Nelfo

Innhold

Nelfo Opplæringskonferanse

4. og 5. februar 2020 arrangeres Nelfo Opplæringskonferanse på Scandic Hotel Sørlandet, Kristiansand

NY GIV I YRKESFAGENE
Ny tilbudsstruktur og nye læreplaner fra høsten 2020. Program og påmelding til konferansen. 

Tema for konferansen:
Sol og lagring
Nye teknologier på styring av sol og batteri i bygg er på stadig fremmarsj.
Dette er teknologier vi kommer til å se mer og mer av i fremtiden både på næringsbygg, borettslag og i privatboliger. Elbilens fremmarsj har også hatt positive synergier for folks valg av strømkilder. Stadig flere installerer og monterer solcelleanlegg på egne tak. Etter hvert vil
også lagring av strøm i batteri bli mer vanlig enn i dag. Vil vi i fremtiden se boliger og næringsbygg som er ”off grid” i perioder av året?

Robotikk
Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å utrede hvor robotikk egentlig hører hjemme i (fag)utdanningen i Norge. Faglig råd for elektrofag har i årevis ment at robotikk åpenbart hører inn under elektro. Departementet er ikke så sikker.
Dette skal vi få høre mer om på konferansen, og hvor hvordan robotteknologien utvikler seg på et utall av områder i samfunnet.

Droner
Bruken av droner har eksplodert de siste årene. ”Alle” har bruk for droner. Fra å være en hobbysyssel for spesielt interesserte kommer nå droner inn for fullt på mange områder i arbeidslivet. Mediebransjen, elektrobransjen, bygge bransjen, boligmegler bransjen forsvaret,
politi og samferdsel ”klarer” seg snart ikke uten bruk av droner. Men hvem skal ha utdanning for å operere og vedlikeholde profesjonelle droner. Luftfartstilsynet kommer med strengere regler og klasser for droner. Her peker elektrofagene seg ut som en viktig aktør i fag og
yrkesopplæringen.

Bygg automatisering i private boliger – rapport fra SINTEF 
Smarte bygg har vært tema i en årrekke. Nå ser vi at private kunder strømmer til for å kjøpe styringselektronikk fra Google, Amazon, Apple, IKEA mfl. Hvor er El-installasjonsbransjen i dette bildet? Partene, El og IT forbundet og Nelfo, har sammen med SINTEF gjennomført
en undersøkelse for å finne svar på dette. Rapporten blir presentert på konferansen.
Spørsmålet er om tilbudsstruktur og læreplaner tar høyde for alle disse utfordringene innenfor elektrofagene. Er vi godt nok rustet nå? Det er et spørsmål vi skal vi drøfte nærmere under konferansen.

Læreplaner, flytting av fag, navn og tilbudsstruktur
I tillegg til de nevnte temaene vil vi gå dypere inn i læreplanverket som akkurat nå er under utvikling. Her vil vi drøfte hva som er bra og hva som kan bli bedre i læreplanverket – samt gi innspill til utdanningsdirektoratet før læreplanene endelig fastsettes høst 2020. Et annet
spørsmål er om elektrofagene har riktige navn og om fagene er riktig plassert i tilbudsstrukturen for å utvikle og holde tritt med bransjeog teknologiutviklingen ti år frem i tid.

Jenter i elektro
Elektrobransjen er sammen med byggfagene og mange fag innenfor industrien svært mannsdominerte. Partene har i årevis arbeidet for å øke kvinneandelen i elektrofagene, men har ikke lykkes fullt ut. Det er stadig for få kvinner som søker elektro. Spørsmålet er hvorfor vihar behov for flere kvinner i elektrofagene og hvordan arbeider partene med å øke kvinneandelen. Hjelper det å ”bare” arbeide for å øke rekrutteringen?
Meld deg på Nelfo Opplæringskonferanse.