HLF

Heisleverandørenes Landsforening

Heis Teknisk Råd – og andre tilknyttede organisasjoner

HTR er et råd tilhørende Heisleverandørenes Landsforening – HLF. Rådets oppgaver skal være et forum for tolkning og forståelse av relevante lover og forskrifter for heisbransjen så vel som relevante standarder.

Rådet er et høringsorgan i forhold til relevante myndighetsorgan og holder kurs i lover, forskrifter og standarder knyttet til løfteinnretninger. De fleste heisinstallatører i Norge er medlem i HTR som også er åpent for bedrifter som ikke er medlem av HLF. For å kunne bli medlem i rådet, må heisbedriften ha faglig ansvarlig ansatt og benytte fagutdannede heismontører til selvstendig arbeid på heis.

HTR er fast medlem i Standard Norge komiteen SN/K037 Heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

Leder for HTR er Ben Gjerland (ben.gjerland@hlf.nelfo.no), 
mobiltelefon +47 91746886.

Søknad om medlemskap i rådet sendes til rådets leder.

Andre tilknyttede organisasjoner:

Saker til HTR
Saker som drøftes i rådet skal være knyttet til vurderinger om regelverk og normer for  konstruksjon, installasjon og ettersyn av løfteinnretninger underlagt Plan- og bygningsloven. Videre tilsvarende saker som berører andre myndighetsorgan, for eksempel DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Arbeidstilsynet. I rådet drøftes det også saker som behandles SN/K037 og videre aktuelle saker fra ELA – European Lift Association. 

European Lift Association - ELA
ELA er en organisasjon der medlemmene er foreninger for bedrifter som installerer heise, rulletrapper og rullebånd i EU eller EFTA området. Medlemmene kan være nasjonale eller sektorspesifikke foreninger, eller komponentprodusenter. 

ELA - vårt talerør i EU
Takket være bred representasjon, er ELA den viktigste kommunikatoren for heis-, rulletrapp- og rullebåndindustrien inn mot Europakommisjonen, Europaparlamentet og en rekke andre institusjoner og organisasjoner. ELA har sitt kontor i Brussel, og har dagens form og organisering fra 2002. Her finner du nettsidene til ELA.

Internasjonal kunnskap
For nasjonale foreninger er det viktig å være godt orientert om hva som er europeisk regelverk og kommisjonens intensjoner i kontakt med norske myndigheter. HLF deltar i komitearbeid i ELA i Codes and Standards committee.

Standard Norge
HLF og HTR er representert i komite i SN/K037 hos Standard Norge (Standard Norges komité for løfteinnretninger).