.

Egenmeldt sykefravær

I tillegg til det legemeldte sykefraværet kommer egenmeldingene. Det er ikke utarbeidet noen bransjeoversikt over egenmeldt sykefravær i bedriftene, men det er vanlig å legge til 0,8 prosentpoeng for å ha et anslag på egenmeldt fravær.

Les mer: 7 av 10 elektrobedrifter at de opplever høyere sykefravær i 2021.

- Det siste året har vært spesielt med tanke på egenmeldt sykefravær. På grunn av koronaviruset ligger nok det høyere enn i et normalår, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Mange bedrifter har hatt et høyere egenmeldt fravær fordi medarbeidere har vært i karantene på grunn av smitte i familien. Husk at sykt barn-fravær skal ikke inn i sykefraværsstatistikken. Der skal kun de ansattes sykdom beregnes.

- Det som imidlertid er interessant, er hvilke muligheter bedriftene har når det gjelder å få ned det generelle sykefraværet. I praksis er ikke selve prosentandelen det viktigste, men at bedriftene har en formening om hvorfor ansatte er syke, og gjør tiltak for å få ned fraværet. Erfaring viser at ledere som følger opp ansatte godt, får lavere sykefravær i bedriften, sier Remo.

En sykefraværsdag koster 6 000 kroner

Lønnsomhetsrapporten til Nelfo for 2020 estimerer at en fraværsdag koster arbeidsgiveren om lag 6 000 kroner. Da er lønn, fortjeneste og påslag tatt med. I tillegg kommer tapt fortjeneste fordi en jobb ikke blir gjort, fremdriften blir forsinket og kunden blir frustrert når håndverkeren ikke møter til avtalt tid. I tillegg kan det gå utover omdømme til bedriften.

- Gode rutiner for forebygging av sykefravær vil påvirke bunnlinjen, sier Eirik Remo i Nelfo.

Gode råd for sykefraværsoppfølging i bedriften:
  • Jobb med å forebygge sykefravær.
  • Hold en god dialog med den ansatte gjennom sykdomsforløpet.
  • Sykdomsdiagnose er en privatsak, fravær er en jobbsak.
  • Ha gode rutiner for hvordan et sykefravær skal formidles til bedriften. Det anbefales at bedriften tar kontrakt med den sykmeldte via telefon.
  • La bedriftshelsetjenesten bistå med erfaringer og gode råd i sykefraværsarbeidet.
  • Se den ansatte og ikke sykefraværstallet.
  • Følg opp lederen som har ansvar for oppfølging av den sykemeldte.

Les mer om sykefraværstallene i Nelfo-bedrifter.