Innspill til stortingsmelding om samfunnssikkerhet i en usikker verden

Nelfo støtter den varslede gjennomgangen av forvaltningen av elsikkerhetsområdet, men har også konkrete innspill til bedre samordning av kvalifikasjonsregimer og arbeidet mot arbeidskriminalitet.