Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Nytt energirådgiverkurs fra fagskolen

Det er Nelfo Sørlandet, El og IT Forbundet og Fagskolen Vestfold og Telemark som har utarbeidet en ny energifaglig utdanningsmodul innen energiområdet i tillegg til elektro og automasjonsfagene. Innholdet i denne delutdanningen er også tilpasset innholdet i læreplanen for elektriker i videregående skole. Kurset gir fagfolk ferske og oppdaterte kunnskaper, og er godkjent av Enova.

Denne utdanningen vil følge opp arbeidet for at elektrobransjen skal både sikre og øke posisjonen som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger. Disse er et prioritert satsningsområde i Nelfo. Nye krav til energieffektivitet og innføring av energimerkeordning vil gradvis øke kundenes bevissthet om energiforbruk og kostnader.

Nylig har Enova Energirådgiverkurset godkjent utdanningstilbudet i henhold til sine krav til kompetanse hos en sertifisert energirådgiver.

Fagskolen Vestfold og Telemark kan som den eneste i landet, nå tilby energirådgiverutdanning til alle fagområder innen elektro, bygg og VVS. Oppstart for kurset er 24. oktober. Les mer og meld deg på her. 

Svein Jåtun, Nelfo:
– Vi må bruke 
strømmen på en mye smartere måte

Svein Jåtun, regionsjef hos Nelfo Sørlandet kommenterer viktigheten av energieffektivisering med at vi står i fare for å ha et kraftunderskudd allerede i 2025-2026.

– Derfor må vi bruke strømmen på en mye smartere måte for å få en varig effekt med et lavere strømforbruk enn det vi har i dag, sier han. Og legger til: – Smart bruk av strøm, sammen med bygningstekniske tiltak og mulig lokal produksjon med sol kan gjøre at eksisterende bygningsmasse kan få ned strømforbruket kraftig og gjennom det belaste strømnettet vårt mindre, som igjen gir en varig økonomisk gevinst.

 Er byggeiere flest nok bevisst på å hente ut energieffektiviseringspotensialet?

– Nei! Vi ser at smart styring av forbruk, sammen med bygningsmessige forbedringer kan forbedre strømforbruket vesentlig, svarer Jåtun kjapt, og legger til:

– Forbruksmønsteret til eksisterende næringsbygg kan variere fra under 100 w/m2 per år til 3-400 w/m2 per år. Dette viser at byggeiere ikke er bevist nok på hvilke muligheter som finnes.

Jåtun legger til at dagens energipriser kan vare lenge, forsterker behovet for bevisstgjøring.

– Byggeiere har tradisjonelt sendt strømregningene til leietakerne sine, uten de store motforestillingene fra sine leietakere. Dette vil nok endres med vedvarende høye kraftpriser og leietakere vil nok fremover stille større krav til forventet forbruk av strøm i lokalene.

På spørsmål om kunnskapen om energisparing hos Nelfos medlemsbedrifter svarer han at med fokus på dagens kraftpriser og energikriser er kunnskaper blant medlemsbedriftene høy. Kundene derimot, har nok et lavere kunnskapsnivå. Derfor mener han at det er viktig at også tekniske fag kommer inn under Enova sine godkjenningsordninger når det gjelder støttepakker for rådgivning til kundene om energieffektivisering.

Om Fagskolen Vestfold og Telemarks nye kurstilbud, sier han at dette er et tilbud som Nelfo har etterspurt innen tekniske fag.

– Når vi ser på potensialet på 13-25 Twh (NVE sine tall) å spare på energieffektivisering så er det viktig å høyne kompetansen innen feltet. Dette må vi bare komme i gang med nå og ta de laveste fruktene for å hjelpe til med innen vårt forbruksmønster, sier Svein Jåtun.

Are Solli i EL og IT:
– Bør være av 
stor interesse for våre medlemmer

Are Solli, forbundssekretær ved EL og IT Forbundet sier at dette tilbudet fra fagskolen er et tilbud som treffer både bransjen og samfunnet på rett tidspunkt. Dette er en kompetanse som kommer til å bli mer og mer etterspurt i samfunnet.

– Stat og kommune eier enormt mange nye og ikke minst eldre bygninger, som har et enormt potensial i energisparing. De høye strømprisene nå er blitt en katalysator til at flere nå ser potensialet. Men uavhengig av høye priser vil det være nødvendig å få ned energiforbruket i bygg og ta i bruk god energistyring, sier han.

– Dette krever i tillegg til å øke kunnskapen til de som skal utføre dette, politiske beslutninger, og derfor er det viktig å legge inn energipolitikk i dette kurset.

Både private og offentlige bygg og anlegg har et stort energieffektiviseringspotensial men det er for få som har ekspertisen til å gi de gode og mest effektive rådene til eierne om hva de bør gjøre, påpeker han.

– Vi ser jo en økt etterspørsel etter alternative energikilder og mer effektiv energistyring fra både private og offentlige utbyggere og byggeiere. De fleste byggeiere har ikke så mye kompetanse på hvordan man skal få et mest mulig energieffektivt bygg, og da kommer disse energirådgiverne til å bli svært verdifulle i sin kompetanse. Men da må kunnskapen deres ikke bare være etterspurt når byggene er ferdig, men også prosjekteringsfasen må energirådgiverne være med, sier Solli.

Han viser til at det nå er utarbeidet nye læreplaner i alle fag innen elektro og datateknologi, og både alternative energikilder og energieffektivisering er kompetanser som alle lærlinger og nye fagarbeidere skal få nå.

– Det kommer nye produkter og teknologier innen energieffektivitet som bransjen må bygge kompetanse på i forkant av kundens etterspørsel, slik at når kunden spør om dette så har vi kunnskapen på plass i virksomhetene og kan gi gode råd og veiledning om dette.

– Tilbudet fra Fagskolen Vestfold og Telemark om energirådgiver vil være av stor interesse for mange av våre medlemmer i EL og IT Forbundet. At det er delt opp i 3 moduler kan gjøre det enklere for mange å kunne delta, sier Are Solli.

Følger opp arbeidet med å sikre elektrobransjens posisjon

Utdanningen vil følge opp arbeidet for at elektrobransjen skal sikre og øke posisjonen som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger, som er et prioritert satsningsområde i Nelfo. Nye krav til energieffektivitet og innføring av energimerkeordning vil gradvis øke kundenes bevissthet om energiforbruk og energikostnader

Nye bygg må bli mer energieffektive og en må ha oppmerksomhet mot energieffektiv løsninger, styring og energiforvaltning. I eksisterende yrkesbygg viser erfaringene at forbruket kan reduseres med 20-50 %, i noen tilfeller opp mot 70%.

Det kan være overraskende at ikke flere byggeiere har hentet ut energieffektiviseringspotensialet tidligere. Svært mange tiltak har tilbakebetalingstider på under 5 år. Det er med andre ord svært god økonomi i mange slike investeringer.

Det viktigste tiltak for å få opp et marked for energieffektivisering i bygningsmassen er kompetente bransjeaktører. Energirådgiverutdanningen vil kvalifisere elektrobransjen til å ta posisjon som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger.