Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Innhold

Forberedelse til elektroinstallatørprøven

Kurset skal forberede deg til å avlegge elektroinstallatørprøven. Selve gjennomføringen er inndelt i to hovedmoduler med noen ukers mellomrom. Ca. 2 uker i forkant av modul 1 og mellom modulene får du tilgang til oppgaveeksempler, flervalgsdatabase og liste over relevant lesestoff.

Modul 1 - varighet 3 dager

Introduksjon med fokus på hvordan du på best mulig måte skal forberede deg til å avlegge prøven. Vi ser nærmere på relevant regelverk og skjerper inn mot å tenke som en faglig ansvarlig. Oppgaveløsning og diskusjon av problemstillinger er gjennomgående i kurset.

Modul 2 - varighet 2 dager

Denne delen gjennomføres tett opp mot selve eksamen. Vi frisker opp relevant regelverk og avklarer eventuelle spørsmål fra modul 1. Hovedfokus er å spisse tankesett inn mot oppgavebesvarelse.

Relevante lover, forskrifter og normer

 • Eltilsynsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner
 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
 • Forskirft om elektroforetak mv.
 • Forskrift om sikkerhet ved ...
 • NEK 399
 • NEK 400
 • NEK 439

Kursavgiften inkluderer

 • Lunsj og kaffe/frukt alle dager
 • Tilgang til flervalgsdatabase
 • Oppgaver med løsningsforslag mellom modulene
 • Leseliste og veiledninger

Relevante nettkurs

  1. Installatørens rolle i forhold til maskinleveranser og i modulbygg

   Kurset skal gi en oversikt over regelverket, kravet til dokumentasjon og ansvarsfordelingen innen de to ulike leveransene. Innhold: Forskrift om maskiner, Delmaskin, Samsvarserklæringer, Maskinleverandør og Installatørens rolle og ansvar

  2. Nye arbeidsmiljøforskrifter - 2013

   Dette kurset skal gi en oppdatering i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Kurset legger vekt på oppbygningen av HMS regelverket, hovedtrekkene i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og innholdet i de nye HMS forskriftene. Deltakeren skal også forberedes på systemrevisjonen fra DLE.

  3. Bruk av innleie og utenlandske elektrofagarbeidere

   Dette kurset kommer til å ta for seg regelverk for utleie av egne ansatte og bruk av innleie både fra andre elinstallasjonsvirksomheter, eller dersom man benytter et bemanningsbyrå. Kurset vil også ta for seg bruk av utenlandske elektrofagarbeidere i Norge.

  4. HMS for arbeidsgiver (Arbeidsmiljøloven §3-5)

   HMS-opplæring for ledere og mellomledere. Dette kurset dekker kravet om HMS-opplæring for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5. I tillegg til å dekke dette lovkravet, passer kurset også for andre ledere.

  5. Hvordan unngå brudd på konkurranseloven

   Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for å kunne delta i større anbud og prosjekter, men det er mange fallgruver og disse vil bli belyst i dette kurset. Hensikten er å gjøre det enklere for bedrifter å inngå lovlige samarbeidsformer.

  6. Forberedelse til systemrevisjon

   Kurset omhandler systemrevisjonen fra Det lokale eltilsynet og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Kurset vil forberede deg, som installatør, til å ta imot tilsynet når de kommer på kontroll.

  7. Arbeider i høyden

   Kurset skal gjøre prosjekterende og utførende i stand til å velge løsninger som gjør det trygt å arbeide i høyden. De skal også være i stand til å vurdere om et stillas er forsvarlig. Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevist holdning til myndighetens krav til sikring ved arbeider i høyden.