Revidert nasjonalbudsjett 2022: Løser ikke strømkrisen

12. mai la Støre-regjeringen frem sitt første forslag til revidert nasjonalbudsjett. Nelfo mener budsjettet mangler en kraftfull satsing på energieffektivisering og lokal strømproduksjon.

Sør-Norge styrer mot et kraftunderskudd allerede i 2026, og frykten er at dagens ekstreme strømpriser vil vedvare. Nelfo har foreslått en storstilt Enova-satsning på energieffektivisering og solstrøm, uten å ha blitt hørt.

Solstrøm bør fritas for moms

– Ekstra trist er det at regjeringen varsler en ytterligere utsettelse fritaket for merverdiavgift og nettleie på solstrøm i borettslag og sameier, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Her kan du laste ned ulike veiledere og andre verktøy Nelfo har laget om solstrøm.

Savner en større satsing på bredbånd

Strandskog er heller ikke fornøyd med bredbåndsatsingen i budsjettforslaget. Dette rammer særlig de områdene i landet hvor bredbånd ikke kan bygges ut på rene kommersielle vilkår.

– Nelfo hadde håpet at regjeringen selv ville øke bevilgningene til bredbånd. Vi setter nå vår lit til at forhandlingene i Stortinget vil ende med et nødvendig løft. Videre har vi forventning til at regjeringen kommer tilbake med en kraftsatsning på utbygging av høyhastighetsbredbånd i statsbudsjettet de neste årene. Det er nå stort sprik mellom målsettingene i Hurdalsplattformen, regjeringens lovnader til Stortinget og den faktiske bevilgningen, sier Strandskog.

For at Norge skal være i front av den digitale samfunnsomstillingen har Nelfo og flere andre organisasjoner gitt våre forventninger til nye nasjonale bredbåndsmål: Ambisjonen er at alle, men minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025.

Det aller meste av bredbåndsutbyggingen i Norge er finansiert av markedet, noe som fungerer godt. Også de kommende årene vil markedsaktørene og lokale krefter ta mesteparten av investeringene. Men det er behov for en økning i bredbåndsstøtten over statsbudsjettet for å delfinansiere utbygging i områder som ikke kan bygges ut på rene kommersielle vilkår.

Positivt med støtte til elbil

Når det gjelder tilskuddsordninger til elbil er Nelfo fornøyd.

– Forslaget om å erstatte dagens fritak for merverdiavgift på elbiler med en tilskuddsordning vil fortsatt sikre at folk i Norge har tilgang til rimelige elbiler.

Regjeringen foreslår å erstatte dagens fritak for merverdiavgift på elbiler med en tilskuddsordning. Den nye ordningen tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til en kjøpspris på en halv million kroner, noe som fører til at de dyreste bilene vil stige i pris. Elbiler utgjør i dag 80 prosent av nybilsalget, og Nelfo mener derfor det er fornuftig å starte innfasingen av avgifter på elbiler.

Nelfo mener løsningen som regjeringen foreslår er god, ettersom den sikrer at alle husholdninger får fortsatt tilgang til rimelige elbiler. Samtidig gjør endringen det langt mindre attraktivt å velge fossilbile som leasingbil, noe som har vært en utfordring de siste årene.

Les mer om RNB hos NHO: Bekymret for press på renten