Lover for Nelfo

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 4 og 5. april 1960, med endringer 17. april 1961, 29. april 1965, 28. april 1967, 27. april 1973, 27. april 1975, 22. april 1977, 14. mai 1979, 25. april 1983, 11. mai 1987, 24. april 1989, 29. april 1991, 26. april 1993, 24. april 1995, 13. april 1996, 12. april 1997 24. april 1998, 10. april 1999, 31. mars 2000, 28. april 2001, 5. april 2003, 31. mars 2006, 28. april 2007, 18. april 2008, 26. april 2014, 17. april 2015, 15. april 2016, 28. april 2017, 5. april 2019, 23. april 2020 og 21. april 2023.

 

§ 1. Formål

Foreningens navn er Nelfo.

Nelfos formål er:
Å være en samlende landsforening, tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), for norske elektro og IT-bedrifter, og foretak som driver nærstående virksomhet.

a) arbeide for å ivareta medlemsbedriftenes bransjespesifikke behov og faginteresser bl.a. gjennom bransjeforeninger eller særskilt opprettede interessegrupper mv, virke for et godt og varig samarbeid mellom foreningen og tilsvarende landsdekkende foreninger og sammenslutninger i inn- og utland, arbeide for tillit til foreningens medlemmer og motarbeide illojal og usunn forretningsførsel

b) som arbeidsgiverforening å arbeide for gode og varige forhold mellom medlemmene og deres arbeidstakere, slutte tariffavtaler og yte medlemmene veiledning og hjelp i spørsmål som angår lønns- og arbeidsforhold

c) som landsforening representere næringen i alle spørsmål overfor myndighetene

d) gjennom Installatørenes Service- og Opplysningskontor, ISO, som ble opprettet 5. april 1960, fremme fellestiltak for foreningens medlemmer på det forretningsmessige plan, samt yte service i forbindelse med løsningen av salgsmessig, innkjøpsmessig og administrativ art.

Endringer i formålsparagrafen og Nelfos organisasjonsform kan besluttes etter de regler som gjelder for lovendringer.

 

§ 2. Medlemmer

Som medlemmer kan foreningen etter hovedstyrets nærmere retningslinjer oppta:

a) aktive medlemmer:
Foretak eller selvstendige avdelinger av foretak som er beskjeftiget med gjennomføring av oppdrag innenfor elektro, automatisering, informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) og elektronikkfagene, og / eller er beskjeftiget med drift, service, vedlikehold og kontroll innenfor disse fagene.

b) æresmedlemmer som utnevnes på ordinær generalforsamling, etter forslag fra hovedstyret.

c) alle medlemmer er direkte medlemmer av Nelfo. På steder hvor det er lokalforening, plikter dog vedkommende å være medlem av lokalforeningen, og kan bare utøve sin representasjonsrett i Nelfo gjennom lokalforeningen. Ingen kan være aktivt medlem av en lokalforening uten samtidig å være medlem av Nelfo.

Unntaksvis kan bedrifter som ikke benytter seg av tilbudet som lokalforeningen tilbyr, bli medlem i Nelfo ved innmelding i en egen medlemsgruppe. Denne gruppen er uavhengig av bedriftens lokalisering og den administreres av Hovedstyret. Medlemmene har samme rettigheter og plikter som medlemmene i enhver av Nelfos lokalforeninger. Er det uklart om en bedrift kan benytte seg av det lokalforeningen tilbyr, avgjøres innmeldingen av Hovedstyret. Det vises for øvrig til Hovedstyrets nærmere retningslinjer for opptak av nye medlemmer.

d) Lokalforeningens distrikter bør følge fylkesgrensene, hvis ikke særlige forhold tilsier noe annet.

Alle nye medlemmer plikter å gjennomgå et introduksjonskurs, senest innen ett år fra opptaksdatoen.

Bedrifter, hvis karakter kan sies å stride mot Nelfos interesser, kan nektes medlemskap, se forøvrig § 22.

 

§ 3. Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

Nelfo er tilknyttet NHO, og kan ikke vedta lover i strid med NHOs vedtekter.

Hvert enkelt medlemsforetak i Nelfo plikter å være medlem av NHO og er dermed forpliktet til å overholde NHOs til enhver tid gjeldende vedtekter og beslutninger som er fastsatt i henhold til disse.

Foretak som ikke kan ha medlemskap i NHO på grunn av obligatorisk medlemskap i annen arbeidsgiverforening, kan etter vedtak av hovedstyret og tillatelse fra NHO, likevel tas opp som aktive medlemmer i Nelfo. I denne sammenheng følges reglene i § 22, så langt de passer.

Kontingenten til NHO fastsettes av NHOs generalforsamling. Innbetalingsmåten avtales mellom NHO og Nelfos hovedstyre.

Ved avstemninger i Nelfo over forslag som kan resultere i arbeidsstans eller tilsikter sådan, har medlemsforetakene stemmerett etter følgende skala:

fra 1 til 10 ansatte ............................... 1 stemme

fra 11 til 30 ansatte .............................. 3 stemmer

fra 31 til 50 ansatte .............................. 5 stemmer

over 50 ansatte .....................................7 stemmer

Forøvrig følger ved avstemning i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsgiverspørsmål de reglene som til enhver tid er gitt i NHOs lover og eventuelle avtaler inngått av NHO med virkning for organisasjonens medlemmer.

 

§ 4. Lokalforeninger

Lokalforeningenes virksomhet skal være nøye i overensstemmelse med Nelfos formål og arbeid. Foreningene skal ha egne lover, som er utledet av og i overensstemmelse med Nelfos lovnorm for lokalforeninger. Lovene skal i bestemmelsen om generalforsamlingen, lovnormens § 5, ha en bestemmelse som begrenser muligheten til å la seg representere ved fullmektig til én pr. medlemsbedrift. Lovene skal godkjennes av Nelfos hovedstyre, som også skal godkjenne foreningens distriktsgrenser.

Lokalforeningene skal avholde generalforsamling hvert år innen utgangen av februar måned. Generalforsamlingen innkalles med minst 2 ukers varsel og behandler følgende saker:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Valg av styre og revisor samt representanter til forbundets generalforsamling
 4. Saker som forelegges av styret eller av et medlem
 5. Fastsettelse av kontingent til lokalforeningen slik at det tas hensyn til at Nelfos hovedstyre er gitt rett til å fastsette det kontingentnivået som et foretak med avdelinger i flere lokalforeninger skal betale til foreningen

Lokalforeningens styre fører protokoll over lokalforeningens generalforsamlinger og møter.

Årsberetningen skal innsendes til Nelfo senest 14 dager etter generalforsamlingen. Viktige beslutninger skal innberettes til Nelfo uten ugrunnet opphold.

Den som ikke har betalt foregående års kontingent kan av styret nektes stemmerett. Hvis styret unnlater å innkalle til generalforsamling i henhold til lovene, kan Nelfos hovedstyre foranledige generalforsamling innkalt.

Beslutninger som strider mot Nelfos formål og arbeid kan kreves endret av Nelfos hoved-styre.

 

§ 5. Nelfos organer

 1. Generalforsamlingen
 2. Hovedstyret
 3. Valgkomitéen
 4. Lokalforeningene

 

§ 6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er organisasjonens øverste myndighet. Kun aktive medlemmer jf. § 2 a), har stemmerett på generalforsamlingen. Disse må være opptatt som medlem senest 2 måneder før avholdelsen av generalforsamlingen. For å kunne delta i generalforsamlingens avstemninger, må kontingent være betalt og øvrige forpliktelser overfor Nelfo og lokal-forening være oppfylt.

Medlemmer som ikke tilhører en lokalforening har rett til personlig fremmøte med stemmerett.

Medlemmer som tilhører en lokalforening har stemmerett bare gjennom de av lokalforeningens valgte representanter, men de kan forøvrig møte personlig og delta i forhandlingene. Representasjon gjennom lokalforeningene skjer etter følgende skala:

Inntil 10 medlemmer ....................................................... 1 representant

Inntil 20 medlemmer ....................................................... 2 representanter

osv.

En representant kan dog representere flere enn 10 medlemmer. I de årene generalforsamlingen ikke avholder valg, skjer representasjonen gjennom foreningens styreleder eller annen av lokalforeningen valgt representant. Ved avstemninger beregnes stemmetallet etter det antall medlemmer vedkommende representant representerer. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett, dog ikke i de saker som er nevnt i § 9, pkt. 2, 3 og 4.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvdelen av organisasjonens medlemmer er representert.

Beslutninger fattes med alminnelig flertall med mindre annet er uttrykkelig bestemt.

 

§ 7. Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen holdes hvert år og og innkalles av hovedstyret med minst 10 ukers varsel ved direkte underretning til medlemmene. Innkallingen skal bekjentgjøres i fagbladet, hvis sådant utgis. Møtested og tid bestemmes av foregående generalforsamling eller av hovedstyret etter bemyndigelse av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av aprilmåned. Senest 3 uker i forveien skal hovedstyrets beretning og revidert regnskap samt saksliste sendes til medlemmene. Bindende påmelding fra deltakere må være mottatt i sekretariatet senest 14 dager før general-forsamlingen. Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være kommet til hovedstyret innen 1. mars samme år.

 

§ 8. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes av hovedstyrets leder, eller en valgt møtedirigent av og blant generalforsamlingens representanter.

 

§ 9. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen skal:

 1. velge to representanter til å undertegne protokollen
 2. behandle hovedstyrets beretning
 3. behandle regnskap og revisjonsberetning fra foregående år
 4. behandle saker som er forelagt av hovedstyret og de sakene som ellers i rett tid er innsendt til behandling på generalforsamlingen
 5. behandle hovedstyrets forslag til budsjett for kommende år og fastsette kontingenten for samme tidsrom
 6. foreta valg annethvert år og skal velge følgende representanter for to år:

Hovedstyret bestående av:

a) leder

b) tre utvalgsledere;
én utvalgsleder for arbeidsgiverutvalget
én utvalgsleder for næringspolitisk utvalg
én utvalgsleder for teknisk utvalg

c) åtte styremedlemmer

d) Nestleder som velges av generalforsamlingen blant de 11 representantene under b) og c)

e) tre varamedlemmer

Valgkomité bestående av fem medlemmer med et varamedlem.

Valgbarhet:

Hovedstyrets medlemmer kan ikke sammenhengende sitte i hovedstyret lenger enn tre perioder, dvs. 6 år. Den tiden som utvalgslederne maksimalt kan sitte i hovedstyret, både som hovedstyremedlem og som utvalgsleder, skal sammenhengende ikke overstige fire perioder, dvs. 8 år. Hovedstyreleders tjenestetid i hovedstyret, eventuelt som utvalgsleder og som leder, kan sammenhengende ikke overstige seks perioder, dvs. 12 år.

7. Fastsette reisegodtgjørelse for representantene til generalforsamlingen
8. Engasjere ekstern revisor
9. Fastsette tid og sted for neste generalforsamling

Alle valg skal foregå skriftlig hvis ikke generalforsamlingen enstemmig vedtar annen fremgangsmåte.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Hovedstyret innkaller til ekstraordinær generalforsamling:

 1. Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdyktig
 2. Når styret finner det nødvendig
 3. Når minst 1/3 del av medlemmene forlanger det

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med 1 måneds varsel. Innkallingsfristen kan forkortes når spesielle forhold gjør det nødvendig. I ekstraordinær generalforsamling avgjøres sakene med simpelt flertall. Jfr. § 24.

 

§ 11. Valgkomité

Foreningens valgkomité består av fem medlemmer og ett varamedlem valgt av generalforsamlingen. Komitéen konstituerer seg selv ved valg av leder og nestleder.

Komitéen skal inngi innstilling til generalforsamlingen om valg av hovedstyret, herunder hovedstyrets leder, nestleder og tre utvalgsledere for henholdsvis arbeidsgiverutvalg, næringspolitisk utvalg og teknisk utvalg.

Ovennevnte innstillinger sendes medlemmene senest tre uker før generalforsamlingen.

Valgkomitéen er underlagt følgende instruks for sitt arbeid:
I sin innstilling om valg av hovedstyret skal valgkomitéen søke å oppnå så bred representasjon som mulig av de ulike medlemsinteressene. Det bør legges vekt på personlige egenskaper og geografisk spredning samt kategori medlemsbedrift. Valgkomitéen må følge lovenes bestemmelser om valgbarhet, jfr. § 9, pkt.7.

 

§ 12. Revisor

Nelfos eksterne revisor skal være registrert eller statsautorisert og skal utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk i Norge.

 

§ 13. Hovedstyrets sammensetning

Hovedstyret består av 12 medlemmer og ledes av hovedstyrets leder. Tre av hovedstyrets medlemmer er utvalgsledere for henholdsvis arbeidsgiverutvalget, næringspolitisk utvalg og teknisk utvalg.

Samtlige tre varamedlemmer får tilsendt hovedstyrets dagsorden, sakspapirer og referat, og møter ved spesiell innkallelse. De innkalles etter den rekkefølge de er valgt.

 

§ 14. Hovedstyrets leder og nestleder

Hovedstyrets leder har sammen med hovedstyret ansvar for ledelsen av foreningens virksomhet. Lederen har beslutningsmyndighet i de sakene som i følge disse lovene ikke er henvist til generalforsamlingen eller hovedstyret.

Lederen har møterett i alle utvalg underlagt hovedstyret. Lederen representerer Nelfo utad. Lederen kan med hovedstyrets godkjenning, delegere en del av sin fullmakt til Nelfos administrerende direktør. Hovedstyrets leder og administrerende direktør tilrettelegger dagsorden for hovedstyrets møter og arbeidet i hovedstyret - med bistand fra utvalgslederne i de sakene hvor det er nødvendig. Tilsvarende bistand skal han få ved behandlingen av saker som forelegges ham av administrasjonen, og som i følge disse lovene ikke er henvist til generalforsamlingen eller hovedstyret. Nestleder fungerer som leder i hovedstyret ved dennes fravær.

 

§ 15. Hovedstyrets funksjoner

 1. Hovedstyret sammenkalles minst fire ganger per år og ledes av lederen. Hovedstyret er beslutningsdyktig når lederen eller nestleder samt seks medlemmer er til stede. Hovedstyret fastsetter selv sin forretningsorden. Vedtak treffes med simpelt flertall. Ved likt stemmetall avgjør lederens stemme utfallet.

 2. Hovedstyret oppnevner inntil syv medlemmer til arbeidsgiverutvalget, jfr. § 16, inntil syv medlemmer til næringspolitisk utvalg, jfr. § 17, og inntil syv medlemmer til teknisk utvalg, jfr. § 18. Utvalgene rapporterer om sin virksomhet til hovedstyret. Hovedstyret kan med alminnelig flertall delegere avgjørelsesmyndighet til de enkelte utvalgene. Forøvrig nedsetter hovedstyret de faglige utvalgene som det finner nødvendig, oppnevner representanter og bestemmer deres arbeidsområde, sammensetning og funksjonstid. Hovedstyret oppnevner, fortrinnsvis blant hovedstyrets medlemmer, representanter til NHOs generalforsamling. Videre oppnevnes representanter til NHOs representantskap med vararepresentanter i numerisk rekkefølge. Det vises til NHOs vedtekter § 4-1 og § 5-1. Hovedstyrets leder skal alltid representere Nelfo i NHOs representantskap.

  Hovedstyret oppnevner, fortrinnsvis blant hovedstyrets medlemmer, representant og vararepresentant som kandidat til NHOs representantskap, valgt inn av NHOs generalforsamling i henhold til NHOs vedtekter § 4-1 nr. 3 f) og oppnevner representanter som kandidater til NHOs valgkomité og kontrollkomité. Det vises til NHOs vedtekter § 4-1 nr. 3 h) og i).

  Hovedstyret skal i forbindelse med valg av medlemmer til NHOs styre, foreslå kandidat(er), fortrinnsvis fra hovedstyret. Forslaget oversendes til NHOs valgkomité.

  Dersom ikke annen funksjonstid for oppnevnelsen er fastsatt, gjelder den for to år av gangen.

 3. Det skal føres protokoll over hovedstyrets forhandlinger. Denne skal undertegnes av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Hovedstyrets medlemmer har krav på reise-, diett- og møtegodtgjørelse etter regulativ fastsatt av hovedstyret.

 4. Hovedstyret avgjør alle saker som ikke etter lover eller vedtekter er tillagt generalforsamlingen eller er til avstemning blant medlemmene over forslag som kan medføre arbeidsstans eller tar sikte på det.

 5. Hovedstyret virker som styre for Installatørenes Service og Opplysningskontor, ISO.

 6. Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen av generalforsamlingen og effektuerer dens beslutninger. Det forbereder og avgir innstilling i de sakene som legges frem for generalforsamlingen, herunder forslag til valg av valgkomité. Hovedstyret utarbeider dagsorden for generalforsamlingen og beretning til medlemmene, samt setter opp liste over møtende og representerte medlemmer.

 7. Hovedstyret skal følge lokalforeningenes virksomhet. Det skal behandle overtredelser av forbundets lover, vedtekter eller bestemmelser og avtaler som til enhver tid er gjeldende for Nelfos medlemmer.

 8. Hovedstyret ansetter administrerende direktør og vedtar retningslinjer for sekretariatets arbeidsordning. 

  Nelfo tegnes av hovedstyrets leder eller den som hovedstyret gir fullmakt, sammen med administrerende direktør. Hovedstyret kan meddele prokura.

 

§ 16. Arbeidsgiverutvalget

Arbeidsgiverutvalget består av inntil åtte medlemmer. Utvalget ledes av utvalgslederen som er valgt av Nelfos generalforsamling. De øvrige medlemmene av utvalget oppnevnes av foreningens hovedstyre.

Hovedstyret utarbeider nærmere mandat, med avgrensninger og presiseringer av utvalgets arbeidsoppgaver.

Som sekretær for utvalget fungerer en av de ansatte i Nelfos sekretariat.

 

§ 17 Næringspolitisk utvalg

Næringspolitisk utvalg består av inntil åtte medlemmer. Utvalget ledes av utvalgslederen som er valgt av Nelfos generalforsamling. De øvrige medlemmene av utvalget oppnevnes av foreningens hovedstyre.

Hovedstyret utarbeider nærmere mandat, med avgrensninger og presiseringer av utvalgets arbeidsoppgaver.

Som sekretær for utvalget fungerer en av de ansatte i Nelfos sekretariat.

 

§ 18. Teknisk utvalg

Teknisk utvalg består av inntil åtte medlemmer. Utvalget ledes av utvalgslederen, som er valgt av Nelfos generalforsamling. De øvrige medlemmene av utvalget oppnevnes av hovedstyret.

Hovedstyret utarbeider nærmere mandat, med avgrensninger og presiseringer av utvalgets arbeidsoppgaver.

Som sekretær for utvalget fungerer en av de ansatte i Nelfos sekretariat.

 

§ 19. Bransjeforeninger/interessegruppe

Medlemmene kan opprette bransje-foreninger/interessegrupper for å ivareta sine spesielle nærings- og markedsinteresser. Disse foreningene/gruppene kan konstituere seg selv med eget styre og kan fastsette egne vedtekter, som ikke må stride mot Nelfos lover. Både opprettelsen og de fastsatte vedtektene skal godkjennes av hovedstyret.

Bransjeforeningene/interessegruppene kan opptre selvstendig utad til å fremme bransjemessige særinteresser, som ikke er i strid med Nelfos interesser og ståsted. I tilfelle spesifikke saker ikke er i samsvar med Nelfos syn, skal sakene drøftes med Nelfos adm. direktør, før man går ut offentlig. Hvis det ikke oppnås enighet, behandles saken av Nelfos hovedstyre.

Det forutsettes at bransjeforeningene/ interessegruppene betjenes av Nelfos administrasjon og at tildeling av ressurspersoner skjer i forståelse mellom bransjeforening/interessegruppe og Nelfos administrerende direktør. Rammene for arbeidet fastsettes gjennom det årlige vedtatte budsjett. Ønsker bransjeforeningene/interessegruppene å engasjere seg i saker ut over det som er forutsatt dekket innenfor budsjettet, dekkes ikke dette av fellesskapet.

 

§ 20. Tillitsvalgtmøte

Til behandling av saker av vesentlig betydning for bransjen kan hovedstyret innkalle lokalforeningenes styreledere - eventuelt også andre tillitsvalgte - til tillitsvalgtmøte.

Dagsorden for tillitsvalgtmøte, tid og sted for avholdelse bestemmes av hovedstyret.

Tillitsvalgtmøtet betraktes som et rådgivende organ.

 

§ 21. Nelfos sekretariat

Nelfos sekretariat ledes av administrerende direktør. Ved sekretariatet skal det, for hver av de fagområder hovedstyret bestemmer, være minst én funksjonær som har dette som spesielt arbeidsfelt.

 

§ 22. Inn- og utmeldinger

Innmelding skjer via NHOs portal. Bedrifter som ønsker medlemskap i Nelfo må drive virksomhet som omtalt i Nelfos vedtekter § 2, og innestå for de opplysninger som er gitt i egenerklæringsskjemaet.

For opphør av medlemskap og utmeldinger gjelder:
Utmelding av Nelfo må skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 6 måneder.

Medlemskap kan strykes med øyeblikkelig virkning ved restanse av kontingent/avgift eller andre uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor Nelfo eller ISO eldre enn tre måneder.

Eksklusjon, jfr. § 23. En tillitsvalgt i Nelfos styrende organer, hvor den bedriften vedkommende representerer settes under administrasjon, innleveres til skifteretten eller slås konkurs, vil måtte øyeblikkelig fratre som tillitsvalgt. I tillegg vil vedkommende ha en karenstid på ny valgbarhet på to år, eller den tiden som hovedstyret måtte bestemme.

 

§ 23. Eksklusjon, bøteleggelse m.v.

Medlemsbedrift som overtrer Nelfos lover handler i mot avgjørelser truffet i henhold til lovene eller som på annen måte opptrer utilbørlig i forhold som berører Nelfo, kan etter beslutning av hovedstyret ekskluderes som medlem av Nelfo. Vedkommende medlemsbedrift og eventuelt bedriftens lokalforening skal få anledning til å uttale seg før saken avgjøres.

Vedtak om eksklusjon skal også meddeles NHO, jfr. NHOs lover § 13-4.

Ved forhold som er nevnt i de foregående avsnittene, kan hovedstyret i tillegg til eller i stedet for ilegge medlemsbedriftene en bot fra kr 5 000 til kr 500 000, eller for et nærmere fastsatt tidsrom frata bedriftene medlemsrettighetene.

Avgjørelser etter bestemmelsene i denne paragrafen kan ankes inn for NHO til endelig avgjørelse og kan ikke bringes inn for domstolene.

 

§ 24. Lovendring

Endring eller tillegg til lovene kan besluttes på ordinær generalforsamling.

Til gyldig beslutning kreves minst 2/3 av de på generalforsamlingen representerte medlemmer. Forslag til lovendring må være sendt hovedstyret innen 1. februar i det år generalforsamlingen holdes.

 

§ 25. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje ved vedtak på en ordinær generalforsamling. Forslag om å ta dette opp til behandling må kunngjøres minst 3 - tre - måneder forut for general-forsamlingen og kan kun behandles etter at en rådgivende uravstemning viser at 3/4 av samtlige medlemmer er enige i at spørsmålet skal behandles.

Til gyldig beslutning om oppløsning kreves at 3/4 av de stemmeberettigede representanter stemmer for og at disse representerer minst 3/4 av Nelfos medlemmer.

For så vidt som den innkalte generalforsamling ikke er beslutningsdyktig etter foranstående bestemmelser eller hvis tilstrekkelig stemmetall ikke oppnås, kan det innkalles til ekstra-ordinær generalforsamling med 1 måneds varsel.

Denne generalforsamling er under alle omstendigheter beslutningsdyktig, men en beslutning om oppløsning er bare gyldig når den er vedtatt med 3/4 av de representerte medlemmer.

I tilfelle av organisasjonens oppløsning, fattes vedtak om avvikling av Nelfos forpliktelser. Med simpelt flertall beslutter også generalforsamlingen hvorledes foreningens resterende aktiva skal disponeres.

Det regnes ikke som oppløsning om Nelfos virksomhet skulle bli besluttet oppdelt og/ eller slått sammen med annen arbeidsgiver- og /eller næringsorganisasjon. Organisasjonens midler blir i så fall eventuelt å dele forholdsvis på utskilt del etter beslutning på ordinær generalforsamling, eller inngår i den nye organisasjonen i sin helhet.

Vedtekter for Installatørenes Service- og Opplysningskontor (ISO)

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 5. april 1960 med endringer av 29. april 1963, 28. april 1967, 27. april 1973, 25. april 1983, 11. mai 1987, 26. april 1993, 13. april 1996, 28. april 2001, 16. april 2005, 18. april 2008 og 17. april 2015.

 

§ 1.

Kontorets formål er å fremme fellestiltak for Nelfos medlemmer på det forretningsmessige plan i samsvar med bestemmelsene i Nelfos lover § 1, samt å yte service i forbindelse med løsningen av spørsmål av salgsmessig-, innkjøpsmessig- og administrativ art.

ISO skal for øvrig samarbeide med Nelfo for løsning av alle de oppgaver som på en hensiktsmessig måte – ved felles innsats – kan forbedre økonomiske forhold for medlemmene.

ISO skal dessuten ivareta medlemmenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med det registrerte fellesmerket.

 

§ 2.

Til dekning av ISOs utgifter fastsetter generalforsamlingen - etter forslag fra styret - den avgift som medlemmene skal betale.

Utgifter til fremme av spesielle tiltak kan dekkes av egne avgifter fra de medlemmer som er med på tiltaket.

 

§ 3.

For at ISO skal kunne løse sine oppgaver tilfredsstillende er medlemmene forpliktet til å innsende de oppgaver og opplysninger som de blir anmodet om. Det er forutsetningen at disse oppgaver blir behandlet konfidensielt, slik at medlemmenes berettigede interesser ikke blir krenket.

 

§ 4.

Ethvert medlem plikter å overta tillitsverv for den periode det velges, men kan unnslå seg for gjenvalg i så lang tid som det har fungert.

 

§ 5.

Medlemskap i ISO opphører samtidig med eventuelt utløp av medlemskap i Nelfo.

Opphør av medlemskap gir ingen rett til å kreve andel av ISOs formue eller andre midler.

Retten til bruk av fellesmerket bortfaller med medlemskapets opphør.

Det vises forøvrig til lover for Nelfo § 22 om inn- og utmeldinger og § 23 om eksklusjon.

 

§ 6.

Styret i ISO utgjøres av det til enhver tid sittende hovedstyre i Nelfo. Styret avgjør alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen.

 

§ 7.

ISOs generalforsamling skal avholdes hvert år til sted og tid som Nelfos generalforsamling.

Innkallingen skal foregå som for generalforsamlingen i Nelfo.

Generalforsamlingen skal avholdes som en direkte fortsettelse av generalforsamlingen i Nelfo under ledelse av styreleder, og behandler:

• beretning
• revidert regnskap fra foregående år
• budsjett med fastsettelse av avgifter for det kommende år
• forslag fremsatt av styret, NELFOs hovedstyre eller medlemmene

Hvert annet år foretas valg av:
- revisor

Medlemmene har møte og stemmerett etter de regler som gjelder i Nelfos lover.

 

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst én ukes varsel, når hovedstyret finner det ønskelig, eller når minst 1/3 av ISOs medlemmer skriftlig krever det, med angivelse av hva som ønskes behandlet.

 

§ 9.

ISOs sekretariat ledes av Nelfos administrerende direktør. Ved sekretariatet skal det for hvert av de fagområder hovedstyret bestemmer være minst én funksjonær som har dette som spesielt arbeidsfelt.

 

§ 10.

Et medlem som forgår seg mot ISOs vedtekter eller hovedstyrets og generalforsamlingens beslutninger, kan ekskluderes.

Eksklusjon avgjøres av hovedstyret, hvis avgjørelse innen 30 dager kan ankes inn for første ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens avgjørelse er ikke gjenstand for over-prøvelse.

Eksklusjon fra ISO medfører samtidig tap av medlemskap i Nelfo. På samme måte medfører eksklusjon fra Nelfo tap av medlemskap i ISO.

 

§ 11.

Endring i eller tillegg til vedtektene kan besluttes på ordinær generalforsamling Til gyldig beslutning kreves minst 2/3 av de på generalforsamlingen representerte stemmer.

 

§ 12.

ISO kan ikke oppløses med mindre Nelfo blir oppløst og/eller det besluttes ved uravstemning med 3/4 flertall av samtlige medlemmer.

Samtidig med beslutning om oppløsning treffes avgjørelse om hvordan det skal forholdes med ISOs midler.

Vedtekter for bruk av forbundsmerket

Vedtatt av hovedstyret 16. mars 1962 med endringer av 27. oktober 1987 og 27. januar 2016.

 

1.

Nelfos organisasjons- og bransjemerke er sirkelrundt, og inneholder symbolene for likestrøm og vekselstrøm – alene eller kombinert med tekst. Strømsymbolene er plassert over/under hverandre, med likestrømsymbolet øverst. Det sirkelrunde merket er omgitt av «vinger» på over- og undersiden. Merket brukes alene eller sammen med tekst tilsvarende den som er beskrevet i pkt. 2.

 

2.

Organisasjons- og bransjemerket er et fellesmerke for medlemmer av landsforeningen Nelfo, og Installatørenes Opplysningskontor (ISO). Det er kun medlemmer i Nelfo som gjennom sitt medlemskap, har rett og anledning til å bruke merket i markedsføring og profilering av sin virksomhet. Øvrig bruk av merket skal godkjennes av Nelfos hovedstyre. Ved opphør av medlemskapet, faller retten til bruk av merket bort.

Merket er registrert i Patentstyret, i henhold til bestemmelsene i Varemerkeloven.

Medlemmer som er registrerte i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSBs elvirksomhetsregister, eller autorisert som ekom-installatør hos Nasjonal kommunikasjons-myndighet, NKOM, kan i tillegg til merket, bruke som undertekst til merket «registrert el-installatør» eller «autorisert ekom-installatør». Alle aktive medlemmer kan bruke teksten «Medlem av Nelfo». Nelfos bransjeforeninger/interessegrupper kan bruke merket som en integrert del av sin egen logo eller symbol.

Det henvises til Nelfos merkemanual som inneholder råd for bruk av merket, forskjellige varianter av merket, farger og eksempler på hvordan merket kan brukes i forbindelse med profilering av Nelfos medlemmer. Merkemanualen finner du her.

 

3.

Merket kan brukes på papirbaserte trykksaker og digitalt, i reklame og på annen hensiktsmessig måte for å markere elektroentreprenørenes og elektroinstallatørenes virksomhet overfor samfunnet og kundene. Dette gjelder både den virksomhet som faller innenfor montasje og service for alle kategorier elektrotekniske installasjoner og anlegg, nærstående  virksomhet, og den virksomhet som går ut på salg, reparasjoner og service av elektriske bruksartikler.

 

4.

Bruk av merket til utilbørlig reklame eller illojal konkurranse kan medføre påtale og, i grovere tilfelle, eksklusjon iht. Nelfos lover § 23.

 

5.

Forandringer i disse vedtekter kan bare vedtas av Nelfos hovedstyre.

Lovnorm for lokalforeninger i Nelfo

Vedtatt og sist endret av hovedstyret 7. desember 2022

 

§ 1. Formål

.............................................skal som organ for Nelfo arbeide for fremme av forbundets formål og overholdelse av Nelfos lover. Dessuten skal foreningen ivareta medlemmenes lokale interesser innenfor det distrikt foreningen omfatter.

Foreningens lover skal følge denne normen som er utarbeidet av Nelfos hovedstyre, og eventuelle tilføyelser skal forelegges forbundets hovedstyre til godkjenning.

Foreningens distriktsgrenser skal godkjennes av forbundets hovedstyre.

 

§ 2. Forholdet til Nelfos sentrale organer

Foreningens virksomhet skal være i nøye overensstemmelse med Nelfos formål og arbeid. Beslutninger av betydning for foreningens drift og beslutninger som har betydning for forholdet mellom Nelfo sentralt og foreningen, skal innberettes til forbundet uten ugrunnet opphold.

Saker som berører forholdet til offentlige myndigheter, og/eller som er av prinsipiell karakter, og som derved berører samtlige av forbundets medlemmer, skal fremmes gjennom forbundet.

Beslutninger som strider mot forbundets formål og arbeid, kan av forbundet kreves endret, og endringen skal i så fall gjennomføres av foreningen uten ugrunnet opphold.

 

§ 3. Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO

Foreningens forhold til NHO er regulert ved Nelfos og NHOs lover.

Foreningen kan ikke oppta eller medvirke til stedlige forhandlinger med de ansatte eller deres organisasjoner, og henvendelser til disse skal skje gjennom Nelfos sekretariat.

 

§ 4. Styret

Foreningen ledes av et styre med minst 3 medlemmer med to varamedlemmer.

Styrets leder velges ved særskilt valg, for inntil to år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Foreningen kan fastsette lengste sammenhengende funksjonstid i samme verv. Med mindre generalforsamlingen velger styremedlemmene til fastsatte styreposisjoner, konstituerer styret seg selv på første ordinære styremøte etter generalforsamlingen.

Valgbarhet:
Styrets leder bør ikke ha sammenhengende verv som leder i styret lenger enn fire perioder, dvs 8 år. Styremedlemmer bør ikke ha sammenhengende verv som medlemmer i styret lenger enn tre perioder dvs. 6 år. Valgkomiteen følger samme tidsbegrensning som styre-medlemmene, dvs. 6 år.

Styret representerer foreningen utad.

Kun styret har adgang til å gi meddelelse til pressen om forhandlinger og beslutninger, såvel fra styremøter som fra generalforsamlinger og medlemsmøter.

Styret avgjør ethvert spørsmål som gjelder medlemmene innbyrdes og som ikke henhører under generalforsamlingen eller medlemsmøte, og medlemmene plikter å rette seg etter styrets avgjørelse. Hvis et medlem ønsker det, kan styrets avgjørelse av den aktuelle sak innankes til avgjørelse på et medlemsmøte eller generalforsamling.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Styrets beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet, tillegges styreleders stemme dobbelt vekt.

Styret fører protokoll over alle styremøter, generalforsamlinger og medlemsmøter.

Styret har fullmakt til å engasjere juridisk bistand hvor det finner det påkrevet.

Styret kan engasjere en daglig leder til den løpende drift av foreningen. Styret kan delegere en del av sine oppgaver til daglig leder etter nærmere avtale. Daglig leder skal delta på generalforsamlingen, styremøter, foreningsmøter og delta ved andre arrangementer hvor det er naturlig at foreningen er representert, med mindre styret beslutter noe annet. Daglig leder kan ha engasjement i flere av Nelfos lokale foreninger.

 

§ 5. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned, og innkalles av styret med minst 2 ukers skriftlig varsel til medlemmene med oppgave over de saker som skal behandles. Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være mottatt av styret minst 3 uker før generalforsamlingen skal avholdes, dog senest innen 15. januar samme år.

Generalforsamlingen ledes av den til enhver tid fungerende leder for styret, eller i dennes forfall av vara for styrets leder. Har begge forfall, velger generalforsamlingen selv en leder.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig i alle de på dagsordenen oppførte saker, uansett de møtendes antall og således at alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer når disse vedtekter intet annet fastsetter.

Hver bedrift har én stemme. Det er anledning til å la seg representere ved fullmektig. Slik fullmakt må være avgitt skriftlig og fremvises av fullmektigen for generalforsamlingens dirigent. I henhold til Nelfos lover § 4, er det ikke anledning til å avgi stemme på generalforsamlingen med mer enn én fullmakt i tillegg til den stemme bedriften selv har. Av fullmakten skal det fremgå hvilket medlem som har avgitt den og til hvilket medlem den er gitt. Det skal også fremgå om fullmakten er gitt generelt for alle saker som skal behandles under generalforsamlingen, eller om fullmakten er gitt i forbindelse med én eller flere av de saker som er satt opp til behandling.

På den årlige generalforsamlingen behandles:

a) Valg av protokollfører
b) Valg av to medlemmer som skal undertegne protokollen
c) Årsberetning for siste kalenderår
d) Revidert regnskap for siste kalenderår
e) Styrets budsjettforslag
f) Fastsettelse av kontingent til lokalforeningen
g) Innkomne forslag
h) Valg på styremedlemmer og varamedlemmer med særskilt votering ved valg på leder
i) Valg av representanter til Nelfos generalforsamling
j) Valg av revisor
k) Valg av valgkomité på tre medlemmer, hvorav ett velges som leder

Over forhandlingene føres protokoll. Årsberetningen skal innsendes til Nelfo senest 14 dager etter at generalforsamlingen er avholdt. Beslutninger som nevnt i § 2 skal samtidig innberettes til forbundet.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det, og innkalles av styret med 8 dagers varsel. Det må skriftlig meddeles styret hva som forlanges behandlet på generalforsamlingen.

 

§ 7. Medlemsmøter

Styret innkaller til medlemsmøter. Innkalling kan skje muntlig. Med innkallingen må det gis opplysninger om hvilke saker som skal behandles i møtet.

De saker som ikke er henlagt til generalforsamlingen, kan avgjøres ved beslutninger under et medlemsmøte. Beslutningen treffes ved alminnelig flertall som binder samtlige medlems-bedrifter.

Referat fra medlemsmøtene skal sendes til medlemmene og tas opp til endelig behandling på det etterfølgende møte.

 

§ 8. Medlemskap

a) Som medlemmer av foreningen kan opptas bedrifter som fyller kravene i henhold til lover for Nelfo, § 2. I tvilstilfelle treffes avgjørelsen om opptak av Nelfos hovedstyre. En bedrift kan ikke være medlem av foreningen uten samtidig å være medlem av Nelfo.

Foreningen kan overfor Nelfos hovedstyre innstille på å avslå en medlemssøknad hvis søkeren har opptrådt i strid med prinsippene i Nelfos lover eller på annen måte har vist en opptreden som er uforenlig med medlemskap i Nelfo. Innstillingen kan av søkeren ankes til Nelfos hovedstyre.

b) Innmelding skjer i henhold til lover for Nelfo, § 22.

Det nye medlemmet er først stemmeberettiget på foreningens medlemsmøter når bekreftelse på medlemskap i Nelfo foreligger.

Opphør av medlemskap i foreningen skjer i henhold til lover for Nelfo, § 22.

c) Foreningen kan også ta opp personer som passive medlemmer. Passive medlemmer får ikke del i det gjensidige medlemskapet i Nelfo eller NHO og får heller ikke stemmerett i foreningens anliggender.

Etter begrunnet forslag fra foreningens styre, kan generalforsamlingen utnevne personlige æresmedlemskap i foreningen.

d) Medlemsbedriften bestemmer selv hvem den skal la seg representere ved på generalforsamlingen og medlemsmøtene. Representasjonen innebærer fullmakt til å binde medlemsbedriften ved avstemninger.

Til medlemsmøtene kan også andre ansatte i medlemsbedriften gis adgang.

 

§ 9. Kontingent

Til dekning av foreningens utgifter betaler hvert medlem en kontingent som fastsettes av den ordinære generalforsamling for hvert kalenderår etter nærmere forslag av styret. Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen også fastsette en engangsavgift ved innmelding.

Konsern med en eller flere avdelinger i foreningen skal samlet ikke betale mer kontingent og avgift enn det nivået som hovedstyret i Nelfo til enhver tid fastsetter, jfr. Nelfos lover § 4, 2. avsnitt nr. 5

Styret kan fastsette en frist for innen hvilken måned medlemskontingenten må være betalt. Medlemmer som har restanse eldre enn 3 måneder av kontingent / avgift, eller andre uoppgjorte forpliktelser overfor foreningen, kan av styret nektes fortsatt medlemskap, jfr Nelfos lover § 22, 2. avsnitt nr. 3.

 

§ 10. Disiplinærforhold

Såfremt et medlem opptrer i strid med foreningens lover, Nelfos lover, skader foreningens interesser, eller unnlater å etterkomme de av foreningen trufne beslutninger og ordensregler skal forholdet forelegges for forbundets hovedstyre til avgjørelse om den skal behandles som disiplinærsak i henhold til lover for Nelfo, § 23.

 

§ 11. Lovendring

Forandringer i foreningens lover må fattes på en generalforsamling og er kun gyldig når minst 2/3 av de møtende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Forslag til lovendring må være sendt styret innen den frist som er nevnt i § 5.

 

§ 12. Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning må fremmes minst 6 måneder før det kan voteres over det. Forslaget må behandles på en generalforsamling, og krever for å anses vedtatt minst 3/4 flertall av foreningens medlemmer. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling med minst 1 måneds varsel. Ved den fornyede behandling krever forslaget for å anses vedtatt minst 3/4 flertall av de møtende medlemmer.

Den generalforsamling som med bindende virkning for foreningen beslutter dens oppløsning, treffer samtidig med alminnelig flertall av de møtende beslutning om hvorledes foreningens eventuelle midler skal disponeres til beste for installatørstanden. Generalforsamlingen kan overlate til Nelfos hovedstyre å treffe beslutning om disponeringen av midlene.

Hovedstyrets retningslinjer for opptak av nye medlemmer

Revidert per juni 2020

1. Innledning

Nelfos lover § 2 er formulert som en rammebetingelse for opptak av nye medlemmer. I tillegg har man i alle år hatt behov for en ytterligere presisering og tolkning av disse betingelsene gjennom bisetningen i første linje «…etter hovedstyrets nærmere retningslinjer». Retningslinjene vedtatt av hovedstyret i tillegg til selve lovteksten, danner regelverket som sekretariatet må forholde seg til i forbindelse med medlemsopptak i Nelfo. I tvilstilfeller blir spørsmål om medlemsopptak behandlet av hovedstyret.

 

2. Hovedreglene

Av § 2 i Nelfos lover fremkommer følgende:

a) aktive medlemmer:

"Foretak eller selvstendige avdelinger av foretak som er beskjeftiget med gjennomføring av oppdrag innenfor elektro, automatisering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og elektronikkfagene, og/eller er beskjeftiget med drift, service, vedlikehold og kontroll innenfor disse fagene."

 

3. Kvalitetskrav

Alle medlemmer bør ha egne etiske retningslinjer. Nelfo kan gi råd og skaffe en generell mal for etiske retningslinjer til de bedriftene som ønsker dette.

I forbindelse med opptak av nye medlemmer stilles følgende krav:

Nyetablerte foretak etter konkurser
Dette behandles som vanlige nyetablerte foretak så lenge det ikke pågår forfølgninger som en konsekvens av konkursen. I slike tilfeller avventer man behandlingen av disse. I de tilfellene hvor konkursene kan føres tilbake til uetisk eller ulovlig virksomhet hos den eieren som etablerer tilsvarende ny virksomhet, skal det nyetablerte foretaket ikke få anledning til å bli medlem av Nelfo før det er gått minimum ett år.

Lokalforeningenes vurderinger
Det er ofte lokalforeningene som har best kjennskap til foretak som søker medlemskap. Hovedstyret vil derfor vektlegge lokale innvendinger som går på etiske og faglige forhold og det forutsettes at foretaket driver lovlig. Slike innvendinger skal være dokumentert i best mulig grad.

 

4. Foretak innenfor dagens opptaksbestemmelser § 2

Det er viktig at Nelfo vokser og har en jevn tilstrømming av medlemmer etter hvert som nye bedrifter oppstår og eksisterende bedrifter utvikler seg til å dekke nye og flere områder innen installasjonsbransjen. Nelfo har i dag medlemmer innenfor elektroinstallasjon, ekom, heis, skip og offshore, systemintegrasjon, energi og industri.

Det er viktig at Nelfo fremstår attraktiv for nye segmenter etter hvert som disse utvikler seg. Typiske eksempler er lokal energiproduksjon og -lagring og alle former for digitalisering innenfor elektrobransjen. Fremfor å være konkret med hensyn til type firma ønsker hovedstyret å peke på segmenter innenfor elektrobransjen hvor det er naturlig for Nelfo å tilby medlemskap og samtidig sende et signal om at Nelfo ser muligheter og ønsker å vokse i disse segmentene. Les mer her.

Det er viktig at Nelfo sikrer vekst og utvikler seg i den retning som er best for medlemmene og bransjen.

Disse retningslinjene støtter opp under den retningen Nelfo ønsker å vokse.

Nelfos etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte

Vedtatt av Nelfos hovedstyre den 18. juni 2020

 

Generelt

Nelfo er en landsforening i NHO. NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Nelfo skal arbeide for at våre medlemsbedrifter får gode rammebetingelser og god lønnsomhet, samt legge til rette for fremtidig vekst i elektroentreprenørbransjene. Nelfo skal videre arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurranse­dyktighet, og derved skape grunnlag for en god  leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og bærekraftig samfunn. 

 

Om retningslinjene

Som ansatt eller tillitsvalgt  i Nelfo arbeider du med saker av stor betydning for medlemsbedriftene og for samfunnet. For å lykkes med vår visjon og vår målsetting må vårt arbeid og opptreden bygge på verdier som gir tillit, troverdighet og respekt hos våre medlemsbedrifter og hos andre vi kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid.

Nelfos visjon er:

 • Vi moderniserer Norge

Nelfos verdier er:

 • Samfunnsnyttig
 • Seriøs
 • Tillit i markedet
 • Kompetent

Nelfo skal være en pådriver for at medlemsbedriftene holder høy etisk standard i sitt daglige virke. Derfor pålegger vi oss selv høye etiske krav.

Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre Nelfos forventninger når det gjelder personlig adferd, slik at du utfører ditt arbeid/verv på en etisk forsvarlig måte. Som medarbeider i Nelfo skal du føle deg trygg på at din arbeidsgiver vil støtte og forsvare deg når du utøver ditt arbeid i tråd med retningslinjene.

 

Omfang og ansvar

Disse retningslinjene gjelder for Nelfos medarbeidere på alle nivåer inkludert midlertidig ansatte og oppdragstakere. De etiske retningslinjene gjelder også for Nelfos tillitsvalgte i utførelsen av deres tillitsverv.

Det påligger alle som er omfattet av de etiske retningslinjene å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt. Ledere har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal fremstå som gode rollemodeller. Nelfos ansatte må også ha et bevisst forhold til hvordan deres private adferd kan påvirke tilliten til Nelfo.

Retningslinjene er et uttrykk for Nelfos grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som du kan møte. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er du i tvil, må du søke veiledning hos din overordnede eller ta kontakt med HR-ansvarlig.

 

Grunnleggende forventninger

 • Du er kjent med Nelfos verdier og legger dem til grunn i ditt arbeid
 • Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet
 • Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til Nelfo og Nelfos medlemmer
 • Du behandler alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid med høflighet og respekt
 • Du er bevisst på etiske problemstillinger i nærmiljøet, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon.
 • I ditt arbeid søker du å påvirke Nelfos medlemmer og samarbeidspartnere til å holde en høy etisk standard i sine virksomheter

 

Personlig adferd

Du skal bidra til at Nelfo har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse.

Diskriminering
Nelfo aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor kolleger eller andre du forholder deg til som Nelfo-ansatt.

Rusmidler
Du er forsiktig i din omgang med alkohol og viser deg ikke beruset i jobbsammenheng. Du skal ta hensyn til kolleger som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

Konfidensialitet
Du behandler sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når du ikke er pålagt taushets­plikt. Du behandler informasjon fra medlemsbedrifter som konfidensiell når du burde forstå at videreformidling til utenforstående kan skade Nelfo.

Nelfos eiendeler
Nelfos utstyr og eiendeler, herunder datautstyr og kontormateriell, skal i hovedsak benyttes til arbeidsrelaterte formål.

Reiser, arrangementer m.m
Nelfo-medarbeidere forutsettes å opptre i henhold til disse retningslinjer når de er på tjenestereise, kurs og andre arrangementer. I internasjonale sammenhenger er vi bevisst hvordan vi oppfattes, slik at vi alltid opptrer på en måte som ivaretar tilliten til Nelfo.

Miljø
Du er bevisst de konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader inkluderes i alle beslutninger.

Sosiale medier og mediehåndtering forøvrig
Nelfo skal være en åpen, tilgjengelig og etterrettelig organisasjon.

Kommunikasjonsansvarlig i Nelfo koordinerer all utadrettet kontakt med mediene på vegne av organisasjonen og våre bransjesammenslutninger. Nelfo-ansatte og tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med Nelfos rutiner for mediehåndtering.

Nelfo ansatte og tillitsvalgte forventes å opptre varsomt ved bruk av sosiale medier, også privat, da ytringer på sosiale medier vil kunne oppfattes som representative for Nelfo, NHO og andre tilknyttede organisasjoner.

Konkurranselovgivning
Medarbeidere og tillitsvalgte i Nelfo må ikke medvirke til at bedrifter som opererer i samme marked samarbeider på måter som kan stride mot konkurranselovgivningen.

Nelfo skal overholde gjeldende konkurranselovgivning til enhver tid. Som ansatt og tillitsvalgt skal du bidra til dette.

Verdipapirhandel
Medarbeidere i  Nelfo må ikke handle aksjer eller andre verdipapirer i et selskap når en på bakgrunn av kontakt med selskapet eller myndigheter kommer i besittelse av informasjon som kan være omfattet av Børsens innsideregler. Mulig innsiderelevant informasjon skal ikke deles med andre.

 

Integritet og mulige interessekonflikter

Integritet
Nelfo er imot alle former for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer.

Som medarbeider i Nelfo skal du ikke behandle en sak eller søke å påvirke en avgjørelse dersom særlige forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til din uavhengighet.

Du skal ikke i dine kontakter med medlemsbedrifter eller andre motta eller søke å oppnå fordeler for deg eller nærstående personer som er upassende eller som på annen måte kan tenkes å skade Nelfos interesser eller omdømme. Du skal ikke kreve eller motta personlige gjenytelser for dine tjenester. Du sier nei takk til gaver eller andre goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler med bakgrunn i ansettelsesforholdet.

Du skal ikke tilby gaver eller bevertning som kan oppfattes som utilbørlige fordeler for mottaker, eller som på andre måter kan så tvil om mottakers integritet eller NHOs omdømme.

Varsling
Nelfo ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Nelfo har i Personalhåndboken inntatt varslingsregler som omhandler hvem du kan varsle til, hvordan du kan varsle og hvordan varsling skal følges opp. Opplever eller observerer du kritikkverdige forhold, bør du si ifra i tråd med disse reglene. Med «kritikkverdige forhold»  menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer.

Overtredelse
Overtredelse av Nelfos etiske retningslinjer vil kunne medføre disiplinære reaksjoner, enten i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.