Tett på og i front av utviklingen

Verden er i hurtig endring. Det betyr at vi må være villige til å endre oss med den. De bransjene som Nelfo representerer er avgjørende for den elektrifiseringen som ligger foran oss.

Om få år risikerer vi å få et kraftunderskudd i Norge. Ett tiltak for å unngå det er å bruke den strømmen vi allerede har på en mer effektiv måte. Nelfos medlemsbedrifter leverer løsninger som virkelig vil bidra til kraftbalansen, ikke bare når det gjelder strømstyring og varmepumper, men vi er også en bransje som går i bresjen når det kommer til lokal energiproduksjon og lagring av strøm.

Vi liker å si at det er minst en Nelfo-bedrift involvert i ethvert tiltak som gjør det grønne skiftet mulig.

Med rapporten Bærekraft i elektrobransjen har Nelfo satt temaet høyt på dagsorden. Bærekraft er noe alle bedrifter vil bli målt på. Med bakgrunn i de analysene som er gjort i rapporten, har vi plukket ut åtte av FNs 17 bærekraftsmål som de viktigste driverne for bransjen. Her er bærekraftsmål nummer 7, Ren energi til alle, det som av bransjen blir sett på som det viktigste.

Vi tror at våre medlemmer vil bli utfordret på hvordan bedriften jobber med bærekraft, enten gjennom krav i offentlige anbud, krav fra kunder eller i bedriftens rekrutteringsstrategi.

Vi har også tro på nærhet til våre medlemmer. Nelfos regionapparat skal være tett på bedriftene, skape gode møteplasser og jobber for å løfte bransjen.

Her kommer vår spisskompetanse inn. Vi er tett på fordi vi vet hva bransjen trenger av kompetanse og tilbyr derfor oppdatert kunnskap på nye områder innen digitalisering og elektrifisering.

Nelfos styrke har alltid vært basert på sterk og god kompetanse innad i egen organisasjon. Vår kunnskap skal være på topp enten det gjelder rammebetingelser, arbeidsgiverspørsmål, lønnsomhet eller teknologi. Denne kunnskapen skal brukes på en slik måte at medlemskapet lønner seg.

Vi er en landsforening i NHO og har opplevd en solid medlemsvekst gjennom de siste årene. Det er fremtidens Nelfo du ser konturene av i denne strategien for de neste to årene.

Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv, noen må gå foran og vise vei. Det gjør mange av Nelfos medlemmer hver dag. Sammen gjør vi elektrifiseringen av landet mulig.

Nelfo organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Dette er bransjer som ligger i front for at Norge skal nå bærekraftsmålene og oppfylle sine internasjonale forpliktelser, slik at vi klarer å redusere klimagassutslippene. Enkelt forklart er det minst en Nelfo-bedrift involvert i ethvert tiltak som gjør det grønne skiftet mulig.

Nelfo har som mål å være tett på våre medlemsbedrifter. En av våre oppgaver er å skape gode møteplasser enten det er digitale kurs, på sosiale medier eller gjennom markedsrelaterte analyser.

Vi er tett på fordi vi vet hva bransjen trenger av kompetanse og tilbyr derfor oppdatert kunnskap på nye områder innen digitalisering og elektrifisering. Nelfo er som et eksempel i front når det kommer til kunnskap om batterilagring og solenergi og bidrar til å gi våre medlemmer ny kunnskap.

Vi tar pulsen på elektrobransjen gjennom våre regionkontorer. Hver dag er våre regionsjefer i kontakt med bedriftene, følger med og kan ivareta det enkelte Nelfo-medlem.

Nelfos styrke har alltid vært basert på sterk og god kompetanse innad i egen organisasjon. Vår kunnskap skal være på topp enten det gjelder rammebetingelser, arbeidsgiverspørsmål, lønnsomhet eller teknologi. Denne kunnskapen skal brukes på en slik måte at medlemskapet lønner seg.

Vi er en landsforening i NHO og har opplevd en solid medlemsvekst gjennom de siste årene. Det er fremtidens Nelfo du ser konturene av i denne strategien for de neste to årene.

ove-guttormsen-2021.jpg

Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv, noen må gå foran og vise vei. Det gjør mange av Nelfos medlemmer hver dag. Sammen gjør vi elektrifiseringen av landet mulig.

 

Hilsen

Ove Guttormsen

Her kan du lese mer om Nelfos mål og tiltak 2023 – 2024

Synlighet og evne til påvirkning

Målsetting
• Økt synlighet og påvirkning for å profilere både medlemmenes næringspolitiske interesser, samfunnsnytte og Nelfos betydning.
• Videreutvikle og tilrettelegge et bredt digitalt medlemstilbud.
• Økt medlemskontakt og kommunikasjons­aktivitet på digitale flater.
• Være en foretrukken kilde i spørsmål som omhandler våre medlemsbedrifters kjernevirksomhet.

Tiltak
• Kampanjer i sosiale medier for å øke medlemmenes og bransjens omdømme.
• Styrke nelfo.no.
• Forsterke og videreutvikle digitale plattformer.
• Utvikle et digitalt møterom.
• Tett og god kontakt med sentrale redaksjoner, journalister og fagmiljø.

Gode rammebetingelser og økt elektrifisering

Målsetting
• Forsterke næringspolitikken som et verktøy for markedsutvikling og lønnsomhet hos Nelfos medlemsbedrifter.
• Nettreguleringen skal fremme grønn omstilling.
• Bruke elektrisitet på stadig nye samfunnsområder.
• Styrke markedet for lokal energiproduksjon og lagring.

Tiltak
• Øke medlemmenes kompetanse og forståelse for gjeldende rammebetingelser.
• Redusere konfliktnivået i byggenæring, samt bekjempe arbeidskriminalitet.
• Sikre teknologi- og konkurransenøytrale energiforsyningskrav i bygg.
• Utvikle markedet for effektregulering og styring.
• Forsterke samarbeidet med viktige miljøorganisasjoner.
• Styrke arbeidet mot politiske myndigheter og viktige allianser.
• Sikre finansiering av fibernettutbygging, samt elektrifisering og digitalisering av samferdsel og landbruk.

Arbeidsgiverservice og utdanning

Målsetting
• Lovverk og tariffavtaler som ivaretar bedriftenes behov for fleksibilitet og forutsigbarhet.
• Mest mulig bruk av standardiserte kontrakter i entrepriseforhold.
• Arbeide for et mer seriøst arbeidsliv der kompetanse og kvalitet lønner seg.
• Videreutvikle høyere faglig yrkesutdanning for medlemsbedriftene

Tiltak
• Skape økt forståelse for nødvendigheten av konkurransedyktige tariffbundne bedrifter. Seriøsitet og ryddighet i forbindelse med bruk av arbeidskraft.
• Arbeide for å redusere avvik fra standardiserte kontrakter.
• Synliggjøre fagarbeiderens rolle og verdi i samfunnet, samt tilrettelegge for mer mangfold i bransjen. Øke antall lærebedrifter og læreplasser.
• Tverrfaglig kompetanseutvikling i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen, blant annet gjennom bransjeprogrammet.
• Høyne bedriftenes kompetanse om konkurranseregler, offentlige innkjøp, kontrakts­rett og arbeidsrettslige problemstillinger.
• Arbeide for økt samhandling og effektiv rollefordeling i byggeprosessene.

Utvikling og vekst

Målsetting
• Nelfo skal være den foretrukne organisasjonen innen elektrorelatert virksomhet.
• Rekruttere nye medlemmer og styrke Nelfos medlemsarbeid.
• Videreutvikle arbeidet med Nelfos bransjer og interessegrupper.
• Utvikle Nelfo som organisasjon, både lokalt og sentralt, samt styrke samhandlingen med NHO.

Tiltak
• Skreddersy medlemstilbudet til de ulike medlemssegmentene.
• Utvikle relevante møteplasser som skal gi faglig og kommersielt utbytte.
• Målrettede vervekampanjer mot aktuelle målgrupper.
• Jobbe mot yngre aktører i bransjen – investere i fremtidige medlemmer.
• Styrke Nelfo-merket – synliggjøre kvalitet og seriøsitet.
• Gjøre det enklere å bli medlem av Nelfo.

Medlemsservice

Målsetting
• Bidra til økt lønnsomhet, kompetanseheving og forenkling av medlemmenes hverdag.
• Utvikle nye digitale løsninger for medlemmene.
• Utvikle og tilby konkurransedyktige medlemsfordeler.
• Nelfo skal være den foretrukne kursleverandør.

Tiltak
• Aktivt bruke regionsapparatet for å styrke medlemsservicen.
• Forsterke og videreutvikle digitale plattformer og løsninger.
• Videreutvikle lønnsomhetsundersøkelsen, markedsrapportene og Innblikk.
• Videreutvikle og synliggjøre medlemsfordelene.
• Sikre fortsatt høy tilfredshet blant eksisterende medlemmer.

Teknologi

Målsetting
• Bidra til høy kvalitet og feilfri utførelse på medlemmenes leveranse til markedet.
• Ligge i forkant av den teknologiske og digitale utviklingen.
• Styrke elsikkerhetsarbeidet og HMS som en viktig konkurransefaktor.
• Bidra til økt kompetanse og fokus på grønn teknologi.

Tiltak
• Utvikle digitale løsninger som er tilpasset elektrobransjen.
• Aktiv deltakelse i norm- og standardkomiteer.
• Opprette og delta i forskningsprosjekter og arbeide innen akademia.
• Kvalitativ rådgivning innenfor teknisk regelverk, praktisk utførelse og økt digitalisering, samt øke kompetansen i bransjen for gjeldende lover og forskrifter.
• Synliggjøre verdien av å benytte seriøse aktører til tekniske installasjoner.
• Bygge teknisk kompetanse blant medlemmene på nye markedsområder.
• Ha løpende dialog og samarbeid med relevante myndigheter.