Foto:

Energiregler i bygninger – endringer på gang

Foto:

Kunnskap og kompetanse om smarte energiløsninger i bygninger blir stadig viktigere. Vi har forsøkt å oppsummere noe av arbeidet som pågår på regelverksiden og som er viktig å være forberedt på. Først og fremst er vi fornøyd med at regjeringen legger til rette for en positiv utvikling i Granavold-erklæringen:

  • Opprettholde, og gradvis styrke, mulighetene for egenprodusert energi for husholdninger, borettslag og landbruket 
  • Legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, og gjennomføre EUs energieffektiviseringsdirektiver med nødvendige tilpasninger 
  • Realisere målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 

Byggeregler - TEK20
Arbeidene med neste revisjon av energireglene i Byggteknisk forskrift er i gang. Iht tidligere politiske vedtak skal energikravene i nye bygninger skjerpes ytterligere mot målet om "nesten nullenergibygg" (NNEB) i 2020. I tillegg jobber Nelfo og EFO for å få på plass krav til at nye bygninger skal være "Ladeklare", som betyr at det skal legges nødvendig infrastruktur i bygget for enkelt å kunne installere elbillading etter behov.

I Direktoratet for bygningskvalitet (DIBK) pågår arbeidet med å lage forslag til definisjon for nesten nullenerginivå. Nelfo og EFO er opptatt av:

  • Enklere å bruke elektrisitet til oppvarming i bygninger over 1000 m2
  • Verdsetting av egenproduksjon og etter hvert også lagring
  • Verdsette styring av energi og effekt
  • Tilrettelegge for e-mobilitet og ladepunkter

Forslag til nye energiregler er forventet sendt på høring sent i 2019.

Lastutjevning av effekt – effekttariffer
NVE jobber med endringer i tariffstrukturen på nettleien. Parallelt med dette er utrullingen av AMS-målere i alle husstander ferdig, Elhub er på plass og dermed ligger det til rette for strømleverandørene kan tilby strømavtaler med reelle timepriser. Timespriser på strøm kan allerede nå hjelpe sluttkundene å spare penger, ved å flytte forbruk til tidspunkt det er billigere, for eksempel elbillading sent på kvelden og natten. Det som diskuteres er innføringen av et ekstra prissignal, som et effektledd i tariffen. Fra bransjehold er vi bl.a. bekymret for at feilutformet tariffer gir barriere for elektrifisering, som bl.a. kan bidra til å stoppe innovasjon og markedsutvikling bak måleren.

Vi ønsker at Enova skal innføre støtte til tiltak som flytter strømforbruket i tid. Ny høring om tariffer var ventet i april 2019, men er nå utsatt til høsten 2019.

Energiattest for bygninger: Energimerkeskala og -metode
Det er 10 år siden energimerkeforskriften kom, og ordningen skal nå vurderes/ revideres av Enova. Det diskuteres hvordan merket skal utformes og hvilke faktorer som skal tas inn i beregningen. Nelfo og EFO er opptatt av at Energimerket skal gi uttrykk for hvor mye energi bygningen tilføres, og at bruk av styringsteknologi og lokale installasjoner som reduserer levert energi skal honoreres i Energimerket.

Det er også viktig å likebehandle alle utslippsfrie energibærere I dag består merket både av en karakterskala som sier noen om hvor energieffektivt bygningen er, men også en politisk vektet fargeskala som sier noe om hvilken energibærer til oppvarming bygget bruker. Nelfo er også veldig opptatt av hvilke krav til kompetanse som skal stilles for å energimerke yrkesbygninger, og mener at minstekravet for utdanningsnivå for eksperter i Energimerkeordningen skal ligger på 2 årig fagskole.

Energiattesten må gi forbrukerne god informasjon om energibruk og energikostnader, og vi må unngå en energiattest som diskriminerer elektriske varmeløsninger. Høringen om endringsforslag ventes i 2019

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt