Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

– Utfordringene er i de bygningene som allerede er bygget

Ny teknologi er ofte digital og effektiv når den utfører ønskede oppgaver på en rask, nyttig og sikker måte. Den skal på en intuitiv måte gi tilgang til nyttig og nødvendig informasjon som bidrar til positiv utvikling. Møt Thomas Nohre, salgsdirektør for Building Automation and Fire & Safety i Siemens AS og styremedlem i Integra.

Artikkelen er opprinnelig publisert på ITBAktuelt.no.

Hvem er så du Thomas, hvordan har din yrkesvei vært så langt?
– Jeg startet som lærling i automatikerfaget i 2002, deretter har jeg jobbet som teknikker, prosjektingeniør, prosjektleder, selger, avdelingsleder, serviceansvarlig for hele landet og nå som salgsdirektør. Min styrke har vært bred teknisk forståelse, men også forståelse for strategi og hva som utgjør verdi for kundene.

– Mange snakker om sine nye produkter, men hva betyr dette for kunden? Ofte er dette irrelevant. Det bør bli mer fokus på hva tjenesten/løsningen betyr for kunden og hvilken verdi dette har for den enkelte.

– Mine faglige interesser omfatter også IT-løsninger som jeg i økende grad ser at blir langt mer integrert i kommende bygningsautomatiseringsløsninger.

– Jeg bor i enebolig på Lørenskog.  Etter jeg valgte Tibber som strømleverandør har jeg anskaffet flere smarte løsninger. Dette for å styre energiforbruket i eget hjem etter strømprisene.

Noen begreper slik Thomas forstår dem:

Hva legger dere i / hvordan forstår dere?

  • Ny – noe som nylig er blitt tilgjengelig. Det kan være et produkt, en løsning på en utfordring som vi ikke har klart å løse tidligere, eller det kan være en annen, ukjent måte å gjøre ting på. Det kan også være videreutvikling av f.eks. software, hvordan man setter sammen tekniske produkter til en løsning som ikke har vært i bruk før og det er nettopp her det store verdibidraget er hvordan vi i fremtiden vil levere tjenester basert på «Big Data»
  • Nyttig – for meg er nyttig noe som kan bidra til å gjennomføre noe på en bedre måte, som gjør ting mulig eller enklere å gjennomføre. Ting som er nyttig er ikke alltid nødvendig, men bidrar til en bedre opplevelse eller løsning.
  • Bærekraft – I 1987 definerte FN gjennom Brundtland-kommisjon bærekraft som å “dekke dagens behov uten å gå på kompromiss med fremtidige generasjoners evne til å dekke sine egne behov”. Dette er fortsatt grunnlaget for vår forståelse av bærekraft. En stor del av dette handler om miljø, fattigdom og nød og gjenspeiler seg i FNs 17 bærekraftmål.
  • Effektiv teknologi – for meg er teknologien effektiv når den utfører ønskede oppgaver på en rask, nyttig og sikker måte. Den skal på en intuitiv måte gi tilgang til nyttig og nødvendig informasjon som bidrar til positiv utvikling.
  • Tettere samhandling – vi må lære av hverandre. Derfor er det viktig at vi utnytter spesialkompetanse på tvers av områder og er mer åpne for samarbeid.

Hvilke hindringer ser dere i forhold til å nå målene om 50 % energireduksjon innen 2030?
– Når det gjelder nybygg er det mange gode tiltak og høyt fokus på energifotavtrykket.

– Utfordringen er mer i de bygningene som allerede er bygget med et for høyt energiforbruk. Den største hindringen er trolig manglende forståelse av hvilket tiltak som kan utføres for å redusere energiforbruket knyttet opp mot investeringskostnadene.. Så kort fortalt forståelse både hos leverandør og kunde av hva som gir best «value for money». Det finnes mange smarte løsninger, men med mange voksende «proptech» selskaper med sine innovative løsninger kan det være vanskelig å skape en totalitet.

Hvordan bør hindringene best reduseres?
– Kompetanseløft hos oss som bransje er avgjørende om hvordan vi kan bidra til redusert energiforbruk, noe som igjen vil gi mer kvalifisert råd/veiledning om nettopp ditt bygg. Det finnes energirådgivere som sitter på mye av kompetanse, men kombinasjonen energirådgiver og teknologirådigiver er ofte fraværende. Her har vi en jobb å gjøre.

Hvordan vil Siemens bidra – Hva vil Siemens vektlegge i årene som kommer?
– Innen 2040 kan nesten all bruk av fossile brensler bli erstattet av fornybar elektrisitet. Norge er et foregangsland på elektrifisering selv om vi fortsatt har vi en lang vei å gå.

– Med vår kompetanse og effektive digitale teknologi kan vi bidra til elektrifiseringen av Norge. Digital teknologi gir oss gode analyseverktøy slik at vi kan finne de gode løsningene i hvert enkelt tilfelle.

– I 2015 lanserte Siemens som et av de første, globale selskap målet om å bli CO2-nøytral i 2030. Vi er stolte av at vi allerede i 2020 leverte en reduksjon på 54 %.

– I 2021 har vi sluttet oss til initiativet “Science Based Target” (SBTi ) for å forsterke vår forpliktelse til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader i henhold til Parisavtalen, og vi har lansert bærekraftkonseptet DEGREE, som setter klare prioriteringer og ambisjoner for bærekraft i Siemens.

Du kan møte Thomas Nohre som samarbeidspartner på ITBAktuelt sin konferanse «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» på Nasjonalmuseet i Oslo 27. oktober.

Mer info om konferansen og påmelding HER