Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Integras strategier og mål

Strategien for 2019 - 2020 ble vedtatt i styremøtet 27.11.2018

lntegra er en bransjeforening i Nelfo tilknyttet NHO-fellesskapet. lntegras formål, visjon og strategiske mål utgjør føringene for foreningen.

 

Integras formål

Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

 

Integras visjon

Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet for en bærekraftig og trygg fremtid

 

Integras 7 strategiske mål
  1. Integra skal på vegne av bransjen definere og synliggjøre samfunnsverdien av automatisering og digitalisering
  2. lntegra skal arbeide for økt etterspørsel etter medlemsbedriftenes leveranser. Disse er automatiseringsløsninger og systemintegrasjon til markedssegmentene Bygninger, Industri og Samferdsel
  3. lntegra skal skape møteplasser for medlemmene og deres kunder, for faglig og kommersiell nytte
  4. lntegra skal være medlemmenes kanal for dialog med myndigheter og politikere
  5. lntegra skal gjennom økt medlemstilslutning og tilknytning til Nelfo og NHO styrke bransjens gjennomslagskraft
  6. Integra skal medvirke til økt rekruttering til automatiseringsbransjen
  7. lntegra skal være medlemmenes døråpner for dialog med det offentlige virkemiddelapparatet som lnnovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova

 

Et bærekraftig og trygt samfunn er avhengig av at vi bruker ressursene effektivt og smart. Vi må ha god sikkerhet, både fysisk og digitalt, og vi må være trygge på at dataene vi gir fra oss ikke kommer på avveie eller misbrukes. Automatiseringssystemene er navet som får teknologien til å virke sømløst sammen. Integras medlemmer har kompetansen og systemene som skal til for å koble alt sammen.