Slik blir de nye innleiereglene

Regjeringen ønsker å begrense og aller helst stoppe bedriftenes mulighet til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Vi har sett nærmere på hva lovforslaget vil bety for bedriftene.

Se webinar: NHOs advokater forklarer innholdet i lovforslaget.

Fredag 17. juni sendte regjeringen over sitt forslag til lovendring til Stortinget. Saken skal diskuteres og stemmes over til høsten. Blir lovforslaget vedtatt vil mange av Nelfos medlemsbedrifter fratas en fleksibilitet de trenger, blant annet når det gjelder forsering av prosjekter.

- Vi reagerer sterkt på at regjeringen foreslår noe så dramatisk og inngripende. Dette forslaget til lovendring mangler faglig forankring, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

  • Konkret vil arbeidsmiljøloven § 14-12 endres slik at bedrifter over hele landet ikke kan leie inn fra bemanningsforetak uten at de ansatte er fagorganisert og medlem i en fagforening med innstillingsrett, altså en fagforening med over 10 000 medlemmer.
  • Det er også foreslått en regulering av forholdet mellom entreprise og innleie.
  • De ønsker også å innføre et forbud mot innleie fra bemanningsforetak i Oslo, Viken og Vestfold. Forbudet vil gjelde fra 2023. Det er antydet at overgangsregler for allerede løpende kontrakter vil bli gitt.

- Vi ser at lovforslaget i stor grad er det samme som det Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte på høring tidligere i år. De innvendingene Nelfo og hele NHO-felleskapet hadde på vegne av bedriftene i høringsrunden er det i liten grad tatt hensyn til, sier Guttormsen.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen følgende:

  • En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».
  • Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.
  • Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.
  • Å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak, med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd. Nærmere regler fastsettes i forskrift.

Nelfo har gjennom hele prosessen vært tydelig på at den innstrammingen i muligheten til å leie inn som ble innført i 2019 må få virke. Disse reglene har allerede hatt god effekt og viser en nedgang på 30 prosent. Disse reglene bør bli prøvd fullt ut, kombinert med intensivert tilsyn fra Arbeidstilsynet, før det innføres et forbud.

- Elektrobedriftene har høy grunnbemanning i utgangspunktet, de er flinkest i klassen til å ta inn lærlinger og har høy organisasjonsgrad, men vi kommer sent inn i prosjektene og er avhengig av en viss fleksibilitet for å ta unna arbeidstopper, sier Ove Guttormsen.

Les Nelfos høringssvar: Endringer i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft.