Store markedsmuligheter for Nelfos medlemsbedrifter

Innholdet i regjeringens strømpakke for næringslivet for 2022 er nå klar. Regjeringen har vedtatt forskriften for ordningen og Enova har lagt ut veiledning og verktøy for energikartlegging. Søkeportalen hos Enova er nå åpen for søknader (Altinn).

Ajourført 25. november 2022

Det synes å bli en gunstig ordning for de bedriftene som «kvalifiserer seg», men en ting blir svært viktig nå: Skal man få ut penger av denne ordningen, må man umiddelbart starte opp arbeidet med energikartlegging og forslag til gode energitiltak.

Enova vil administrere ordningen. Søknadsfrist blir 11. desember 2022. Total ramme for ordningen (sum strømavhengig tilskudd og støtte til energitiltak) vil i år være på 2,8 milliarder kroner. Først til mølla, får først malt!

Tilskuddsperioden for ordningen er fra 1. oktober til 31. desember 2022.

De av våre medlemsbedrifter som ønsker å gå inn i dette markedet, bør umiddelbart ta kontakt med sine kunder for å starte opp arbeidet med energikartlegging og forslag til aktuelle tiltak.

Hvem kan motta strømstøtte?

Les mer: Dette er minimumskravene.

Foretak med minst 3 pst. Strømintensitet i første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader (strømforbruk og nettleie, eksklusive merverdiavgift) og evt. fjernvarmekostnader som andel av omsetningen i samme periode.

Det er også et krav om at foretakets støtteberettigede forbruk av strøm og fjernvarme må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris per kWh for 3. kvartal 2022 er minst doblet sammenlignet med samme periode i 2021. Gjennomsnittlig elspotpris skal beregnes som et gjennomsnitt av alle timepriser i de relevante periodene.

De som mottar tilskudd i denne ordningen, skal ikke kunne utbetale utbytte eller tilsvarende i 2023.

De ulike elementene i ordningen er som følger:
 • Tilskuddsmodellen har to såkalte støttetrinn
 • I støttetrinn 1 er det kun et strømavhengig tilskudd. Men forutsetningen for strømtilskudd er at det foretas en energikartlegging med forslag til aktuelle tiltak (se rammesak).
 • Litt forenklet kan man si at i støttetrinn 1 vil man få støtte for 25% av energikostnadene over en strømpris på 70 øre/kWt.
 • I støttetrinn 2 vil man både kunne få et strømavhengig tilskudd og et investeringstilskudd for energitiltak (se rammesak).
 • I støttetrinn 2 må man forplikte seg til å igangsette klart definerte energitiltak, og vil da også få en strømstøtte på 45 pst. over en strømpris på 70 øre/kWh. I tillegg vil foretaket få dekket inntil 50% av investeringskostnaden for forhåndsdefinerte tiltak.
 • Det legges opp til én søknadsperiode for ordningens tilskuddsperiode, dvs. at foreta søker én gang for både det strømavhengige tiltaket og energitiltak. Det vil bli åpnet for søknader i løpet av november og søknadsfristen er 11. desember 2022.
 • Det er kun kostnader etter 1. oktober 2022 som anses som investeringskostnader i ordningen.
 • For at et tiltak skal regnes som gjennomført kreves det minimum 50 prosent gjennomføringsgrad.
 • Samlet tak for tilskudd, under støttetrinn 2, til et enkelt foretak/konsern settes til 5 millioner kroner, hvorav den energiavhengige komponenten maksimalt kan utgjøre 3, 5 millioner kroner.
 • Et foreta/konsern, som mottar støtte under støttetrinn 1, kan maksimalt motta inntil 3,5 millioner kroner.
 • Regjeringen legger opp til at utbetaling under ordningen vil skje i 2022.
 • Siden fakturering av strømkostnader i november og desember ikke vil være gjennomført i søknadsperioden, vil man legge estimerte verdier for strømforbruk og strømpris til grunn for utmåling av tilskudd. En faktisk avregning (differansen mellom estimert og faktisk pris/forbruk) vil kunne skje tidlig i 2023.
 • Gjennomføring av kontroll utført av revisor eller autorisert regnskapsfører settes som vilkår for å motta tilskudd (samme kontrollsystem som under koronapandemien).
Siden vil løpende oppdateres med ny informasjon.

Energikartlegging

Nøkkelen til å få utbytte av strømpakken er energikartlegging.

Energikartleggingen skal gi en oversikt over hvilke energibærere foretaket benytter, energimengden som benyttes og kostnader knyttet til energibruken fordelt på energibærere.

Foretakets energibruk skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming, belysning og prosesser. Minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken skal identifiseres og settes opp i en prioritert rekkefølge.

Enova har på sin nettside lagt ut veiledning og verktøy for energikartlegging.

Aktuelle Energitiltak for å utløse støttetrinn 2*

 • Energistyrings- og målingssystemer
 • Etterisolering av yttervegger og tak
 • Utskifting til energieffektive vinduer
 • Behovsstyrt ventilasjon
 • Varmegjenvinning ventilasjon
 • Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter.
 • Trykkluftoptimalisering
 • Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)
 • Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser
 • Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Væske/vann- og luft/vann-varmepumper
 • Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)
 • Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler
 • LED-lys og lysstyring

* Kilde: Forskriften om energitilskuddsordningen