Strømstøtteordningen gir mer enøk

- For oss har det vært viktig å få en ordning som bidrar til mindre forbruk ved å gi støtte til energieffektiviseringstiltak. Det er akkurat det regjeringen foreslår, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- Nelfos tydelige anbefaling til regjeringen har hele tiden vært at strømstøtten må innrettes på en slik måte at vi oppnår mer energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Det er akkurat det de gjør i sitt forslag. På den måten sikrer vi at bedrifter som mottar støtte blir en del av løsningen på energikrisen samtidig som de får reduserte strømutgifter, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

På pressekonferansen fredag 16. september presenterte regjeringen sitt forslag til strømstøtte til bedriftene, som de hadde utformet i samarbeid med NHO, Virke og LO. Støtten innrettes på en måte som bidrar til investering i enøktiltak og lokal energiproduksjon, noe som igjen vil frigjøre store mengder energi til et strømmarked i sterk underbalanse.

Utbetaling av støtte krever energikartlegging hos bedriftene, noe som i seg selv vil bidra til å synliggjøre potensialet for energieffektivisering. Deretter vil bedrifter som investerer i modne og tilgjengelige enøktiltak kunne oppnå en støtte på inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh, i tillegg til en investeringsstøtte på inntil 50 prosent av tiltakskostnaden. Det er Enova som skal forvalte ordningen.

- Det er viktig at Enova lager en ubyråkratisk ordning, slik at det blir enkelt og forutsigbart for bedriftene å få sine tilskudd. Bedriftenes evne til å lykkes står og faller på dem. Enovas ordning for husholdningene er innrettet som en rettighetsbasert ordning, og vi ser for oss at denne kan være en egnet modell også for bedriftsordningen, avslutter Tore Strandskog.