Prosedyre: Situasjoner knyttet til smitterisiko

Hensikten med prosedyren er at bedriften og de ansatte ved smitterisiko ivaretar anbefalinger fra myndighetene, interne regler og eventuelle driftsforstyrrelser.

Prosedyre + sjekkliste smittevern

Her kan du laste ned utkast til prosedyre og sjekkliste. Den bør tilpasses den enkelte bedrift og arbeidsoppdrag.

Definisjon
Smitte:
Smitte er overføring av et smittestoff fra en organisme til en annen, enten direkte eller indirekte. Smitteoverføring kan forekomme uten at smittemottakeren blir syk.

Omfang
Gjelder alle ansatte i bedriften.

Ansvar
Daglig leder har det overordnede ansvar og kan ikke delegere ansvar, kun myndighet.
Daglig leder er ansvarlig for å følge opp denne prosedyren.

Beskrivelse
For å hindre potensiell smitte i bedriften, skal det gjennomføres en risikovurdering av mulig smittefare. Det er viktig å tenke igjennom risikoen og planlegge tiltak hvis ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare, eksempel etter reise i risikoutsatte områder.

Jobbreiser skal inngå i risikovurderingen. Informasjon om reiseråd finnes på folkehelseinstituttet sine nettsider, se henvisning.

Det er viktig å være klar over smittefare og besøk hos kunder, eks ved serviceoppdrag. Dette gjelder smitte fra ansatt eller kunde.

Ansatte som jobber ute, eks på anlegg, skal ha informasjon om hvordan bedriften forholder seg til smitterisiko.

Bedriften skal følge råd fra myndighetene på hvordan man kan etterleve smitteforebyggende tiltak. Råd blir endret i forhold til utvikling av smitteproblematikken. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert igjennom deres nettsider, se henvisninger.

Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres.

Tiltak dersom det er bekreftet smittet ansatt i bedriften:

  • Den smittede skal ikke møte på jobb og skal forholde seg til arbeidsgivers retningslinjer for isolasjon.
  • Det skal vurdere behovet for alternativt hjemmekontor i tilfeller der dette er praktisk og nødvendig. Dette skal godkjennes av arbeidsgiver.
  • Det skal oppfordres til at god håndhygiene er viktig for å redusere smittefaren på arbeidsplassen.

Informasjonen bør inneholde:
Vask hendene grundig med såpe og vann:

  • før du spiser.
  • når hendene er skitne.
  • etter at du har hostet i hendene.
  • etter at du har pusset nesen.
  • etter toalettbesøk.

Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig kan det fint brukes alkoholbasert hånddesinfeksjon i stedet. Plakatinformasjon om forebyggelse av smitte finnes i henvisninger.

Dokument/vedlegg
Se sjekkliste som kan lastes ned.

Henvisning
Arbeidstilsynet
NHO
Folkehelseinstituttet
Regjeringen
Næringslivets sikkerhetsråd
Helsedirektoratet Informasjonsplakat som forebygger smitte.

Prosedyren er hentet fra NIK – Nelfo Internkontroll