Dette er overgangsreglene til nye NEK 400

For å gi bransjen tid til å ta i bruk den nye normen har DSB vedtatt noen overgangsregler. Her kan du lese mer om hvordan de er.

Les mer: Som medlem i Nelfo får bedriften tilgang til NEK 400 og NEK 399, forskrifter og veiledere uten ekstra kostnad.

Nye NEK 400:2022 gjelder fra 1. juli. Dette er reglene som gjelder for en overgangsperiode:

  • NEK 400:2022 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2022.

Her kan du bestille NEK 400:2022.

  • NEK 400:2018 kan også benyttes for prosjektering ut 2022.
  • Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2018 må utføres og ferdigstilles innen utgangen av 2023.
  • For store eller spesielle prosjekter kan bedriften søke DSB om dispensasjon fra kravet i forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg (fel) § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes. Begrunnelsen i dispensasjonssøknaden må inneholde en oversikt over at forhold i NEK 400:2022 prosjekteringen, og/eller utførelsen, ikke vil tilfredsstilles uten at det medfører urimelig store konsekvenser for prosjektet. Søknaden må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser det vil medføre dersom søker skal følge ny utgave av NEK 400.
  • Det må kunne dokumenteres at installasjoner er prosjektert og ferdigstilt i henhold til de tidsrammer som er gitt over. I praksis gjøres dette i samsvarserklæringen (jf. fel §12). DSB vil kunne kreve ytterligere dokumentasjon.
  • NEK 400:2018 vil fremdeles være tilgjengelig som referansenorm for anlegg utført etter denne normen, og for anlegg som prosjekteres og utføres i overgangsperioden.
  • DSB forventer at den reviderte utgaven av normen vil bli tatt i bruk raskt fordi den inneholder mange nye løsninger og forenklinger. Ikke minst gjelder dette installasjon av ladesystemer for elbiler, solcelleinstallasjoner og batteri-installasjoner. I tillegg er reviderte delnormer fra IEC og Cenelec tatt med.

Elflix: Kurset NEK 400:2022, nyheter og endringer er nå tilgjengelig for alle Nelfos medlemsbedrifter og de som abonnerer på Elflix.