Nelfo Opplæringskonferanse 2023

Nelfo Opplæringskonferanse 2023 - grønne yrker for fremtiden

Tema for konferansen:

Sol og batteri
Akkurat nå er mange opptatt av solceller, strømstyring og batteri. Det finnes i dag ikke noe regelverk eller føringer om hvor stort batteri det er lov å installere i boliger. Det finnes heller ingen krav til størrelsen eller brannklassifisering på rommet batteriet skal stå i. Mange installatører sliter derfor med å dimensjonere rommene og batteriinstallasjonene riktig slik at elsikkerheten blir godt ivaretatt. Nelfo ønsker å gå foran og lede et forskningsprosjekt på dette området. Prosjektet har til hensikt å teste hvordan ulike batteristørrelser responderer på ulike romstørrelser og brannklassifiseringer ved brann. På Nelfo Opplæringskonferanse presenterer vi resultatet av denne undersøkelsen. 

IT-sikkerhet i elektriske installasjoner
IT-sikkerhet får stadig høyere oppmerksomhet i dagens digitaliserte samfunn.  Denne problemstillingen berører også elektriske installasjoner i og med at stadig flere elektriske produkter kobles til internett. Det spiller ingen rolle om tilkoblingen er kablet eller trådløs, så lenge produktet er koblet til internett, kan det utsettes for hacker-angrep. Vi ønsker å diskutere hvordan vi  forholder oss til digitale trusler. 

Elektrifisering av Norge  -  i dag og fremover
I vårt arbeid med læreplaner og studieplaner fremstår teknologi og bærekraftig utvikling som viktige elementer. I dette ligger et skifte fra fossil energi til fornybar energi samtidig som reduksjon i bruk av (av alle former for) energi er viktige politiske virkemidler for å nå klimamålene. For å nå ambisiøse klimamål innen 2035 trenger vi gode virkemidler. Det kan være å bygge ut mer lokal produksjonen av fornybar energi som sol og vind, eller at vi som enkeltmennesker eller den enkelte virksomhet kan (må) spare energi i løpet av døgnet i fremtiden. Alt dette berører overføringsnettet, innføring av nye nettariffer og strømstyring.  Hvor ligger mulighetene og hva blir utfordringene?

Nettverk og rollemodeller

Elektrobransjen er sammen med byggfagene og mange fag innenfor industrien svært mannsdominerte. Nelfo har sammen med EL og IT Forbundet arbeidet for å øke kvinneandelen i elektrofagene, men har ikke lykkes fullt ut. Nelfo vil nå sammen med EL og IT forbundet bevilge midler for å etablere kvinnenettverk over hele Norge. Sammen med bedriftene stiller med rollemodeller til blant annet messer og ungdomsskolebesøk. Oppgaven til rollemodellene er å gi riktig og god informasjon om alle fag og yrker innenfor elektro og datateknologi.

Fagfornyelse, tilbudsstruktur, regelverksendringer og betydningen av nye læreplaner
Vi vil gå dypere inn i det nye læreplanverket som er et resultat av fagfornyelsen. Her vil vi drøfte hvordan det nye «digitale» læreplanverket kan brukes i skole og bedrift. Læreplanen er dessuten vesentlig endret i form og innhold. Det må skape endringer i undervisningen, både i skole og bedrift. Dette gjelder i høyeste grad de nye tverrfaglige temaene i de nye læreplanene og resultatet av forskning på fagprøven.

Med forbehold om endringer i programmet. 

Praktisk info: 
-Konferansen varer fra 8. februar 09.30 til 9. februar 14.00. 
-Om kvelden 8. februar blir blir det servert en 3-retters middag på Lily Country Club  (egen avkrysning i påmeldingsskjema). 
-Vi har holdt av rom på hotellet 8.- 9. februar (samt noen rom 7. - 8. februar). Dette bestilles og betales av den enkelte via denne linken: Rombestilling
For behov for transport, se her: Lily Shuttle bus tidstabell eller Taxi Romerike 03550