Flere bedrifter tar kontakt om narkobruk blant ansatte

Publisert

- Vi merker helt klart at det er en økning i antall bedrifter som henvender seg til oss hvor tema er ansattes kokainbruk, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Det er ikke bare Nelfo som opplever at antall henvendelser om kokainbruk blant ansatte øker. Også Akan opplever at stadig flere henvender seg om kokainbruk blant ansatte. Akan skal bistå arbeidslivet med å håndtere ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk. 

Ny forskning viser at kokainbruk blant unge har økt. I løpet av en toårsperiode fra 2020 til 2022 doblet bruken seg fra tre til seks prosent blant unge menn mellom 20-40 år. Bruk av illegale rusmidler er mer utbredt blant sysselsatte som også har et høyt alkoholforbruk. Det kom også frem at en høyere andel håndverkere oppga også bruk av kokain, ecstasy/MDMA og amfetamin enn gjennomsnittet. 

- Kokain er blitt et vanligere rusmiddel blant dagens unge og de tar med seg disse vanene inn i arbeidslivet. Det er ikke bare den enkeltes personlige helse som står på spill. Det kan i verste fall gå ut over arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen, som igjen kan føre til arbeidsulykker, sier Eirik Remo. Han jobber som fagsjef for HMS og rådgir bedriftene i spørsmål om rus, arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Konsekvenser for Arbeidsmiljøet  

Kokainbruk blant særlig lærlinger, men også andre ansatte, kan påvirke deres kognitive funksjoner, beslutningstaking og reaksjonsevne, som er avgjørende for sikkerheten på arbeidsplassen. Elektrobransjen krever nøyaktighet og konsentrasjon, og enhver påvirkning av disse faktorene kan føre til farlige situasjoner. Det er derfor viktig at du som ledere adresserer denne problematikken for å bevare både et godt arbeidsmiljø, ivareta sikkerhet og god produktivitet.  

Som daglig leder i en elektrobedrift har du en sentral rolle i å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte, inkludert lærlingene. Det er viktig å ta et proaktivt standpunkt ved å ha retningslinjer og tiltak som adresserer problemet med kokainbruk eller andre rusmidler. Dette kan inkludere informasjonskampanjer, støtteordninger eller tydelig kommunikasjon om bedriftens holdning til narkotikabruk.

Samarbeid og støtte  

For å lykkes med å bekjempe rusmisbruk blant lærlinger er samarbeid nøkkelen. Dette inkluderer samarbeid med utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og andre relevante parter som for eksempel Akan eller din bedriftshelsetjeneste. 

Å håndtere utfordringene knyttet til rusmisbruk og avhengighet i arbeidslivet er et ansvar vi deler som samfunn og arbeidsgiver. Ved å være proaktive, støttende og tydelige i vår tilnærming kan vi skape en tryggere arbeidsplass for alle, samtidig som vi gir våre lærlinger den støtten de trenger for å blomstre både personlig og faglig. For omdømme er det viktig å bygge en elektrobransje som er ikke bare innovativ, men også ansvarlig og omsorgsfull. 

Viktig å være klar over ved bruk av kokain eller andre rusmidler på arbeidsplassen:  
  1. Økt risiko for ulykker og skader 

Kokain kan føre til overvurdering av egne evner, nedsatt dømmekraft og økt risikotaking. Dette er spesielt farlig i elektrobransjen hvor presisjon og oppmerksomhet rundt utførelse av arbeidet er viktig. Rusmidlet kan derfor være en underliggende årsak til at ulykker og skader skjer.  

  1. Forverret arbeidsmiljø 

Kokainbruk kan føre til endringer i personlighet, som aggressivitet og paranoia, som igjen kan skape konflikter og et dårlig arbeidsmiljø. Slike endringer i arbeidsmiljøet er viktig å fange opp. Akan eller bedriftshelsetjenesten kan være gode samarbeidspartnere. 

  1. Nedsatt produktivitet og kvalitet på arbeidet 

Selv om kokainbruk kan føre til kortvarig økt energi og våkenhet, fører det ofte til utfordringer med produktivitet og nedsatt kvalitet på arbeidet over tid. Dette kan skade bedriftens omdømme og økonomi. 

  1. Juridiske konsekvenser og ansvar 

Mange jobber innenfor elektrobransjen, eksempel alarm og sikkerhetssystemer eller statlig institusjoner, krever plettfri vandel. Bruk av ulovlige rusmidler kan få konsekvenser for utførelse av jobben, i tillegg til omdømme for bedriften. I tillegg er det ansatte som begår kriminelle handlinger ved å kjøpe og bruke illegale stoffer. 

  1. Påvirkning på mental helse 

Kokainbruk kan ha alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen, inkludert avhengighet, depresjon, og angst, som alle kan påvirke arbeidsprestasjonen. Det er viktig at bedrifter anerkjenner sammenhengen mellom mental helse og arbeidsprestasjon. Akan eller bedriftshelsetjenesten er gode samarbeidspartnere man kan diskutere løsninger med. 

Godt tips: En god rusmiddelpolicy som er kjent for alle ansatte kan bidra til å forebygge rusutfordringer i bedriften.

Les rapporten fra Folkehelseinstituttet: Bruk av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler blant sysselsatte i Norge (2013-2022)