Energikommisjonens rapport er en alarmklokke for regjeringen

- Vi kommer ikke unna forbrukerne om vi skal unngå et kraftunderskudd. Løsningen er et nasjonalt energieffektiviseringsløft i bygg, samt å satse mer på varmepumper og solceller, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Tirsdag 1. februar la energikommisjonen frem sin sluttrapport med tydelige anbefalinger om en ny nasjonal satsning på energieffektivisering og en strategi for solkraft. Frem mot 2030 vil veksten i kraftforbruket være så høy at det trolig ikke vil være mulig å få på plass tilstrekkelig ny produksjon til å unngå et kraftunderskudd.

Kommer med konkrete anbefalinger

Rapporten gir en tydelig advarsel om at Norge går mot kraftunderskudd som følge av elektrifisering og grønn omstilling i næringslivet, men samtidig gir den også konkrete anbefalinger til hvordan norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Kommisjonen mener det er viktig å bygge ut mer vann- og vindkraft, men nøkkelen til akseptabel forsyningssikkerhet og en positiv kraftbalanse ligger hos sluttbrukerne i form av mer effektiv energibruk og lokal strømproduksjon.

Myndighetenes manglende enøk-satsing

- Nelfo har i mange år vært kritiske til myndighetenes manglende satsing på energieffektivisering. Selv etter at energikrisen inntraff har ekspertenes advarsler om fremtidig strømmangel og forslag til en satsning på lokale energiløsninger blitt møtt med lite annet en velmenende nikk og tommel opp. Med unntak av en tidsavgrenset strømstøtte til næringslivet har det ikke kommet på plass en eneste ny ordning som kan hjelpe næringslivet og husholdningene til å få kontroll på strømforbruket sitt, sier næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Et kraftoverskudd er innen rekkevidde

I rapporten skriver Energikommisjonen at veksten i strømforbruket vil være på mellom 21 og 35 TWh. Den konstaterer også at det er realistisk med energieffektivisering i størrelsesorden 15-20 TWh i bygg. Det kunne være mulig å produsere 6-11 TWh mer omgivelsesvarme med varmepumper, og solceller vil kunne produsere opp mot 10 TWh.

Med et ytterligere produksjonspotensial på 10-20 TWh fra vann- og vindkraft, vil det altså være mulig å oppnå et kraftoverskudd og akseptable strømpriser mot slutten av tiåret. Dette forutsetter at det satses stort og strukturert på sluttbrukerne. Det må utarbeides en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering, med mål og delmål for energieffektivisering. Handlingsplanen må inneholde en tiltaks- eller virkemiddelspakke som samlet vil sikre måloppnåelse og inneholde nye og justerte vir­kemidler som er egnet til å oppnå målene og er rettet mot identifiserte barrierer. Videre anbefaler kommisjonen at NVE må følge opp, måle og regelmessig rap­portere om resultater innen energieffektivise­ring.

Anbefaler en strategi for solkraft

Kommisjonen anbefaler også at det utarbeides en egen strategi for solkraft på bygg, som omtaler innpassing i kraftmarkedet, byggesaksbehandling, og fremtidige krav om solkraft på nye og rehabiliterte bygg. Det bør blant annet vurderes å innføre krav om andel egenproduksjon av energi på nye bygg.

- Energikommisjonen er krystallklare i sitt budskap og vi støtter den fullt ut, sier Strandskog.

- Dette er kode rød for kraftbalansen og det haster med å få på plass mål, handlingsplan, virkemidler og jevnlig rapportering for energieffektivisering og lokal egenproduksjon. Energikommisjonen er en real vekker for regjeringen, og vi håper den evner å riste regjeringen ut av dvalen, avslutter han.