Håndverkerklagenemnda

Publisert

Skriftlige avtaler

Som Nelfomedlem omfattes din bedrift av Håndverkerklagenemnda. Det betyr at uenighet mellom deg og kunden kan løses her.

Din bedrift må være medlem av Nelfo eller en av foreningene nevnt under for å få tvisten behandlet, og tvisten må være om verdier for over 5 000 kroner (inkl. mva.). Å klage til nemnda er gratis for forbrukeren og noe din bedrift kan opplyse om når du gir et skriftlig tilbud.

Behandlingstiden er på opp mot 90 dager, dette er en rask behandling sammenlignet med andre klageordninger for forbrukere. For eksempel tar en klagesak for Forbrukerklageutvalget omlag ett år.

Skriftlige avtaler

I eventuelle klager eller konflikter er det viktig å kunne dokumentere at kundene har fått nødvendig informasjon. En god måte å gjøre dette på er å inngå skriftlig kontrakt

Om Håndverkerklagenemnda og saker som er behandlet
Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen håndverkeren er medlem av, og to representanter fra Huseiernes Landsforbund og fagligansvarlige fra de respektive foreningene.

Før kunden din klager

Før kunden din klager saken inn for Håndverkerklagenemnda, må kunden ha reklamert skriftlig klagen til din bedrift. Dette må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget – og senest innen fem år etter at arbeidet er utført. Blir partene ikke enige, kan klagen sendes til Håndverkerklagenemnda. Klagen kan tidligst fremsettes tre uker etter at skriftlig reklamasjon er sendt bedriften og senest innen ett år.

I følge håndverkertjenestelovens § 23 har kunden anledning til å holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer kundens krav som følge av mangelen. Ved urettmessig tilbakehold vil kunden dessuten kunne bli ilagt morarente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Fremgangsmåten

Klagen må fremsettes på fastsatt skjema som du kan laste ned her, eller få ved henvendelse til Huseiernes Landsforbund eller Håndverkerklagenemndas sekretariat. Klagen må inneholde en begrunnelse for ditt krav, og hva du ønsker skal bli resultatet. Legg ved all dokumentasjon av betydning for saken (kontrakt, rapport fra sakkyndige, brev- og mailutveksling, fotos mm). En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen. Behandling i Håndverkerklagenemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet.

Alle kontrakter bør bekreftes skriftlig med e-post eller på annen måte.

Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid mellom:

Håndverkerklagenemnda er godkjent 22.9.2017 av Det kongelige barne- og likestillingsdepartement etter lov om godkjenning av av klageorganer for forbrukersaker.

Oppsummering:

Bruk logoen til nemda i dine tilbud og på din nettside. Dette er et kvalitetsstempel for kunden 

Les mer på siden til Håndverkerklagenemnda