FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

fse setter kompetansekrav til foretak og personer som skal arbeide i elektriske lavspenningsanlegg. Arbeid i elektriske installasjoner er regulert for å ivareta liv, helse og materielle verdier.

fek trådte i kraft 1. juli 2013 og erstatter tidligere forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) og forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (Registreringsforskriften).

Forskriften ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. juni 2013 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Forskriften inngår i Nelfos forskriftsabonnement

 

Kjøp fek her