Dsb har i et notat utdypet hva som inngår i foretakets plikter og hvilke oppgaver faglig ansvarlig skal dekke. Nedenfor gjengis hovedpunktene fra notatet, som kan leses i sin helhet her.

Elektroforetakets viktigste person

Faglig ansvarlig (tidl. installatøren) er elektroforetakets viktigste person for å sikre at foretaket leverer el- og brannsikre elektriske anlegg. Hva som inngår i rollen med ansvar og oppgaver vil kunne variere ut i fra hvilke produkter og tjenester foretaket leverer.

Den praktiske hverdagen og oppgaver vil også være forskjellig for en faglig ansvarlig i et enkeltmannsforetak, en mindre virksomhet med noen ansatte eller et større konsern med flere avdelinger. Rollen er uansett like viktig og den skal bekles.

Må ikke være én person

Det står ikke noe sted at den faglige ansvarlige i et foretak skal være én person. Oppgavene og ansvaret kan gjerne være fordelt mellom flere faglige ansvarlige - da tydeliggjort i foretakets internkontrollsystem. Det viktigste er at alle ansvarsoppgavene blir ivaretatt og fulgt opp.

Videre er det viktig at den som har det faglige ansvaret er tilgjengelig i foretakets normale arbeidstid, slik at de ansatte får bistand med nødvendige opplysninger eller vurderinger/utførelser ute på arbeidsstedet innen rimelig tid.

Foretakets plikter

 • Etterleve krav gitt i fek med hensyn på registrering i Elvirksomhetsregisteret, jf. fek § 3, og vedlikehold av de registrerte opplysningene, slik at de til enhver tid er korrekte.
 • Benytte kvalifisert personell til arbeid knyttet til elektriske anlegg, jf. fek § 5.
 • Påse at den ansatte er oppdatert på den faglige utviklingen, herunder kunnskap om ny teknologi i elektriske anlegg, for på en bedre måte å beskytte det elektriske anlegget mot feil, som følge av overbelastning, kortslutning og feil bruk av elektrisk utstyr, som kan resultere i alvorlige konsekvenser for personsikkerheten til brukeren av det elektriske anlegget, jf. fek § 5.
 • Prioritere utbedring av alvorlige feil/mangler som fremkommer av rapport etter tilsyn fra DSB/DLE, jf. fek § 4.
 • Påse at faglig ansvarlig utfører arbeidet med å ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg og at faglig ansvarlig er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid, jf. fek § 5.
 • Gi faglig ansvarlig rammebetingelser og påse at faglig ansvarlig faktisk utfører arbeidet med å ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
 • Kontrollere og evaluere HMS-aktiviteter innenfor eget ansvarsområde og på bakgrunn av dette foreta nødvendige justeringer.
 • Sørge for at det utarbeides nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget og at denne overleveres anleggseier.

Faglig ansvarlig er en person som

 • opptrer som en rollemodell for de ansatte ved å vise hvordan det ønskes at de ansatte skal opptre for å skape gode holdninger og yrkesstolthet
 • skaper et godt elektrofaglig miljø med respekt for det regelverket foretaket må forholde seg til
 • sørger for at de ansatte kjenner til og respekterer foretakets interne rutiner og prosedyrer
 • gjør de ansatte kjent med eventuelle følger av det å bryte med gjeldende regelverk og foretakets interne rutiner og prosedyrer
 • sørger for at det etableres gode rutiner og prosedyrer for planlegging, risikovurdering, prosjektering og utførelse av arbeid knyttet til elektriske anlegg
 • påser at det utføres sluttkontroll av utført arbeid og at sluttkontrollen er tilfredsstillende utført og dokumentert
 • påser at det utføres stikkprøver på utført arbeid på arbeidsstedet, knyttet til etterlevelse av interne rutiner og prosedyrer for valgt arbeidsmetode, utpeking av LFS/AFA, LFS/AFAs rolle under arbeidet, bruk av verneutstyr i forhold til valgt metode og utførelse av arbeidet

Rutiner og oppgaver som faglig ansvarlig har direkte ansvar for i virksomheten

 • Kartlegging av kompetanse i foretaket, samt plan og gjennomføring av nødvendig kompetanseheving
 • Bruk av lærlinger til arbeid knyttet til elektriske anlegg, herunder rutine for utpeking av veileder/mentor
 • Bruk av ufaglærte til arbeid knyttet til elektriske anlegg, herunder rutine for utpeking av veileder/mentor
 • Sikre at foretaket benytter kvalifisert personell til de enkelte arbeidsoppdrag
 • Sikre at de ansatte har tilgang på nødvendig verktøy, verneutstyr og lignende
 • Sørge for at det utarbeides rutine for valg av arbeidsmetode på arbeidsstedet (fse)
 • Sørge for at det utarbeides rutine for utpeking av LFS/AFA
 • Sikker jobbanalyse (SJA) på arbeidsstedet
 • Gjennomføring og dokumentasjon av risikovurdering knyttet til personsikkerhet for hvert oppdrag