Helse - Miljø - Sikkerhet

Alle har krav på å jobbe under trygge forhold og i sikre omgivelser. Den som er ansvarlig i virksomheten skal sørge for dette.

Sikkerhet

Elsikkerhet

Begrepet elsikkerhet dekker både personsikkerhet og anleggssikkerhet. Feil bruk av elektrisitet fører hvert år til mange personskader og en rekke branner. Fokus på elsikkerhet er derfor svært viktig i alle bedrifter som jobber med installasjon. Jobber man på eller nær elektriske anlegg er man pålagt å ha en årlig sikkerhetsopplæring. Det finnes også en rekke former for dokumentasjon som skal fylles ut for å vise at sikkerheten i et anlegg er opprettholdt.

Du kan lese mer om elsikkerhet og kravene til dokumentasjon her.

Personlig verneutstyr

I risikoutsatte yrker er det påkrevd å bruke personlig verneutstyr for å unngå skader. Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at de ansatte bruker det påkrevde verneutstyret, og sikrer seg i henhold til forskriftene. Som arbeidsgiver må man også sørge for å gi de ansatte tilstrekkelig opplæring i bruken av verneutstyr.

Du kan lese mer om personlig verneutstyr og arbeidsgivers plikter på Arbeidstilsynets nettsider.

Regionale verneombud

For å følge opp at bedriftene i bygg- og anleggsbransjen følger arbeidsmiljøloven, er det opprettet egne regionale verneombud for denne sektoren. Verneombudene skal sjekke at forholdene innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bedriftene til en hver tid er gode nok. Alle arbeidsgivere innen bygge- og anleggssektoren må betale en årlig avgift til Fondet for regionale verneombud for å holde ordningen ved like.

Du kan lese mer om de regionale verneombudene her.

Stoffkartotek

På alle arbeidsplasser hvor man benytter helsefarlige kjemiske produkter er man pålagt å ha et stoffkartotek. Dette kartoteket inneholder informasjon om de ulike stoffene, hva de inneholder og hva man skal gjøre om noen utsettes for skade.

Her kan du lese mer om stoffkartotek.

Ytre miljø

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-programmet er opprettet for å heve miljøstandarden i både offentlige og private virksomheter. For å bli en Miljøfyrtårnbedrift er det en rekke krav som må oppfylles.

Her kan du lese mer om sertifiseringsordningen, og om hvordan din bedrift kan bli et Miljøfyrtårn.

EE-avfall

EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm. Disse kan ikke kastes i vanlig søppel, men må håndteres på en egen måte. På byggeplasser er det som regel egne ordninger for hvordan EE-avfallet skal håndteres. Alle forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta i mot samme type produkter som avfall, og håndtere dem på en forsvarlig måte. Importører og produsenter må også være medlem i et godkjent returselskap.

Du kan lese mer om EE-avfall her.

Asbest

Asbest ble tidligere brukt mye i byggematerialer. Stoffet er en fibergruppe som er kreftfremkallende når det opptrer i støvform. Yrkesgrupper som jobber med installasjoner og vedlikehold i eldre bygg har særlig risiko for asbestskade. Asbest finnes hovedsakelig i bygg satt opp før 1980. Ved mistanke om asbest må det iverksettes tiltak.

Du kan lese mer om asbest her.

Byggemiljø

Har man et bevisst forhold til forurensing og miljøutslipp i arbeidet kan man spare miljøet mye. Ofte kan enkle grep i arbeidsdagen være med å redusere forurensing.

Her kan du lese mer om byggemiljø, og finne gode tips for å få en mer miljøvennlig arbeidsplass.

Nyhetsartikler om helse, miljø og sikkerhet

Kurs

 1. ,

  Ergonomi

  Ergonomikurs i tre deler: • For administrasjonsmedarbeidere • På byggeplassen • Tilrettelegging for gravide

 2. ,
  HMS, FSE

  FSE for høyspenning

  FSE - «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» pålegger elektrofagarbeidere og annet personell som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå FSE-opplæring minimum hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon, men det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

 3. ,
  HMS, FSE

  FSE for lav- og høyspenning

  FSE - «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» pålegger elektrofagarbeidere og annet personell som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå FSE-opplæring minimum hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon, men det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

 4. ,
  HMS

  Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt

  Forskrift om utførelse av arbeid § 4-5 stiller krav til virksomheter som skal arbeide med asbest. Alle som skal håndtere asbest skal ha særskilt opplæring. Kurset skal forberede deg som arbeidsgiver og ansatt i håndverks- og installasjonsvirksomheter til å identifisere og beskytte deg mot eksponering av asbest i ditt virke.

 5. ,
  HMS, FSE

  FSE for instruerte personell

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap pålegger instruerte personer en årlig gjennomgang av "Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg - FSE". Kurset er revidert etter siste NEK EN 50110 og ivaretar den teoretiske av kurs i FSE. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon, men det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

 6. ,
  HMS

  HMS for arbeidsgiver (Arbeidsmiljøloven §3-5)

  HMS-opplæring for ledere og mellomledere. Dette kurset dekker kravet om HMS-opplæring for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5. I tillegg til å dekke dette lovkravet, passer kurset også for andre ledere.

 7. ,
  HMS

  Arbeider i høyden

  Kurset skal gjøre prosjekterende og utførende i stand til å velge løsninger som gjør det trygt å arbeide i høyden. De skal også være i stand til å vurdere om et stillas er forsvarlig. Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevist holdning til myndighetens krav til sikring ved arbeider i høyden.

 8. ,
  HMS, FSE

  FSE for lavspenning

  FSE - «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» pålegger elektrofagarbeidere og annet personell som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå FSE-opplæring minimum hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon, men det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

 9. ,
  HMS

  Stillasmontering (opp til 9 meter)

  Alle som skal montere, endre, kontrollere og demontere stillas skal nå ha samme kompetanse. Det betyr at den som demonterer et stillas skal ha samme kompetanse som den som monterer det. Dette kurset dekker kravene om teoretisk opplæring for stillas opp til 9 meter, og tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 og 17-3 om teoretisk opplæring. I tillegg er det krav om 15 timer praktisk opplæring.

 10. ,
  HMS

  Støy

  Kurset inneholder: Hva er støy?, Ulike typer lyd, Vibrasjoner, Eksponering for støy, Helsefare og skader, Måling av støy, Tiltak mot støy, Arbeidsgivers ansvar, Regelverk

 11. ,
  HMS, FSE

  FSE for heismontører, lavspenning

  Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon, men det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg

 12. ,
  FSE, HMS

  Førstehjelp for elektropersonell

  I løpet av kurset vil du lære deg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp ute, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retningslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring. Gjennom portalen kan du ta kurset når det måtte passe deg. 10% av inntektene fra dette kurset vil gå til LEGER UTEN GRENSER slik at de raskt kan rykke ut og redde liv der nøden er størst.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.