Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

Solkraft kan endre hvordan vi forholder oss til strømproduksjon, og gjør det mulig for eiere av boliger, yrkesbygg, kommuner, industri og landbruket å bli egne kraftprodusenter.

Lagring, smart styring og deling vil sammen med solkraften gjøre energisystemet mer fleksibelt og effektivt, særlig hvis vi lykkes med å utvikle lokale energisamfunn. Norge har ambisiøse mål, og skal vi lykkes må eiere av bygg og solkraftprodusenter mobiliseres til å investere i størrelsesorden 80-100 milliarder kroner.

Det finnes imidlertid en rekke barrierer som må adresseres dersom vi skal lykkes med utbyggingen av solkraft i Norge. Det er regulatoriske barrierer, og i mange tilfeller gir solkraften for svak lønnsomhet. I tillegg trenger vi en bedret samhandling mellom strømnettet og uregulerbar produksjon for at vi skal sikre en kostnadseffektiv utbygging.

Fornybar Norge, Nelfo, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom ønsker med denne rapporten å etablere et samfunnsøkonomisk faglig grunnlag som kan bidra til utformingen av virkemidler og rammevilkår som tilrettelegger for en utbygging av 8 TWh solkraft innen 2030.

Rapporten bygger på “Solkraft i bygningsmassen og samfunnet” (Multiconsult, 2023), som gir en analyse av hvordan solkraft kan integreres i kraftsystemet på en best mulig måte teknisk, økonomisk og regulatorisk. Der finnes også forslag til en teknisk og regulatorisk verktøykasse for å unngå unødvendige kostnader og belastninger på strømnettet, og som kreves om vi skal nå 8 TWh innen 2030.

Denne rapporten tar dette funnet videre og identifiserer en rekke barrierer som må adresseres dersom vi skal lykkes med utbyggingen av solkraft. Som en del av analysen vurderes samfunnsøkonomiske virkninger av 8 TWh solkraft innen 2030. Videre er rammevilkår, barrierer og markedssvikt identifisert. Dette brukes til å analysere økonomien i solkraftprosjekter med dagens rammebetingelser og deretter for virkningen av mulige endrede rammevilkår. Basert på denne analysen foreslås aktuelle virkemidler og rammevilkår. Fornybar Norge, Nelfo, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom vil kunne bruke dette kunnskapsgrunnlaget når vi skal foreslå ny politikk og virkemidler, som vi mener er nødvendig for å nå solkraftmålet.

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Derfor har Stortinget vedtatt et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og bedt regjeringen om en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett i 2024. Tiltak og virkemidler skal ikke være til hinder for rasjonell nettutvikling, sier vedtaket videre (Vedtak 923, sesjon (2022-2023)). Vi håper denne rapporten vil bli et faglig underlag for regulering og virkemidler for å nå dette målet på en samfunnsøkonomisk god måte.