Dette betyr de nye innleiereglene for bedriftene

Mandag 12. desember ble nye innleieregler vedtatt i Stortinget. Vi har sett nærmere på hvordan dette rammer bedriftene og hvordan de må forholde seg.

På et medlemsmøte i regi av Nelfo ble de nye reglene som nå er vedtatt av Stortinget gjennomgått. Lovendringene gjelder for inn- og utleie fra bemanningsforetak. De nye reglene skal gjelde fra 1. april med tre måneders overgangsordning for allerede inngåtte kontrakter.

Innleieforbudet kommer i egen forskrift

Det varslede forbudet mot innleie i Oslo, Viken og tidligere Vestfold blir endret i forskrift. Den forskriften er ikke lagt frem ennå, men vi regner med at de vil være i tråd med hva regjeringen har varslet tidligere.

Siden innleieandelen er veldig lav blant elektrobedriftene har Nelfo ment at et unntak fra forbudet ville vært fornuftig, men regjeringen har valgt å ikke høre på bransjen.

Les mer: Slik blir de nye innleiereglene

Høringssvar: Endringer i regelverket for inn og utleie av arbeidskraft

Disse lovendringene trer i kraft fra 1. april og vil gjelde for hele landet

(i Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil det bli forbudt med innleie)

 • Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak gjennom arbeidsmiljøloven når arbeidet er av midlertidig karakter er opphevet.
 • En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter i mer enn tre år har rett til fast, direkte ansettelse hos innleier.
 • Unntak for innleie av helsepersonell og spesialkompetanse.
 • Skillet mellom hva som er innleie og hva som er entreprise tydeliggjøres. Departementet vil, i samråd med partene, utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise i norsk arbeidsliv.
 • Arbeidstilsynet får et utvidet ansvar for å føre tilsyn.
Når er det mulig å leie inn fra bemanningsbyrå?
 • Ved vikariater
 • Når bedriften har en avtale med de tillitsvalgte, men bare om bedriften er bundet av en tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.
Hvilke alternativer har bedriftene hvis de trenger ekstra folk en periode?
 • Øke grunnbemanningen med flere ansatte- enten heltid eller deltid
 • Overtid og/eller gjennomsnittsberegning
 • Leie ut egne ansatte til andre produksjonsbedrifter
 • Midlertidige ansettelser
 • Utsetting av oppdrag/entrepriser

Se hele presentasjonen fra Nelfos medlemsmøte om innstrammingene i innleieregelverket.