Foto:

Integra – Fokusområder 2022

Foto:

Integra jobber for gode rammebetingelser og økt markedstilgang og lønnsomhet for automatiseringsbransjen. Integras styre har satt bærekraft, IT-sikkerhet og kompetanse på dagsorden for arbeidet i 2022.

Rammebetingelser
Integra jobber for å utvikle bevissthet og kompetanse hos medlemmene samtidig som vi påvirker rammebetingelsene, noe som til sammen gir markedstilgang og lønnsomhet for automatiseringsbransjen.

Synlighet
Vi kan bidra til synlighet for bransjen og den enkelte bedrift som arrangør og tilrettelegger av viktige møteplasser i form av ITB Brukerforum. Her kan medlemsbedriftene treffe kunder og deres rådgivere og andre aktører i markedet. Formålet med ITB brukerforum er blant annet erfaringsdeling og læring, gode prosesser som gir gode bygg, og nye teknologiområder.

Integra kan også bidra med synlighet ved å formidle omtale av bedriften, ansatte eller gode prosjekter til media som TU, bygg.no, ITB Aktuelt og Elmagasinet mm.

Integra gir ut sin egen podcast – En dose automatisering, der vi samtaler med personer som deler kunnskap og erfaringer med, og på vegne av bransjen. Du finner podcasten i din podcast-spiller!

Viktige fokusområder for Integra i 2022

Integras styre har satt følgende fokusområder for vårt arbeid i 2022:

  1. Bærekraft; Integras medlemsbedrifter er en viktig del av løsningen på vår tids viktige samfunnsutfordringer. Integras medlemmer utvikler og leverer en rekke verktøy og tjenester som er nødvendige i overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Integra skal i samarbeid med Nelfo legge til rette for at medlemmene i større grad er bevisst sin posisjon, og samtidig løpende utvikler oppdatert kompetanse innenfor bærekraft og ny teknologi. Målet er å øke bransjens konkurransekraft, samt markedsføre denne posisjonen slik at våre medlemmer får delta der bærekraft utgjør en vesentlig del av kravspesifikasjoner og/eller tildelingskriterier. Det er ønskelig at administrasjonen bistår med en slik oppdatering, samt legger til rette slik at medlemmene har tilgang på veiledning og støtte verktøy der de trenger det.
  1. IT-sikkerhet; Sikkerhet er et vesentlig område for alle leverandører av digitale systemer. Omfanget av fiendtlige angrep øker og det er kritisk at bransjen har kontroll på IT-sikkerhet i sine leveranser. Integra er i gang med et arbeid for å kartlegge bransjens behov, med plan om å utarbeide en veileder på IT-sikkerhet for bransjen.

  2. Kompetanse; bransjen sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Integra skal i 2022 jobbe for å øke oppmerksomheten om automatisering og automatikerfaget overfor ungdom som skal velge utdanningsløp, men også som etterutdanningsløp for fagarbeidere og ingeniører. I desember hadde administrasjonen et innspillsmøte med nøkkelpersoner fra medlemsbedriftene, og vi vil nå legge en plan for det videre arbeidet.